Huskunstnerordningen

Frist: 01.10.2024, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler og institutioner

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 13:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned inden ansøgningsfristen. Puljen kan søges to gange årligt.

De aktuelle ansøgningsfrister er: 15. marts 2024 og 1. oktober 2024.

 

Hvem kan søge?

 • Professionelle kunstnere
 • Skoler og alle former for ungdomsuddannelser (ug.dk), boglige og tekniske
 • Dagtilbud for børn og unge
 • Kommuner og regionale netværk
 • Kulturinstitutioner i bred forstand
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb, samt aftale om medfinansiering af kunstnerhonorar. Du kan søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar. Aftale om medfinansiering skal være på plads og underskrevet, inden I søger (hent skabelon her). 

Det er parterne selv, der aftaler, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar blandt andet i forhold til afrapportering af et eventuelt tilskud. Her kan du læse vores uddybende vejledning om blandt andet etablering af partnerskab.

Du kan ikke søge tilskud til: 

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger, udsmykningsopgaver og værker
 • Huskunstnerforløb, der er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted, materialer, workshops, borgerinddragende aktiviteter med videre. Disse udgifter betales af institutionen eller finansieres gennem andre midler
 • Honorar til allerede fastansatte undervisere m.fl. 
 • Semesteransatte gæstelærere på højskoler, kulturskoler, grundkurser med videre. Udvalget kan dog vælge at give tilskud til huskunstnerforløb på disse institutionstyper, hvis udvalget vurderer, at aktiviteten ligger uden for sædvanlig undervisningspraksis

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Ordningen giver mulighed for, at børn og unge i alderen 0 til 25 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et forløb med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 25 år.

Mulige aktiviteter, du kan søge tilskud til

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være: arbejdende værksted, workshop eller lignende. Forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Puljen er åben for ansøgning om støtte til huskunstnerprojekter, som foregår på institutioner i udlandet (inkl. Grønland og Færøerne), og hvor huskunstneren er en del af den danske kunstscene.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra en samlet vurdering af huskunstnerforløb, der:

 • er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis

 • er involverende og giver børnene/de unge indblik i og erfaring med den kunstneriske proces

 • udfordrer det klassiske undervisningsformat, og i mindre grad har karakter af gæstelærer-status

 • skaber mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering

 • udvikler på sine formater og bruger erfaringer aktivt i nye projekter
 • opfylder øvrige kriterier for varighed, institutionstype, aldersgruppe med videre er opfyldt

Institutionen:

• Om partnerskabsinstitutionen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet

• At partnerskabsinstitutionen ikke tager deltagerbetaling for aktiviteten. Udvalget prioriterer forløb, der kommer flest muligt børn og unge til gode

Kunstneren:

• Om huskunstneren vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke

• Om huskunstneren skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé, materiale og kontekst, hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke

Udvalget lægger som en del af sin vurdering af det samlede ansøgerfelt desuden vægt på:

 • at der er en spredning med hensyn til geografi, skoleformer, institutionstyper, aldersgrupper, kunstarter og kunstnere

Huskunstnerudvalget prioriterer længerevarende forløb for børn og unge, hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via vores tilskudsportal, som du finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Hvis du er fritaget for Digital Post eller grundet helt særlige forhold ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning skal du skrive til post@slks.dk.

Du skal indtaste følgende i ansøgningsformularen:

 • En kort projektbeskrivelse (maks. 600 tegn), hvor du angiver navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og unge inkl. deres aldersgruppe
 • Oplysninger om involverede kunstnere

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse (maks. 2.500 tegn) og budget udfyldt i en obligatorisk skabelon (download skabelon her). Er skabelonen ikke vedhæftet i ansøgningen, er ansøgningen ikke komplet og vil blive afvist
 • Bilag 2: CV for alle deltagende kunstnere. CV’erne skal indeholde relevante oplysninger, der dokumenterer kunstnernes aktive, kunstneriske virke. Maks. én side pr. kunstner
 • Bilag 3: Bilag om medfinansiering, som dokumenterer aftale (download skabelon her)
 • I bilaget skal det fremgå tydeligt, at institutionen medfinansierer min. 10 % af kunstnerhonoraret. Bilaget skal være underskrevet
 • Bilag 4: Billeddokumentation for kunstnerisk arbejde - kan evt. suppleres med video-, tekst- eller lyddokumentation, hvis relevant. Indsæt titel for hvert billede. I alt maks. 5 sider.
 • Bilaget anvendes af udvalget til at få et indblik i kunstnerens egen praksis – evt. suppleret med tidligere Huskunstnerforløb.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning

 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget

 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning

 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet

 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Udvalget råder over en samlet ramme på 21,8 mio. kr. årligt. Midlerne går både til ansøgninger til Artist in Residence under Huskunstnerordningen og til ansøgninger om projektforløb under Huskunstnerordningen.

Du kan søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar. Minimumhonorar er 20.000 kroner. Det vil sige, at du minimum kan søge om et tilskud på 18.000 kroner. Bemærk, at institutionens medfinansiering på 10 % af kunstnerhonoraret ikke må stamme fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab, men gerne fra andre fonde eller kommunale aktører. Aftale om medfinansiering skal være på plads og underskrevet, inden du søger (download skabelon her). 

Udvalget ser positivt på ekstra medfinansiering eller supplerende finansiering fra anden side – herunder f.eks. kommunale puljer eller sponsorater.

Det er institutionen og den/de deltagende kunstnere, der træffer aftale om kunstnerens honorar. Kunstnerhonoraret er baseret på et estimeret timeforbrug til forberedelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløbet. Her skal der være en balance mellem timerne til forberedelse og evaluering samt timeforbruget til projektets afvikling. 

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger. 

Vi henviser til, at du orienterer dig hos relevante fagforeninger med henblik på fastsættelse af kunstnerhonorar. Herunder med blik for opgavens omfang og tidsforløb.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere