Huskunstnerordningen

Frist: 04.10.2022, kl. 14:00

Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 13:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned inden ansøgningsfristen. Puljen kan søges to gange årligt.

De aktuelle ansøgningsfrister er: 1. marts 2022 og 4. oktober 2022.

 

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Professionelle kunstnere
 • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
 • Kommuner og regionale netværk
 • Kulturinstitutioner
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge
 • Professionshøjskoler i forbindelse med lærerstuderendes praktikforløb

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb og bl.a. har aftale om medfinansiering af kunstnerhonorar. Det er parterne selv, der aftaler, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar blandt andet i forhold til afrapportering af et eventuelt tilskud. Her kan du læse vores uddybende vejledning om blandt andet etablering af partnerskab.

Du kan ikke søge tilskud til: 

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker
 • Produktion, udsmykningsopgaver og lignende
 • Huskunstnerforløb, der er påbegyndt inden ansøgningsfristen
 • Dækning af udgifter til kunstnerens transport, ophold, studio/værksted, materialer, workshops, borgerinddragende aktiviteter med videre. Disse udgifter betales af institutionen eller finansieres gennem andre midler
 • Honorar til allerede fastansatte undervisere mfl. 
 • Semesteransatte gæstelærere på højskoler, kulturskoler, grundkurser med videre. Udvalget kan dog vælge at give tilskud til huskunstnerforløb på disse institutionstyper, hvis udvalget vurderer, at aktiviteten ligger uden for sædvanlig undervisningspraksis
 • Kunstnere, der er studieaktive på en SU-berettiget uddannelse, på en ph.d.-uddannelse eller tilsvarende fuldtidsstuderende på private uddannelser i Danmark eller udlandet. Statens Kunstfond har valgt at begrænse ansøgerkredsen, da Kunstfonden har begrænsede midler og gerne vil prioritere at støtte huskunstnerforløb med professionelle kunstnere, der har et aktivt virke og som har opnået en vis erfaring

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark blandt andet ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 19 år.

Et huskunstnerforløb skal:

 • baseres på et ligeværdigt partnerskab mellem institution og kunstner
 • være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces
 • vægte processen frem for et eventuelt afsluttende produkt
 • styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
 • give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Mulige aktiviteter, du kan søge tilskud til

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være: arbejdende værksted, workshop eller lignende. Forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Huskunstnerudvalget prioriterer længerevarende forløb for det enkelte barn, hvor der er tid til en proces, og hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Længerevarende projektforløb for eksempel forløb op til et skole- eller kalenderår eller længere, kan for den samme gruppe børn eventuelt fordeles på mindre moduler henover perioden.

Udvalget vægter mødet mellem kunstneren og barnet højt. Det enkelte barn/den unge (i børne-/elevgruppen) skal som minimum møde kunstneren, enten individuelt eller som en del af en gruppe, i i alt 10-15 timer. Timerne kan fordeles på flere dage, afhængig af målgruppens alder og projektets karakter.

Puljen er åben for ansøgning om støtte til huskunstnerprojekter, som foregår på institutioner i udlandet (herunder eksempelvis i Grønland og på Færøerne) og hvor huskunstneren er en del af den danske kunstscene.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles efter en kvalitets- og væsentlighedsvurdering af den enkelte ansøgning. Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra følgende kriterier:

 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet er ambitiøst og eksperimenterende og tør udfordre parterne i hver deres praksis.
 • Om huskunstneren vurderes at være på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke.
 • Om huskunstneren skønnes at udvise et professionelt og reflekteret forhold til målgruppe, idé, materiale og kontekst hvilket løbende omsættes i et overbevisende og originalt virke. 
 • Om partnerskabsinstitutionen har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet og bidrager i forhold til kvaliteten af samarbejdet.
 • Om partnerskabet skønnes at skabe mulighed for et ligeværdigt samarbejde omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af de kunstbaserede processer i huskunstnerforløbet.
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention, og forløbet er tilrettelagt med klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold.
 • Om huskunstnerforløbet skønnes at være involverende og give børnene/de unge indblik i og erfaring med den kunstneriske proces.
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet har fokus på den kunstneriske skabelsesproces, formidler kunsten og styrker deltagernes relation til kunsten.
 • I hvilket omfang puljens øvrige kriterier for varighed, institutionstype, aldersgruppe med videre er opfyldt.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud. 

Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer, institutionstyper, aldersgrupper, kunstarter og kunstnere. 

På baggrund af de lovbaserede kriterier kan udvalget desuden lægge vægt på:

 • at projektet rummer nye og tværgående udtryksformer
 • at projektet bidrager til at udbrede kunst til alle i hele landet

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal. Find knap ANSØG her på siden. Vi modtager ikke fysisk materiale.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal indtaste følgende i ansøgningsformularen:

 • En kort projektbeskrivelse, hvor du angiver navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og deres alder
 • Oplysninger om deltagende kunstnere

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Projektbeskrivelse (maksimum 4.000 tegn) og budget udfyldt i en obligatorisk skabelon. Er skabelonen ikke vedhæftet i ansøgningen, er ansøgningen ikke komplet og vil blive afvist
 • Projektbeskrivelsen skal indeholde en beskrivelse af ønsket og intentionerne med projektet, hvad projektet omhandler, hvem der deltager, samt hvor, hvornår og hvordan det gennemføres i tilknytning til den overordnede intention. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • I budgettet skal det fremgå tydeligt, at institutionen medfinansierer 25 % af kunstnerhonoraret.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er du ansøger fra en kommune, et regionalt netværk eller lignende og søger til flere projektforløb med forskellige kunstnere, skal du indsende selvstændige ansøgninger for hvert forløb. Desuden skal du på et overordnet niveau kort redegøre for processen omkring etablering af partnerskab mellem kunstneren og den enkelte institution. I ansøgningen skal du også beskrive kommunens faciliterende/koordinerende/evaluerende rolle.

Hent skabelon til projektbeskrivelse og budget her.

 • Bilag 2: CV for alle deltagende kunstnere opsat i kronologisk rækkefølge og i punktform. CV’erne skal indeholde relevante oplysninger, der dokumenterer kunstnernes aktive, kunstneriske virke. Maksimum én A4-side per kunstner.
 • Bilag 3: Bilag, som dokumenterer aftale om medfinansiering.
 • Bilag 4: Billedmateriale, der dokumenterer den/de medvirkende kunstneres praksis, evt. også fra tidligere huskunstnerforløb eller et dokument med maksimum tre links, der fører direkte hen til foto, video eller lyddokumentation. I alt maksimum fem A4-sider (filformat:PDF).

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du kan redigere i din ansøgning frem tl ansøgningsfristen
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din ansøgning grundigt igennem i tilskudsportalen.

Økonomi

Udvalget råder over en samlet ramme på 21,0 mio. kr. årligt. Midlerne går både til ansøgninger til Artist in Residence under Huskunstnerordningen og til ansøgninger om projektforløb under Huskunstnerordningen.

Det er institutionen og den/de deltagende kunstnere, der træffer aftale om kunstnerens honorar. Kunstnerhonoraret er baseret på et estimeret timeforbrug til forberedelse, afvikling og evaluering af huskunstnerforløbet. Her skal der være en balance mellem timerne til forberedelse og evaluering samt timeforbruget til projektets afvikling. 

Du kan søge om tilskud til dækning af op til 75 % af det samlede kunstnerhonorar. Minimumhonorar er 20.000 kroner. Det vil sige, at du minimum kan søge om et tilskud på 15.000 kroner. Bemærk, at institutionens medfinansiering på 25% af kunstnerhonoraret ikke må stamme fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab. Aftale om medfinansiering skal være på plads inden du søger. 

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning via tilskudsportalen senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere