Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Frist: 07.11.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2023 – 6. november 2024.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Én årlig frist. Fristen udløber kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt via Tilskudsportalen her på siden senest en måned før fristen.

Hvem kan søge?

Det er kun institutioner der er omfattet af visningsvederlagsordningen der kan søge. Følgende institutioner er omfattet af ordningen:

1) institutioner under Kulturministeriet

2) de statslige museer< alt="statsanerkendte museer"/a> og statsanerkendte museer. alt="statsanerkendte museer"
 
3) de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Det vil sige Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning og samtlige steder, der modtager støtte til 1 årigt udstillingsprogram fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Visningsvederlagsordningen omfatter udstillinger, der afholdes i Danmark, samt udstillinger i udlandet der afholdes af Statens Kunstfond.
 
Salgsudstillinger er ikke omfattet af visningsvederlagsordningen. Definition af salgsudstillinger: Salgsudstillinger er i udgangspunktet alle udstillinger af kunstnersammenslutninger, med vedtægter der omtaler salg, samt andre udstillinger hvor den primære hensigt er salg.

Ordningen omfatter heller ikke værker udlånt til permanente udstillinger, dvs. hvor udstillingen eksempelvis ikke har en titel og ikke har en start- og slutdato.

Hvad er formålet med ordningen?

Visningsvederlag udbetales af den arrangerende institution til den enkelte nulevende kunstner eller kunstnergruppe, kunsthåndværker eller designer, forudsat at denne har kunstnerisk hovedvirke i Danmark. Visningsvederlaget er institutionens betaling for lån af et originalt værk, såfremt dette stadig er i kunstnerens, kunstnergruppens, kunsthåndværkerens eller designerens eje.

De institutioner, der er omfattet af visningsvederlagsordningen skal udbetale visningsvederlaget til kunstneren, senest 14 dage efter en udstillings slutdato.

De omfattede institutioner kan én gang årligt ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om refusion af den udgift de har haft til visningsvederlaget.

Institutionerne ansøger om refusion af årets udgifter til visningshonorar via Tilskudsportalen. Link til Tilskudsportalen vil fremgå her på siden senest en måned før ansøgningsfristen.

Hvordan beregnes visningsvederlaget?

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

  • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
  • Værkets værdi kan maksimalt være forsikringssummen.
  • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
  • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
  • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
  • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Kunstner og institution udfylder sammen beregningsskemaet. I kan udfylde beregningsskemaet som regneark (hvor visningsvederlag udregnes automatisk) eller PDF. Institutionen er ansvarlig for udfyldelsen af denne kontrakt. 
 
Institutionen er forpligtet til at udbetale visningsvederlaget til kunstneren senest 14 dage efter udstillingens sidste åbningsdag.

Der betales vederlag per værk, og det er i den sammenhæng ikke af betydning om der eksempelvis har været flere kunstnere om at producere værket. I så fald må kunstnerne deles om vederlaget for værket.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer om ansøger er omfattet af visningsvederlagsordningen, og om åbningsdatoerne for udstillingerne ligger inden for støtteperioden.

Der vil blive udført stikprøver, hvor udvalgte institutioner vil blive bedt om at indsende skemaet til beregning af visningsvederlag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Ansøgningen skal indeholde en opgørelse over visningsvederlag i støtteperioden. Angiv:

  • Navn på kunstneren
  • Titlen på udstillingen
  • Start og slutdato for udstillingen (OBS: såfremt udlånsperiode er kortere end udstillingsperiode angives udlånsperioden)
  • Det samlede udbetalte beløb per kunstner

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.

Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal svare til institutionens samlede udgifter til visningsvederlag.

Beregningsskemaet skal ikke vedlægges ansøgningen, men skal opbevares af institutionerne i fem år og benyttes ved stikprøvekontrol af ansøgningen.

Institutionerne skal i årets ansøgning søge om refusion af udgifter til visningsvederlag ifm. udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2022 – 6. november 2023. Såfremt en udstilling har åbningsdato inden for denne periode, men har slutdato efter perioden, så skal der søges om refusion for det visningsvederlag, der forventes udbetalt til kunstneren ved udstillingens ophør.


Fx skal en udstilling med åbningsdato 1. oktober 2023 og slutdato 15. december 2023 med i refusionsansøgningen for 2023, mens en udstilling med åbning 15. december 2023 skal med i refusionsansøgningen for 2024.

Der kan ikke indsendes ansøgninger efter ansøgningsfristen, og eventuelt glemte visningsvederlag fra en tidligere støtteperiode kan ikke inkluderes i den efterfølgende støtteperiode.

Økonomi

Der var i 2021 afsat 3,4 millioner kr. på finansloven.

Såfremt der samlet set er støtteberettigede ansøgninger for mere end dette beløb, vil samtlige refusioner blive reduceret med en procentsats, der sikrer at bevillingen ikke overskrides. I 2017, 2018 og 2019 var refusionsprocenten på 100%, men i 2014 var den på 90%.

Institutioner kan således ikke nødvendigvis forvente at få det fulde beløb refunderet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse via Tilskudsportalen i december samme år, som ansøgningen er indsendt. Udbetalingen vil ligeledes finde sted i december samme år.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning §6 (LOV nr 457 af 08/05/2013)

Bekendtgørelse om betaling af visningslederlag til billedkunstnere m.fl. for at stille egne værker til rådighed for visse kunstudstillinger (Bekendtgørelse nr. 235 af 05/03/2013)

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgninger behandles af Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen om visningsvederlag (Bekendtgørelse nr. 235 af 05/03/2013)

Mere