Open Call: Pilotprojekt - Netværk for produktionsfaciliteter for tværæstetiske projekter for musik og scenekunst

Frist: 13.04.2023, kl. 14:00

Optagelse i et toårigt forsøg med etablering af et landsdækkende netværk af scener/spillesteder/platforme med faciliteter til produktion af projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst, som eksempelvis musikdramatik, moderne opera, performative orkesterværker, musikinstallationer, moderne musicals m.m.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre, spillesteder, producerende scener og andre aktører, der har faciliteter, prøverum, lokaler, black box, sale, eller lignende, der kan benyttes til produktion af tværæstetiske projekter for musik og scenekunst.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstlovens kapitel 8, § 18, stk. 1.

Landsdelsorkestre, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets musikkorps kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Musikdramatisk udvalg ved Statens Kunstfond har til opgave at fremme musikdramatik og tværæstetiske projekter af høj kunstnerisk kvalitet i krydsfeltet mellem musik og scenekunst.

Musikdramatisk udvalg vil understøtte flere tilgængelige produktionsfaciliteter til musikdramatisk og tværæstetiske projekter. Pilotprojektet giver mulighed for, at op til seks teatre, spillesteder, producerende scener eller andre aktører kan blive en del af pilotprojektet og optaget i et netværk af produktionsfaciliteter for tværæstetiske projekter for musik og scenekunst i de kommende to år fra januar 2024 til udgangen af 2025. Det er intentionen, at netværket skal have landsdækkende karakter, og det er derfor målet at kunne optage to medlemmer i Region Hovedstaden og ét medlem i hvert af de øvrige regioner. Musikdramatisk Udvalg har afsat 1,5 mio. kr. årligt i de kommende to år samlet til medlemmerne af dette netværk.

Medlemmerne af netværkets opgaver vil bestå i at

 • stille produktionsfaciliteter, herunder særligt rum, egnet til tværæstetiske projekter for musik og scenekunst, til rådighed i 6-12 uger årligt
 • stille minimum én relevant medarbejder til rådighed, der kan understøtte den produktionsmæssige udvikling af projektet, herunder fx teknik eller produktionsledelse, i de uger, hvor netværksmedlemmet huser et projekt   
 • indgå aftaler med kunstnere, kompagnier, frie grupper, orkestre eller andre producenter af tværæstetiske projekter for musik og scenekunst om at stille produktionsfaciliteter til rådighed i mellem 3-6 uger til tværæstetiske projekter for musik og scenekunst, der er berettigede til at søge, men ikke nødvendigvis har opnået støtte, fra puljen ”Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst”.
 • etablere åbne og gennemsigtige processer for ansøgning og udvælgelse af projekter, der får stillet produktionsfaciliteter til rådighed

Medlemmerne i netværket kan ikke kræve/modtage yderligere økonomiske bidrag fra projekterne for at stille deres produktionsfaciliteter til rådighed.

Det er ikke et krav, at medlemmerne i netværket efterfølgende præsenterer projekterne på deres scene, men dette kan frit aftales mellem parterne.   

Det er Musikdramatisk Udvalgs intention, at der skabes formater for, at medlemmerne i netværket kan udveksle erfaringer og evaluere på deres arbejde med tværæstetiske projekter for musik og scenekunst både med andre netværksmedlemmer og med udvalget.    

Det er en forudsætning, at ansøger har:

 • adgang til egen scene, hvor der præsenteres professionel scenekunst eller koncerter
 • råderet over egnede faciliteter, prøverum, lydfaciliteter mm.
 • erfaring med produktion og præsentation af professionel scenekunst eller koncertvirksomhed
 • ledig kapacitet og produktionsfaciliteter i minimum 6 uger årligt for udefrakommende projekter
 • organisatorisk kapacitet til at indgå aftaler med egnede aktører om projekter
 • faste medarbejdere, som kan stilles til rådighed for udefrakommende projekter

Sådan vurderes din ansøgning

Musikdramatisk Udvalg vil i udvælgelsen af medlemmer til netværk for produktionsfaciliteter for tværæstetiske projekter for musik og scenekunst lægge vægt på, at ansøgere har faciliteter og produktionsrum, der egner sig til udviklingen af professionelle projekter inden for krydsfeltet mellem musik og scenekunst, som eksempelvis musikdramatik, moderne opera, performative orkesterværker, musikinstallationer, moderne musicals m.m.   

Det kan være teatre, spillesteder, producerende scener eller andre professionelle aktører, der allerede – men ikke nødvendigvis – har erfaring med præsentation af tværæstetiske projekter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

For puljer med løbende ansøgningsfrist kan du ikke rette i din ansøgning, når du først har indsendt den via portalen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

For alternative ansøgningsmuligheder til denne pulje se her.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Projektbeskrivelse hvor I beskriver:
 • hvilke produktionsfaciliteter I kan stille til rådighed
 • hvor mange uger i løbet af året disse forventes at være til rådighed for projekter
 • hvilken type medarbejdere I vil kunne stille til rådighed
 • hvordan I vil gøre det muligt at ansøge eller anmode om at benytte jeres produktionsfaciliteter
 • jeres motivation for at blive en del af netværket

2. Budget, der:

 • dækker de to år 2024 og 2025
 • indbefatter årligt tilskud på op til 250.000 kr., afhængigt af antallet af uger, I forventer at kunne stille produktionsfaciliteter til rådighed (op til 12 uger) samt jeres udgifter
 • indbefatter udgifter relateret til udlåning af faciliteter ud fra kategorierne:
 • Andel af husleje
 • Løn til tilknyttet medarbejder eller medarbejdere
 • Administration
 • Vedligehold, fx til teknisk udstyr m.m.
 • Rengøring
 • Andre udgifter relateret til udlån af produktionsfaciliteter
 • er balanceret, hvilket vil sige, at indtægterne ikke overstiger udgifterne

3. Evt. øvrig relevant dokumentation, som fx specifikationer af produktionsfaciliteter, CV for ansøger, CV for relevante medarbejdere, max 2 sider

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Statens Kunstfond har afsat 1,5 mio. kr. årligt de kommende to år til etableringen af et netværk af produktionsfaciliteter for tværæstetiske projekter for musik og scenekunst. Hvert netværksmedlem kan hvert år modtage op til 250.000 kr. i tilskud på baggrund af en årlig afrapportering i slutningen af hvert år. Beløbet kan gå til udgifter forbundet med udlån af produktionsfaciliteter og relevante medarbejder eller medarbejdere.

Bestemmelser for udbetaling af tilskud:

 • Netværksmedlemmerne har mulighed for at få udbetalt op til 250.000 kr. årligt
 • Tilskuddets maksimale størrelse vil være afhængigt af, hvor mange uger netværksmedlemmet har stillet produktionsfaciliteter og medarbejder eller medarbejdere til rådighed for tværæstetiske projekter for musik og scenekunst i løbet af året, og det vil blive udbetalt på baggrund af en afrapportering i slutningen af året
 • Tilskuddets maksimale størrelse udregnes således, at én uge giver tilskud op til 20.833,33 kr., svarende til at 12 uger giver tilskud op til 250.000 kr., hvilket er det maksimale årligt
 • Et projekt skal minimum tilbydes 3 ugers rådighed over produktionsfaciliteterne, og kan højst benytte dem i 6 uger
 • Tilskuddet skal benyttes til at dække udgifter forbundet med udlån af produktionsfaciliteter, hvilket kan indbefatte:
  • Andel af husleje
  • Løn til tilknyttet medarbejder eller medarbejdere
  • Administration
  • Vedligehold, fx til teknisk udstyr m.m.
  • Rengøring
  • Andre udgifter relateret til udlåning af produktionsfaciliteter

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 8 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal blive åben scene for musikdramatik i de kommende fire år. Musikdramatisk Udvalg giver desuden tilskud til puljen ’Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst’.

Ansøg
Mere