Drømmestipendier – stipendier til talentudvikling

Frist: 27.10.2021, kl. 23:59

Drømmestipendier understøtter unges talent og kunstneriske drømme. Den unge kan anvende et stipendie til skabende projekter og talentudvikling.

 

Det er en samarbejdspartner, der koordinerer og søger stipendiet sammen med den/de unge.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Stipendiet kan søges til unge i alderen 13-17 år, som ønsker at dygtiggøre sig enten inden for selvstændige skabende projekter eller til deres kunstneriske udvikling. Stipendiet kan søges til både enkelte individer og grupper.
Den/de unge skal være bosiddende i Danmark og være født mellem den 1. november 2003 og 1. november 2008 (det gælder for alle medlemmer af en gruppe).
Det er samarbejdspartneren der koordinerer og indsender ansøgningsmaterialet sammen med den/de unge.

Samarbejdspartnere

Samarbejdsparterne kan være den lokale kulturskole, musikskole, dramaskole, billedskole, filmskole, animationsskole, forfatterskole, ungdomsskole eller lignende institutioner og foreninger samt private undervisere inden for kunstformerne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst eller tværgående og nye kunstformer, herunder digitale udtryksformer.

Det er et krav, at samarbejdspartneren har et CVR-nummer.

Den/de unge skal have tilknytning til en professionel underviser, som kan vurdere talent, projekt og drømme inden for den respektive kunstneriske gren.

Andre vilkår

Der kan maksimalt indsendes 2 ansøgninger pr. institution/forening for hver kunstart. Ansøgninger skal derfor koordineres af samarbejdspartneren.

Hvad kan du søge til?

 • Aktiviteter der sætter talentudvikling i spil og på længere sigt kan fremme talentet
 • Kunstnerisk skabelse, udgivelser og værker
 • Studieture med det formål at fremme den kunstneriske udvikling, fx et kursus med udenlandsk underviser
 • Mentorforløb, coach eller særlige kurser inden for kunstarten.

Tilskuddet kan ikke bruges til indkøb af ”hardware”, som den/de unge må forudsættes allerede at have i forbindelse med udøvelsen af den kunstneriske praksis (fx instrumenter, computere mv.). Stipendiet kan heller ikke anvendes som tilskud til almindelig undervisning, inden for kunstarten. 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Drømmestipendier er, at støtte talentfulde, kreative unge ved at give mindre stipendier til at realisere den unges kunstneriske drømme og projekter. Statens Kunstfond og kulturministeren arbejder sammen om Drømmestipendier, der skal understøtte modige unge i en kunstnerisk proces, hvor den unge kan udvikle sine egne kunstneriske evner og inspirere jævnaldrende til at se, hvordan kunsten kan være relevant for dem.

Sådan vurderes din ansøgning

Den/de unge skal selv skrive en motiveret ansøgning på ca. ½ side, hvor den/de unge bl.a. beskriver, hvordan midlerne kan gøre en forskel for den kunstneriske udvikling, projekt eller drøm.  Der skal desuden vedlægges bilag, som viser eksempler på det kunstneriske virke.

Der ud over skal samarbejdspartneren udarbejde en ½ sides indstilling af den/de unge.

Samarbejdspartneren skal i indstillingen tage afsæt i en vurdering af følgende:

 

 • Den/de unges talent, potentiale og håndværksmæssige færdigheder
 • Aktivitetens kunstneriske lærings- og udviklingspotentiale for den/de unge

Det er et udvalg under Statens Kunstfond, der træffer den endelige afgørelse. Udvalget lægger særligt vægt på følgende i sin vurdering af de indkomne indstillinger:

 • projektets/aktiviteternes kunstneriske kvalitet:
  • at den/de unge skal turde satse og vise kunstnerisk mod og nerve
  • at den/de unge skal beherske form og udtryk
  • at den/de unge skal have vision og ambition
 • at den unge har ejerskab af projektet/aktiviteterne
 • en vis geografisk spredning af stipendierne
 • en vis spredning på de forskellige kunstarter

Desuden kan der lægges vægt på:

 • at andre børn og unge i lokalsamfundet kan opleve eller blive inspireret af projektet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningsskemaet skal udfyldes med oplysninger om institution, navn på underviser og den/de unge samt budget. Se skemaet i pdf nederst på denne side.

Der ud over skal følgende bilag vedhæftes:

 • Et bilag som viser eksempler på den/de unges kunstneriske virke, maks. 2 sider i pdf-format eller maks. 3 minutters samlet optagelse (lydklip, film mv.) i et i Mp3 eller MPEG format
 • Hvis det er en privat underviser uden tilknytning til en institution eller forening, der indstiller, skal vedkommende vedlægge sit CV som bilag

Økonomi

Stipendierne uddeles som faste beløb på 10.000 kr., der udbetales til samarbejdspartneren af hensyn til administration af midlerne, men skal anvendes til den/de unges beskrevne projekt/aktiviteter. Tilskuddet kan for eksempel dække udgifter til:

 • Honorarer til professionelle kunstnere eller undervisere
 • Udgifter til mentorforløb
 • Leje af lokale og teknik
 • Udgifter til materialer i forbindelse med produktion
 • Transport, rejseomkostninger og ophold
 • Rettigheder

Der kan afsættes maksimalt 5 % af tilskuddet til institutionens eller foreningens administration af den unges drømmestipendie.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente svar senest den 8. december.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Statens Kunstfond vil gerne følge op på, hvad den/de unge får ud af stipendiet. Derfor skal Statens Kunstfond senest tre måneder, efter projektet eller aktiviteten er afviklet, modtage en kort beskrivelse af, hvad den/de unge fik ud af at modtage drømmestipendiet.

Samtidig skal Statens Kunstfond modtage en tro-og love erklæring fra samarbejdspartneren om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med ansøgningen, tilsagnsbrev og denne vejledning.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er et tværgående tremandsudvalg under Statens Kunstfond, der behandler ansøgningerne og træffer den endelige afgørelse.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere