Kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre

Frist: 01.05.2024, kl. 14:00

Kunstområde :

Egnsteatre kan søge til visionære og langsigtede projekter, der kan fremme teatrenes kunstneriske eller faglige kvalitet, fx i form af resicencies og udviklingsprojekter.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

OBS! Dette er ansøgningsvejledningen til fristen den 1. maj 2023!

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Hvem kan søge?

 • Alle egnsteatre i Danmark som er omfattet af en statslig godkendt egnsteateraftale.

Er du berettiget til at søge?

Du kan ikke søge tilskud til:

 • projekter og aktiviteter, der allerede finansieres inden for teatrets gældende egnsteateraftale
 • projekter og aktiviteter, som Statens Kunstfond allerede har bevilget tilskud til fra anden pulje
 • teknisk udstyr og biler

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond kan yde tilskud til projekter, der kan medvirke til udvikling af egnsteatrenes faglige og kunstneriske kvalitet i forhold til teatrets kunstneriske produktioner, organisation, ledelse, kommunikation, residencies, genrebredde og publikumsudvikling.

I kan ansøge om tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter inden for:

 • scenekunstnerisk grundforskning
 • scenekunstnerisk samarbejdsprojekter med frie scenekunstnere/-grupper (nationale eller internationale)
 • residencyværtsskab for frie scenekunstnere/-grupper (nationale eller internationale)
 • organisations-, ledelses- og kommunikationsudvikling
 • strategiudvikling ved proces med involvering af ekstern konsulent
 • publikumsudvikling
 • udvidelse af teatrets genremæssige fokus ved at tilbyde residencies til eller samarbejde med frie grupper, som repræsenterer andre genrer end dem, teatret selv primært arbejder med

samt kvalitetsudviklingsprojekter, der har til formål:

 • at etablere netværk mellem egnsteatrene
 • at samarbejde med uddannelsesmiljøer
 • at etablere netværk og samarbejde mellem egnsteatre og det frie eller institutionaliserede scenekunstmiljø - både nationalt og international

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • at projektet kan medvirke til at udvikle det enkelte egnsteaters kunstneriske eller faglige kvalitet, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om projektets bæredygtighed
 • at projektet foregår i samarbejde med andre scenekunstaktører - nationalt som internationalt
 • at projektet medvirker til at udvikle teatrets genremæssige bredde
 • at udviklingsprojektets resultater og erfaringer formidles og deles med landets øvrige egnsteatre

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum   

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der bl.a. vægt på:

 • at aktører samarbejder og ikke indgår eksklusivaftaler med deltagende kunstnere og teatre
 • at residencies/gæstespil/turnéaktiviteter omfatter flere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses, research)
 • turnéaktiviteter udfoldes regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende aktiviteter, herunder også når der opbygges netværk
 • at der så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi og lignende optimeres, blandt andet ved valg af transportform og materialer

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til en geografisk spredning af tilskud.

Har I inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af jeres ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning. 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive resumé af det, du søger om tilskud til
 • skrive hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens kunstfond

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af det ansøgte i forhold til (maks. 2 sider)
  • en klart beskrevet idé
  • realisering/arbejdsmetode
  • formidling af erfaringer og resultater til de øvrige egnsteatre
 • Budget - I skal bruge den obligatoriske skabelon (excel). I budgettet skal I skrive beløb i danske kroner og tjekke, at der ikke er tomme sider, når I gemmer filen som PDF.
  • I budgetskabelonen skal I beskrive, hvad jeres mål er for det projekt, I søger tilskud til. I skal her angive geografisk spredning, et bestemt antal opførelser, antal publikummer og antal billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for jeres projekt. Hvis I skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om I har opfyldt de mål, I skriver i jeres ansøgning.
 • CV på de medvirkende kunstnere, konsulenter med flere (maks. 1 side per person) 
 • Evt. dokumentation på samarbejdsaftale
 • Evt. dokument med maks. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation
 • Evt. andet relevant bilagsmateriale (maks. 5 sider)

DU skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

I kan danne jer et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis I får tilskud, skal I have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer, I oplyser i ansøgningen. Hvis I for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal I sikre, at I har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, I får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Modtager I tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, I har oplyst for jeres udgiftsperiode. I bør derfor afstemme startdatoen for jeres projekt med den dato, hvor jeres første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 1. august 2023. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen, eller via e-mail, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, I har søgt dem til. Og derfor skal I afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan I skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud I har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere