Open Call: Er du interesseret i at indgå i Statens Kunstfonds Legatudvalg?

Frist: 28.04.2023, kl. 14:00

Nu har du mulighed for at tilkendegive din interesse for at være med i Kunstfondens arbejde. Det gør du ved at udfylde skemaet herunder. Det vil blive sendt til repræsentantskabets valggrupper og indgå som et vigtigt supplement i deres arbejde med at finde kommende kandidater.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Hvem kan søge?

For at gøre rekrutteringsgrundlaget for udpegning af medlemmer til Statens Kunstfonds udvalg så bredt som muligt har Statens Kunstfonds repræsentantskab besluttet i en prøveperiode på to udpegningsrunder at gøre det muligt for alle at tilkendegive interesse for selv at blive medlem af et udvalg. Kandidater fra dette Open Call kommer til at indgå i valggruppernes indstillingsproces. Denne ordning gælder kun de pladser i udvalget, repræsentantskabet har indstillingsretten til.

Du ansøger i dit CPR-nummer.

Hvad er formålet med ordningen?

Om Kunstfonden

Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond. Kunstfonden er en offentlig kunstfond, som er sat i verden for at gøre kunstoplevelser til en del af alle borgeres hverdag. Vi støtter udvikling af nyskabende idéer og kunstoplevelser af høj kvalitet. Støtten besluttes af de siddende udvalg, hvis medlemmer udskiftes hvert fjerde år.

Hvordan udpeges nye medlemmer til Kunstfondens udvalg?

Kunstfondens Legatudvalg besættes med medlemmer med indsigt og viden inden for det respektive udvalgs arbejdsområde. Det kan være kunstnere eller andre med faglig indsigt i området. Kunstfonden ønsker et bredt kvalificeret kandidatfelt, et højt fagligt niveau og medlemmer med stort kendskab til kunst og kunstens relevans og rolle i samfundet.

Det karakteristiske for legatudvalgene er, at udvalgene yder støtte til skabende kunstnere ved at tildele arbejdslegater, andre former for legater, hædersydelser og præmieringer.

Som medlem af Kunstfondens Legatudvalg tager man ikke alene del i det enkelte udvalg, men deltager også i tværgående initiativer i Kunstfonden.

Den primære opgave ligger dog i de seks Legatudvalg for Musik, Billedkunst, Kunsthåndværk og Design, Litteratur, Film og Scenekunst i perioden 2024 - 2027. Opgaven med at uddele legater inden for arkitektur ligger i Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur, der er udpeget i perioden 2020 - 2023.

Som helhed er Kunstfonden forpligtet til

 • at tilgodese alle kunstnerisk væsentlige genrer og udtryksformer inden for og imellem kunstområderne
 • at fremme spredningen af kunst i hele landet
 • og at tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

De nye legatudvalg skal sidde i fire år fra 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Vil du vide mere

Sådan vurderes din ansøgning

I Kunstfonden lægger vi vægt på:

 • høj faglighed inden for dit felt
 • motivation og ekspertise, der kan bidrage til dit udvalg
 • at du er kunstner eller aktør med kunstfaglig ekspertise
 • at du kan vurdere og prioritere ansøgninger inden for den relevante kunstart
 • at du kan arbejde langsigtet og strategisk
 • at du har gode samarbejdsevner

Som medlem af Kunstfonden skal du kunne argumentere for de afgørelser, der bliver truffet. Du må også være indstillet på at repræsentere Kunstfonden i offentligheden.

Læs mere om den konkrete opgave som medlem af Kunstfondens Legatudvalg

Hvordan udpeges nye medlemmer?

Det er Kunstfondens Repræsentantskab, der står for at indstille medlemmer til udvalgene. Indstillingerne sker i seks fagspecifikke valggrupper, som består af medlemmer af repræsentantskabet. Kandidater fra dette Open Call kommer til at indgå i valggruppernes indstillingsproces. Alle repræsentantskabets udpegninger besluttes i fællesskab efter en skriftlig afstemning.

Derudover udpeger kulturministeren en række medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Sådan gør du

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Du skal vedhæfte følgende bilag

Fortæl om din motivation for at blive medlem af det respektive legatudvalg (500 - 1000 anslag inkl. mellemrum), og hvad du kan bidrage med til udvalget. Vi vil gerne høre, hvad du har på hjerte, og hvordan du ser dig selv indgå i udvalget.

Beskriv derefter kort din faglige profil og dine roller, og fortæl lidt om dine tidligere opgaver (500 - 1000 anslag inkl. mellemrum).

Saml gerne begge tekster i ét dokument og vedhæft som bilag.

Din henvendelse skal være modtaget senest den 28. april kl. 14.00.

Du kan ikke indgive interessetilkendegivelser for andre personer end dig selv til hvervet.

Du skal være opmærksom på:

 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Word. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning

Hvornår får du svar?

De kandidater, som repræsentantskabets valggrupper finder relevante, vil blive kontaktet med henblik på en dialog. Henvendelserne giver ikke en garanti for, at repræsentantskabet udpeger kandidater blandt dem, der har registreret sig som interesserede.  

I september måned giver valggrupperne besked til dem, de har været i dialog med. Navnene på samtlige medlemmer af legatudvalgene 2024-27 annonceres ultimo 2023 på kunst.dk.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og din henvendelse slettes, når udvalgenes sammensætning er offentliggjort.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se det bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige oplysninger er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvem vurderer ansøgningen

Din henvendelse vil indgå i de faglige valggruppers arbejde med at finde de rette kandidater. Repræsentantskabets faglige valggrupper arbejder med flere sideløbende processer for at finde kandidater og kan drøfte kandidaterne med deres organisationer undervejs.

Mere