Drømmestipendier – stipendier til talentudvikling

Frist: 28.10.2022, kl. 14:00

Ingen aktuel ansøgningsfrist. Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling. Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Hvem kan søge?

Stipendiet kan søges til unge i alderen 13-17 år, som ønsker at dygtiggøre sig enten inden for selvstændige skabende projekter eller til deres kunstneriske udvikling. Stipendiet kan søges til både enkeltindivider og grupper.
Der er tale om en gruppe, når der arbejdes på et fælles produkt, og når de deltagende fremstår som en enhed.

Den/de unge skal være bosiddende i Danmark. Det er et krav, at den/de unge skal være fyldt 13 år og ikke er fyldt 18 år på datoen for ansøgningsfristens udløb, den 28. oktober 2022 (det gælder for alle medlemmer af en gruppe).

Unge, der tidligere har modtaget et Drømmestipendie, kan ikke søge til samme projekt igen.
Det er samarbejdspartneren, der koordinerer og indsender ansøgningsmaterialet sammen med den/de unge.

Samarbejdspartnere

Samarbejdsparterne kan være den lokale kulturskole, musikskole, dramaskole, billedskole, filmskole, animationsskole, forfatterskole, ungdomsskole eller lignende institutioner og foreninger samt private undervisere inden for kunstformerne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst eller tværgående og nye kunstformer, herunder digitale udtryksformer.

Det er et krav, at samarbejdspartneren har et CVR-nummer med tilknyttet NemKonto på ansøgningstidspunktet.

Den/de unge skal være tilknyttet et forløb hos en professionel underviser (enten privat eller en institution), som kan vurdere talent, projekt og drømme inden for den respektive kunstneriske gren.

Andre vilkår

Det ansøgte projekt/forløb mv. skal være afsluttet inden udgangen af 2023. Der kan maksimalt indsendes 2 ansøgninger pr. institution/forening for hver kunstart, og samme band/ensemble/gruppe kan ikke indsende 2 ansøgninger. Ansøgninger skal derfor koordineres af samarbejdspartneren.

Stipendiet er skattepligtigt og indberettes af Slots- og Kulturstyrelsen til SKAT.

Hvad kan du søge til?

 • Aktiviteter der sætter talentudvikling i spil og på længere sigt kan fremme talentet
 • Kunstnerisk skabelse, udgivelser og værker
 • Studieture med det formål at fremme den kunstneriske udvikling, fx et kursus med udenlandsk underviser
 • Mentorforløb, coach eller særlige kurser inden for kunstarten.

Tilskuddet kan ikke bruges til indkøb af ”hardware”, som den/de unge må forudsættes allerede at have adgang til i forbindelse med udøvelsen af den kunstneriske praksis (fx instrumenter, computere mv.). Stipendiet kan heller ikke anvendes som tilskud til almindelig undervisning eller daglig drift inden for kunstarten. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Drømmestipendier er at støtte talentfulde, kreative unge ved at give mindre stipendier til at realisere den/de unges kunstneriske drømme og projekter. Statens Kunstfond og kulturministeren arbejder sammen om Drømmestipendier, der skal understøtte modige unge i en kunstnerisk proces, hvor den/de unge kan udvikle sine egne kunstneriske evner og inspirere jævnaldrende til at se, hvordan kunsten kan være relevant for dem.

Sådan vurderes din ansøgning

Den/de unge skal selv skrive en motiveret ansøgning på ca. ½ side, hvor den/de unge bl.a. beskriver, hvordan midlerne kan gøre en forskel for den kunstneriske udvikling, projekt eller drøm. Udvalget lægger vægt på, at beskrivelsen bærer præg af engagement, udvikling og kunstnerisk ambition. Der skal desuden vedlægges bilag, som viser eksempler på det kunstneriske arbejde og udtryk, det vil sige materiale, som dokumenterer, hvorledes den unge udfolder sig kunstnerisk, og som illustrerer det, den unge beskriver i den motiverede ansøgning.

Derudover skal samarbejdspartneren udarbejde en ½ sides indstilling af den/de unge. Det er afgørende, at samarbejdspartneren udtrykker forståelse for sin rolle som vejleder.
Samarbejdspartneren skal i indstillingen tage afsæt i en vurdering af:

 • Den/de unges talent, potentiale og håndværksmæssige færdigheder
 • Aktivitetens kunstneriske lærings- og udviklingspotentiale for den/de unge

Det er et udvalg under Statens Kunstfond, der træffer den endelige afgørelse. Udvalget lægger særligt vægt på følgende i sin vurdering af de indkomne indstillinger:

 • projektets/aktiviteternes kunstneriske kvalitet:
  • at den/de unge skal turde satse og vise kunstnerisk mod og nerve
  • at den/de unge skal beherske form og udtryk
  • at den/de unge skal have vision og ambition
 • at den unge har ejerskab til projektet/aktiviteterne, og at der er tale om at prøve noget nyt, fx at opsøge inspirationskilder
 • at der er konkrete planer og konkrete navne på eventuelle mentorer eller tilsvarende
 • at der er en plan, for hvornår stipendiet skal anvendes (det skal være anvendt inden udgangen af 2023)
 • en vis geografisk spredning af stipendierne
 • en vis spredning på de forskellige kunstarter

Desuden kan der lægges vægt på:

 • at andre børn og unge i lokalsamfundet kan opleve eller blive inspireret af aktiviteten/projektet, dvs. at den unge skal have et specifikt ønske om at nå andre med de skitserede aktiviteter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med oplysninger om institution, navn på underviser og den/de unge samt budget.

Derudover skal følgende bilag vedhæftes:

 • Den/de unges motiverede ansøgning (Docx) med den/de unges egen beskrivelse af bl.a., hvordan midlerne kan gøre en forskel for den kunstneriske udvikling, projekt eller drøm, ca. ½ side
 • Samarbejdspartneres indstilling af den unge (Docx), ca. ½ side
 • Et bilag, som viser eksempler på den/de unges kunstneriske virke, og som forholder sig til den motiverede ansøgning, maks. 2 sider i pdf-format eller maks. 3 minutters samlet optagelse (lydklip, film mv.) i et MP3-, MP4- eller MPEG format, maksimalt 25 MB i alt. Man kan også indsætte maks. 2 links.
 • Hvis det er en privat underviser uden tilknytning til en institution eller forening, der indstiller, skal vedkommende vedlægge sit CV som bilag

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3, MP4 og MPEG. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag, men inden for ansøgningsperioden kan du (fra samme sag) redigere din ansøgning og indsende en ny version. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale ud over det, der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. 

Økonomi

Stipendierne uddeles som faste beløb på 10.000 kr. Beløbet udbetales til samarbejdspartneren af hensyn til administration af midlerne, men skal anvendes til den/de unges beskrevne projekt/aktiviteter. Tilskuddet kan for eksempel dække udgifter til:

 • Honorarer til professionelle kunstnere eller undervisere
 • Udgifter til mentorforløb
 • Leje af lokale og teknik
 • Udgifter til materialer i forbindelse med produktion
 • Transport, rejseomkostninger og ophold
 • Rettigheder

Der kan afsættes maksimalt 5 % af tilskuddet til institutionens eller foreningens administration af den unges drømmestipendie.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til SKAT.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente svar medio december 2022.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside. Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvittering, som popper op i portalen og lægger sig i bunden af sagen. Du får ingen mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. NB denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du vedhæfte samtlige bilag igen.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Du skal være opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen.

Statens Kunstfond vil gerne følge op på, hvad den/de unge får ud af stipendiet. Derfor skal Statens Kunstfond senest tre måneder, efter projektet eller aktiviteten er afviklet, modtage en kort beskrivelse af, hvad den/de unge fik ud af at modtage drømmestipendiet.

Samtidig skal Statens Kunstfond modtage en tro og love-erklæring fra samarbejdspartneren om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med ansøgningen, tilsagnsbrev og denne vejledning.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er et tværgående tremandsudvalg under Statens Kunstfond, der behandler ansøgningerne og træffer den endelige afgørelse.

Læs mere om Drømmestipendieudvalget

Mere