Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Frist: 07.11.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2021 – 6. november 2022.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Én årlig frist. Fristen udløber kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt via Tilskudsportalen her på siden senest en måned før fristen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Det er kun institutioner der er omfattet af visningsvederlagsordningen der kan søge. Følgende institutioner er omfattet af ordningen:

1) institutioner under Kulturministeriet

2) de statslige museer og statsanerkendte museer.
 
3) de statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder. Det vil sige Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning og samtlige steder, der modtager støtte til 1 årigt udstillingsprogram fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Visningsvederlagsordningen omfatter udstillinger, der afholdes i Danmark, samt udstillinger i udlandet der afholdes af Statens Kunstfond.
 
Salgsudstillinger er ikke omfattet af visningsvederlagsordningen. Definition af salgsudstillinger: Salgsudstillinger er i udgangspunktet alle udstillinger af kunstnersammenslutninger, med vedtægter der omtaler salg, samt andre udstillinger hvor den primære hensigt er salg.

Ordningen omfatter heller ikke værker udlånt til permanente udstillinger, dvs. hvor udstillingen eksempelvis ikke har en titel og ikke har en start- og slutdato.

Hvad er formålet med ordningen?

Visningsvederlag udbetales af den arrangerende institution til den enkelte nulevende danske kunstner eller kunstnergruppe, kunsthåndværker eller designer. Visningsvederlaget er institutionens betaling for lån af et originalt værk, såfremt dette stadig er i kunstnerens, kunstnergruppens, kunsthåndværkerens eller designerens eje.

De institutioner, der er omfattet af visningsvederlagsordningen skal udbetale visningsvederlaget til kunstneren, senest 14 dage efter en udstillings slutdato.

De omfattede institutioner kan én gang årligt ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om refusion af den udgift de har haft til visningsvederlaget.

Institutionerne ansøger om refusion af årets udgifter til visningshonorar via Tilskudsportalen. Link til Tilskudsportalen vil fremgå her på siden senest en måned før ansøgningsfristen.

Hvordan beregnes visningsvederlaget?

Størrelsen af visningsvederlaget udregnes på baggrund af følgende satser fastlagt i bekendtgørelsen:

  • Kunstneren modtager 1% af originalværkets værdi pr. måned originalværket er udstillet.
  • Værkets værdi kan maksimalt være forsikringssummen.
  • Perioden beregnes fra den dato, hvor udstillingen åbner for publikum til og med udstillingens sidste åbningsdag. Mindsteperioden er 1 måned, maksimumperioden er 6 måneder.
  • Såfremt den samlede værdi af værk(er), som en enkelt kunstner stiller til rådighed, overstiger 750.000 kr., betales der dog kun 1 % af 750.000 kr.
  • Det maksimale månedlige visningsvederlag udgør dermed 7.500 kr. pr. kunstner pr. måned i maksimalt 6 måneder.
  • Uanset værkernes værdi, er minimumsvederlaget 2.500 kr. pr. kunstner.

Kunstner og institution udfylder sammen beregningsskemaet. I kan udfylde beregningsskemaet som regneark (hvor visningsvederlag udregnes automatisk) eller PDF. Institutionen er ansvarlig for udfyldelsen af denne kontrakt. 
 
Institutionen er forpligtet til at udbetale visningsvederlaget til kunstneren senest 14 dage efter udstillingens sidste åbningsdag.

Der betales vederlag per værk, og det er i den sammenhæng ikke af betydning om der eksempelvis har været flere kunstnere om at producere værket. I så fald må kunstnerne deles om vederlaget for værket.

Sådan vurderes din ansøgning

Slots- og Kulturstyrelsen vurderer om ansøger er omfattet af visningsvederlagsordningen, og om åbningsdatoerne for udstillingerne ligger inden for støtteperioden.

Der vil blive udført stikprøver, hvor udvalgte institutioner vil blive bedt om at indsende skemaet til beregning af visningsvederlag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde en opgørelse over visningsvederlag i støtteperioden. Angiv:

  • Navn på kunstneren
  • Titlen på udstillingen
  • Start og slutdato for udstillingen (OBS: såfremt udlånsperiode er kortere end udstillingsperiode angives udlånsperioden)
  • Det samlede udbetalte beløb per kunstner

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger klar, før du går i gang.

Det samlede ansøgte refusionsbeløb skal svare til institutionens samlede udgifter til visningsvederlag.

Beregningsskemaet skal ikke vedlægges ansøgningen, men skal opbevares af institutionerne i fem år og benyttes ved stikprøvekontrol af ansøgningen.

Institutionerne skal i årets ansøgning søge om refusion af udgifter til visningsvederlag ifm. udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2021 – 7. november 2022. Såfremt en udstilling har åbningsdato inden for denne periode, men har slutdato efter perioden, så skal der søges om refusion for det visningsvederlag, der forventes udbetalt til kunstneren, ved udstillingens ophør.


Fx skal en udstilling med åbningsdato 1. oktober 2020 og slutdato 15. december 2020, med i refusionsansøgningen for 2020, mens en udstilling med åbning 15. december 2020, skal med i refusionsansøgningen for 2021.

Der kan ikke indsendes ansøgninger efter ansøgningsfristen, og eventuelt glemte visningsvederlag fra en tidligere støtteperiode, kan ikke inkluderes i den efterfølgende støtteperiode.

Økonomi

Der var i 2020 afsat 3,4 millioner kr. på finansloven.

Såfremt der samlet set er støtteberettigede ansøgninger for mere end dette beløb, vil samtlige refusioner blive reduceret med en procentsats, der sikrer at bevillingen ikke overskrides. I 2017, 2018 og 2019 var refusionsprocenten på 100%, men i 2014 var den på 90%.

Institutioner kan således ikke nødvendigvis forvente at få det fulde beløb refunderet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse via Tilskudsportalen i december samme år, som ansøgningen er indsendt. Udbetalingen vil ligeledes finde sted i december samme år.

Når du har indsendt ansøgningen

Du får ikke en kvitteringsmail når du har indsendt en ansøgning.
Du får en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan i øvrigt se din ansøgning ligge med en status som "Indsendt" under din profil i Tilskudsportalen.

Du skal være opmærksom på, at du efter fristens udløb ikke kan redigere din ansøgning.

Lovgrundlag

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning §6 (LOV nr 457 af 08/05/2013)

Bekendtgørelse om betaling af visningslederlag til billedkunstnere m.fl. for at stille egne værker til rådighed for visse kunstudstillinger (Bekendtgørelse nr. 235 af 05/03/2013)

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgninger behandles af Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til bekendtgørelsen om visningsvederlag (Bekendtgørelse nr. 235 af 05/03/2013)

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere