Strategi

Legatudvalget for Litteratur har udarbejdet forestående strategi, som er retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2021 til 2023:

Legatudvalgets strategi tager udgangspunkt i formålet i Litteraturloven, om at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark samt udbredelsen af dansk litteratur i udlandet og skal konkret bidrage til at opfylde Statens Kunstfonds formål om at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Kunstnere, herunder forfattere, spiller en afgørende rolle som fortællere og fortolkere af det fællesskab, der udgør Danmark. Jo flere der deltager kvalificeret og bidrager med værker af høj kvalitet på den litterære scene, jo flere bidrager til det demokratiske fællesskab i Danmark. Det er vigtigt for samfundet, at der findes kunstnere, der drømmer, har forestillinger om fremtiden og forholder sig til både  fortid og nutid. Litteraturen er den del af den nationale samtale, om hvad vi som nation kan og vil.

Legatudvalget for Litteratur tildeler arbejdslegater til fortsat kunstnerisk virke, altså til fortsat kunstnerisk produktion. Legatet gives for at kunstneren kan købe sig tid kunstnerisk produktion, til arbejde. Udvalget ønsker at støtte den kunstneriske udvikling og produktion ikke at styre den.
Bærende for udvalgets arbejde er Statens Kunstfonds fælles vision: Kunst i hele landet

Kunst skal gøres tilgængelig for så mange som muligt. Vi skal alle have mulighed for at møde kunst, uanset hvor i landet vi bor. Vi skal opleve at kunstlivet er inkluderende, og at kunsttilbuddene er relevante for os. Alle skal have mulighed for at være en del af samtalen om
vores fælles verden og opleve kunst af høj kvalitet.

Udvalgets kommentar: I princippet er litteraturen tilgængelig for alle dele af landet, og indholdsmæssigt forholder litteraturen sig til  temaer i hele landet. For at sikre kendskabet til udvalgets arbejde, og til hvad udvalgets støtte går til, ønsker udvalget at holde informationsmøder (dialogmøder) i hele landet.
Udvalget vil have fokus på de områder, som er særligt sparsomt repræsenterede i ansøgningsstatistikken. Udvalget vil generelt inddrage mere viden om ansøgernes geografiske fordeling.
Udvalget finder det afgørende, at litterære stemmer og udtryk fra hele landet bliver hørt, og bemærker samtidig, at Karen Blixen sad i Skagen og skrev om Kenya, og at fx forfatteren Erling Jepsen, der om nogen har sat Sønderjylland på de moderne litterære landkort, bor på Amager.

Børn og unges møde med kunst
Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge. Den er med til at skabe et fælles kulturgrundlag, de kan trække på nu og senere i livet. Kunst giver rum og mulighed for at skabe, styrke og forandre børn og unges sociale fællesskaber. Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og betydning i deres liv og hverdag.

Udvalgets kommentar: Udvalget ser det som sin opgave at stimulere, at der udkommer litteratur for børn og unge af høj litterær kvalitet, og at den kunstneriske ambition også her er høj. En fast legatstørrelse skal medvirke til, at alle litterære udtryksformer og genrer behandles ens, og at vægten bliver lagt på det kunstneriske arbejde og ambitionsniveau.
Det er udvalgets opfattelse at børne- og ungdomslitteraturen spiller en særlig rolle for at gøre børn og unge til vedholdende passionerede læsere, og at litteraturen for denne gruppe har en ganske særlig funktion for udvikling af selvbevidsthed.
Udvalget ønsker at markere, at forventningerne til høj kunstnerisk kvalitet og ambition gælder uanset målgruppe, og inden for børne- og ungdomslitteraturen vægter kvaliteten højere end det pædagogisk didaktiske. Samtidig ønsker udvalget at bidrage til øget refleksion om de litterære værkers relevans for børn- og unge.

Nye og tværgående kunstformer
Kunst har altid udviklet sig og udvikler sig til stadighed i nye udtryksformer inden for, uden for og imellem kunstområderne. Udviklingen udspringer både fra de skabende kunstnere selv og fra andre, der kommer med en helt anden baggrund. Samtidig har digitalisering og teknologisk udvikling medført store ændringer i den måde, vi skaber, oplever og møder kunsten på. Den udvikling ønsker vi at understøtte.

Udvalgets kommentar: Udvalget er bevidst om, at kunsten bevæger sig, og udvalget vil medvirke til kunstens liv ved at stimulere og støtte udtryksformer med kunstnerisk ambition og kvalitet. Udvalget vil vise åbenhed over for de forandringer og nye tiltag, der finder sted inden for området, og utrætteligt forholde sig til begreberne ”kunstnerisk kvalitet ” og ”talent”, for at sikre at nye udtryksformer kan rummes inden for disse begreber.

Alle kunstneriske former er velkomne, og alle udtryksformer med en litterær/sproglig dimension vil indgå i udvalgets interesseområde. Udvalget ser det som en forpligtelse at håndtere de udfordringer, som fondens organisering i specifikke kunstarter, kan give i forhold til nye og tværgående former og udtryk.

Internationale aktiviteter
Kunst sætter samtaler i gang, også på tværs af landegrænser, fordi kunsten er global. Kunst kan styrke samtalen med og mellem mennesker i hele verden. Med kunst som omdrejningspunkt kan vi gå i dialog med resten af verden, både derude og herhjemme, og gøre alle klogere på os selv og på hinanden.

Udvalgets kommentar: Udvalget ser det som sin opgave at stimulere, at der skabes dansk litteratur af en sådan kvalitet, at den får international bevågenhed, og samtidig medvirke til at sikre, at Danmark får adgang til den internationale litteratur. Litteraturen kan ikke krydse grænser uden oversættelse, det kræver stærke oversættere. Udvalget bidrager til at sikre kvalitet i den kunstneriske udveksling blandt andet ved at synliggøre og anerkende oversætternes arbejde.
Udvalget bestræber sig overordnet på, at leve op til fondens fælles visioner gennem tildeling af arbejdslegater, hvor der i vurderingen af ansøgningerne lægges vægt på principperne: børn og unges møde med kunst, kunst i hele landet og internationale aktiviteter. Desuden imødekommes visionen om nye og tværgående kunstformer ved at udvalget i sin tildeling favner litteraturen meget bredt.

Arbejdslegater
Legatudvalget finder det vigtigt med så mange forskellige stemmer som muligt, og derfor er det vigtigt at kunne uddele mange legater, på den anden side skal det enkelte legat have en sådan størrelse, at det får markant betydning for modtageren (så der reelt er mulighed for frikøb). Det betyder, at udvalget fremover vil arbejde med to typer legater: 3-årige arbejdslegater a 855.000 kr. og almindelige arbejdslegater a 100.000 kr.
De ensartede arbejdslegater skal desuden markere en ligestilling af de forskellige litterære udtryksformer. Legatudvalget forventer samme kunstneriske ambitionsniveau uanset genre – dvs. uanset, om der er tale om billedbøger til de mindste, de brede roman, eksperimentet eller avantgardedigtningen. Det vil sige støtte alle litterære udtryk, der gør sig fortjent til det.
Med de ensartede arbejdslegater ønsker udvalget også at modvirke andre former for utilsigtet forskelsbehandling og bias i forhold til køn, geografi, genre og kunstnerisk udtryk.
Ved afslutningen af et 3-årigt arbejdslegat forventer udvalget en kortfattet beretning eller rapport om de tre års arbejde.

Præmieringer
Udvalget opfatter tid til arbejde som det vigtigste og ønsker derfor ikke at uddele præmieringer. Udvalget uddeler hermed kun midler på baggrund af en forudgående ansøgning.
Præmieringen har tidligere været et sted, hvor legatudvalg kunne vise deres anerkendelse af særligt bemærkelsesværdige debutanter. Men udvalget ønsker øget klarhed om beslutningsprocesserne, også når det gælder debutanterne og deres muligheder.

Debutanter / Ny-debuterede
Debutanter befinder sig i en særligt udsat position i det litterære kredsløb og har ofte særligt behov for støtte og anerkendelse. Legatudvalget ønsker løbende at indhente viden om nye initiativer og tendenser for at kunne stimulere nye stemmer og udtryk, og udvalget har derfor besluttet at reservere midler til forfattere, som netop har debuteret. Hensigten er at stimulere nye stemmer, og at kunne give øget opmærksomhed til en gruppe, som let bliver overset i forhold til de allerede etablerede og anerkendte forfattere. Udvalget indfører derfor særlige arbejdslegater a 50.000 kr. til denne gruppe.
Udvalget vægter højt at følge med i, hvad der sker i litteraturen, og udvalget ønsker at skaffe sig systematisk viden om støtten og den virkning.
Udvalget er sig bevidst, at der altid vil være blinde vinkler, og af samme grund er udvalget stærk engageret i at øge bevidstheden om egen praksis og konsekvenserne af denne.

Principper for vurdering af ansøgninger
Legatudvalget for Litteratur tildeler arbejdslegater på baggrund af en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent. I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på

  • professionel kunnen, såsom sprogbeherskelse
  • håndværksmæssig mestring (f.eks. streg, komposition, plot, strukturer og musikalitet)
  • originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk
  • samfundsmæssig relevans
  • kunstnerisk nysgerrighed og mod, samt ansporing til eftertanke.

Vurderingen sker både på baggrund af de indsendte arbejdsprøver, den motiverede ansøgning og tidligere udgivelser.

Mere