Strategi

Projektstøtteudvalget for Litteratur 2018-2021

Projektstøtteudvalgets strategi tager udgangspunkt i formålet i Litteraturloven, om at fremme
litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet og skal
konkret bidrage til at opfylde Statens Kunstfonds formål om at fremme kunsten i Danmark og dansk
kunst i udlandet.

Bærende for udvalgets arbejde er følgende:

Statens Kunstfonds fælles vision

Kunst i hele landet

Kunst skal gøres tilgængelig for så mange som muligt. Vi skal alle have mulighed for at møde
kunst, uanset hvor i landet vi bor. Vi skal opleve at kunstlivet er inkluderende, og at
kunsttilbuddene er relevante for os. Alle skal have mulighed for at være en del af samtalen om
vores fælles verden og opleve kunst af høj kvalitet.

Børn og unges møde med kunst

Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge. Den er med til at skabe et fælles
kulturgrundlag, de kan trække på nu og senere i livet. Kunst giver rum og mulighed for at
skabe, styrke og forandre børn og unges sociale fællesskaber. Børn og unge skal opleve, at
kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag.

Nye og tværgående kunstformer

Kunst har altid udviklet sig og udvikler sig til stadighed i nye udtryksformer inden for, uden for og imellem kunstområderne. Udviklingen udspringer både fra de skabende kunstnere selv og fra andre, der kommer med en helt anden baggrund. Samtidig har digitalisering og teknologisk udvikling medført store ændringer i den måde, vi skaber, oplever og møder kunsten på. Den udvikling ønsker vi at understøtte.

Internationale aktiviteter

Kunst sætter samtaler i gang, også på tværs af landegrænser. Kunst kan styrke samtalen med og mellem mennesker i hele verden. Med kunst som omdrejningspunkt kan vi gå i dialog med resten af verden, både derude og herhjemme, og gøre alle klogere på os selv og på hinanden.

Udvalget bestræber sig på at leve op til fondens fælles visioner gennem arbejdet med puljerne, hvor der er fokus på både børn og unges møde med kunst, kunst i hele landet, internationale aktiviteter. Desuden imødekommes visionen om nye og tværgående kunstformer ved at udvalget i sine puljer favner litteraturen bredt, herunder også i mundtlig og digital form.

Desuden arbejdes der med visionerne gennem udvalgets egne initiativer ved deltagelse på internationale messer, sommerskole for oversættere, fellowship-programmer, Books from Denmark og oversættelse af moderne klassikere.

Principper

 • Fonden skal støtte ikke styre
 • Høj kunstnerisk kvalitet skal være udgangspunktet for ethvert initiativ eller projekt
 • Der skal være en klar gensidighed og lokal forankring i ethvert projekt
 • Ved særlige fokusområder og større engagementer vil flerårige indsatser blive prioriteret, da de har størst effekt
 • Det tilstræbes, at ethvert initiativ eller projekt har en effekt også efter dets afslutning
 • Der skal i ethvert projekt være fokus på målgrupperne og formidlingen af projektet

Fokus
Udvalget vil i sit arbejde have særlig opmærksomhed på at:

 • Forenkle støttesystemet
 • Formidling af kvalitetslitteratur
 • Fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet
 • Tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge

Effektivitet

Der arbejdes hele tiden med at sikre så stort et udkomme af projekter og initiativer som muligt. Udvalget forpligter sig til at overveje, hvor man kan få størst udbytte af midlerne. Hvor man med forholdsvis små midler og ressourcer kan bidrage væsentligt til at opfylde formålet.
Det nordiske samarbejde prioriteres højt, da det er langt mere effektivt at samarbejde med Norden i forbindelse med internationale projekter, og udbyttet har vist sig langt større.

NATIONALT

Målsætning

I perioden 2018-2021 vil udvalget have følgende nationale målsætninger

 • En forenkling af støttestrukturen
 • Styrkelse af møder mellem forfattere og deres læsere i hele landet
 • Initiativer, der sætter fokus på kritikernes og redaktørernes arbejde
 • Styrkelse af kvalitetsudgivelser i Danmark

Forenkling af støttestrukturen

Udvalget vil skabe en ny puljestruktur, der er mere klar for ansøgerne og samtidig tydeligt afspejler formålene i loven. Den nye puljestruktur vil overordnet bestå af fire puljer:
1. Dansk litteratur i Danmark
2. Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark
3. Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge
4. Nordiske oversættelser

Fokus på formidlingen af kvalitetslitteratur

Udvalget ønsker at understøtte en stærkere formidling af dansk kvalitetslitteratur. Det kan blandt andet gøres ved at styrke mødet mellem læsere og forfattere. Udvalget vil derfor tage initiativ til, gennem puljerne, at sikre midler til arrangementer med forfattere, oplæsningsarrangementer og lignende i hele landet.
Initiativer, der sætter fokus på redaktørernes og kritikernes arbejde Udvalget ønsker at sætte fokus på kritikernes arbejde med kvalitetslitteraturen. Initiativet konkretiseres i 2020 ved at åbne op for at skoler kan søge om besøg af en kritiker.

Styrkelse af kvalitetsudgivelser i Danmark

Udvalget ønsker at tage initiativ til en årlig præmiering, der skal gives til to små forlag, som har gjort en særlig indsats for kvalitetslitteraturen. Initiativet sætter fokus på at styrke det væsentlige arbejde de mindre forlag gør for litteraturen i Danmark, også gennem oversættelser af fremragende udenlandsk litteratur. Tiltaget skal primært give de små forlag anerkendelse, opmærksomhed og ekstra motivation.


INTERNATIONALT

Målsætning

I perioden 2018-2021 vil udvalget have følgende internationale målsætninger

 • Styrkelse af formidlingen af dansk litteratur i udlandet
 • Styrkelse af viden om dansk litteratur, når den rejser
 • Fremme af oversættelser af moderne klassikere

Styrkelse af formidlingen af dansk litteratur Udvalget vil i de kommende år fortsat fokusere på formidlingen af dansk litteratur i udlandet. Udvalget vil holde en tæt kontakt med danske forlag og agenter gennem Dialogforum. Endvidere deltager udvalget i Det Internationale Kulturpanel. For at styrke den internationale indsats koncentreres den formidlingsmæssige indsats om særlige aktiviteter:

10 Books from Denmark

Udvalget tager initiativ til at udvælge 10 titler, to gange årligt, som udvalget vil prioritere, når der uddeles oversættelsesstøtte. Titlerne vil få særlig opmærksomhed i forbindelse med deltagelse på messer, hvor udenlandske forlag opfordres til at søge om støtte til de udvalgte titler.

Prøveoversættelser

Udvalget vil give forlæggere, agenter og oversættere mulighed for at søge om støtte til almindelige prøveoversættelser (ca. 10 sider) samt lidt længere prøveoversættelser (ca.25 sider).

Messer

De internationale professionelle messer bruges aktivt for at møde de udenlandske forlag, agenter og oversættere og for at formidle dansk litteratur og støtteordninger. Messerne er centrale i arbejdet med opbyggelsen og vedligeholdelsen af diverse netværk og i dataopsamling. Fokus for messedeltagelse skal derfor være møder og netværksaktiviteter. Der vil være stor opmærksomhed på at deltage der, hvor det giver bedst mening, og hvor udvalgets målsætning bedst kan opfyldes på den mest effektive måde. Udvalget ønsker også at undersøge muligheden for fælles dansk stand på Frankfurt bogmesse.

Database over oversatte titler

Et vigtigt fundament for viden om dansk litteratur og formidlingen af dansk litteratur i udlandet, er en database over oversatte titler. Udvalget ønsker at fokusere på at udvikle databasen og sikre indsamlingen af titler de kommende år.

Styrkelse af viden om dansk litteratur i udlandet

Udvalget vil i de kommende fire år fokusere på dataopsamling og analysearbejde af dansk litteratur i udlandet. Der er opstået et behov for at øge erfaringsopsamlingen på tidligere internationale indsatser, og et behov for at samle viden indenfor særlige områder. Dette skal ske for at kunne udvikle og målrette indsatserne i udlandet i højere grad i fremtiden. Der afsættes derfor i de kommende år tid til at indhente øget viden i det internationale arbejde, herunder at igangsætte en undersøgelse af de støttede oversatte værkers udbredelse og modtagelse i udlandet.

Styrkelse af oversættelser af moderne klassikere

Udvalget ønsker at have et større fokus på at få moderne danske klassikere oversat. Udvalget vil derfor tage initiativ til et projekt, hvor en række udvalgte moderne klassikere præsenteres for udenlandske forlag. Målet er at øge antallet af ansøgninger til oversættelse af moderne klassikere.

Mere