Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Frist: 01.03.2024, kl. 14:00

OBS! Denne pulje er ved at blive fusioneret med puljen Godkendelse af udenlandske gæstespil: Refusionsordningen. Der vil fra og med 2024 være fire frister, og den nye ansøgningsvejledning vil blive slået op senest den 15. december.

Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Opdateret version lægges på senest en måned før ansøgningsfristen. Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Hvem kan søge?

Producenter af professionel scenekunst kan søge med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år) eller med voksenopsøgende teater. Voksenopsøgende teater er forestillinger, der spiller på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, f.eks. et bibliotek, et torv eller en institution.

Ansøger du om godkendelse af udenlandske gæstespil?

Godkendelse af udenlandske gæstespil skal søges i en særskilt pulje med faste frister.

Hvilke forestillinger er automatisk godkendt til refusion?

Forestillinger, der er produceret med tilskud efter lov om scenekunst. Det gælder f.eks. forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, og forestillinger, der er produceret af teatre, som får driftstilskud under lov om scenekunst.

Bemærk, at refusionsgodkendelsen ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud efter lov om scenekunst. Hvis en godkendt forestilling bliver overdraget til et teater, der ikke modtager tilskud efter lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal teatret ansøge om ny refusionsgodkendelse.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Refusionsordningen er at give kommuner og ikke-kommunale institutioner et incitament til at købe refusionsgodkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningsproceduren foregår ved en vurdering af en skriftlig ansøgning. Projektstøtteudvalget for Scenekunst foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte forestilling. Der lægges vægt på forestillingens kvalitative og teaterfaglige standard i forhold til den aldersmæssige målgruppe, som forestillingen henvender sig til.

Scenekunstfaglig vurdering 

Forestillingen skal som udgangspunkt kunne godkendes som professionel scenekunst. 

Med professionel menes, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst. At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er, at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører.

Med scenekunst menes, at forestillingen er baseret på et samlende kunstnerisk koncept (f.eks. et manuskript, en koreografi, et dramaturgisk forløb eller lignende), og i sin form, opbygning og fremførelse har en kunstnerisk kvalitet.

Som udgangspunkt godkendes koncerter, shows og traditionel cirkus ikke som scenekunst. 

Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst, kan dog ikke alene afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning. Udvalget betragter i udgangspunktet enhver forestilling, uanset genre, som scenekunst. Der lægges dog i høj grad vægt på, om forestillingens karakter og kvalitet er på et kunstnerisk professionelt niveau, og kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

Kvalitativ standard

I vurderingen af forestillingens kvalitative standard lægger udvalget vægt på:

 • Forestillingens idé og kunstneriske intention
 • Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse
 • Sammenhængen mellem form og indhold
 • Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • De medvirkendes sceniske færdigheder
 • Relation til publikum og overvejelser om den aldersmæssige målgruppe
 • At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk standardbilag med oplysninger om forestillingen, som du vedhæfter det elektroniske ansøgningsskema i Tilskudportalen. Du skal bruge denne skabelon, som du henter her
 • Udvalget anbefaler at indsende et videolink af hele den forestilling, du ansøger om at få godkendt, men det er ikke et krav
 • CV på de kunstneriske medvirkende (maks. 1 side per person, gerne med foto og med beskrivelse af de medvirkendes funktion i forestillingen)

Bemærk, at du skal indsende en elektronisk ansøgning for hver forestilling, du søger refusionsgodkendelse til.

Hvis du ansøger med en forestilling, der ved en tidligere ansøgningsrunde ikke er blevet refusionsgodkendt, skal du redegøre for, hvordan forestillingen har udviklet sig siden sidste ansøgning.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Der kan udelukkende søges om godkendelse af forestillinger, der allerede er færdigproducerede.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvilke forestillinger, der skal refusionsgodkendes.

Mere