Strategi

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design har udarbejdet denne strategi, som er retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2020 – 2023.

Design og kunsthåndværk handler om, hvordan vi former den verden, vi er en del af og hvordan denne formgivning former os, og påvirker vores handlinger som individer og som samfund. Vi møder kunsthåndværk og design hver dag – i vores hjem, på studier og arbejdspladser, i byrummet og på internettet. Netop fordi kunsthåndværk og design er overalt, har det et særligt potentiale til at bidrage til at skærpe vores æstetiske, etiske, politiske, sociale og kulturelle bevidsthed i forhold til vores omgivelser og handlemåder - og grundlæggende rykke ved den måde vi ser verden og organiserer os på i en bæredygtig fremtid der kræver nytænkning og åndsfrihed. 

Som Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design vil vi arbejde for at styrke bevidstheden om den rolle kunsthåndværk og design spiller i samfundet. Når vi former verden medfølger et ansvar. Som udvalg ønsker vi at fremme den kunstneriske dimension i kunsthåndværk og design ved at understøtte kvalitet, en eksperimenterende tilgang og faglig integritet.

Vi er bevidste om at dette kræver mod og tid. For at sikre dette, skal der være tid og rum til kritisk refleksion, til at gå i dybden med uprøvede tanker og eksperimenter, og til at dyrke materialer og håndværk. Det er en sårbar proces som vi vil arbejde for at designere og kunsthåndværkere får mulighed for at dyrke, for også at understøtte udviklingen af talent og den kunstneriske udvikling af området som helhed.

Vi arbejder for at fremme og understøtte høj kunstnerisk kvalitet inden for vores fagområde. Ved dette forstår vi kunsthåndværk og design som udviser vilje og mod til at udforske, udvikle og udfordre design og kunsthåndværkområdet og det omgivende samfund på baggrund af en stærk faglig integritet og med blik for en bæredygtig udvikling i bred forstand.

Ved at udforske forstår udvalget en praksis med fokus på processen, en vilje til gå i dybden med uprøvede tanker og til at eksperimentere og afprøve metoder, materialer og faglige grænser 
Ved at udvikle, eller raffinere, forstår udvalget en vedholdende forfinelse af håndværk og kunnen og mod til at arbejde med en egenartet praksis
Ved at udfordre forstår udvalget en aktiv forholden sig til og udfordren af omgivelserne, og at der udvises risikovillighed og fagligt og samfundsmæssigt mod og engagement

Vi er i udvalget opmærksomme på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte praksisser med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området, heriblandt, men ikke begrænset til keramik, glas, tekstil, beklædning, møbel, produkt, digitalt design, grafik, illustration, immaterielt design, smykker, udtryk på tværs af medier og fagområder mm.

Endvidere ønsker vi at støtte op om praksisser, som understøtter børn og unges møde med design og kunsthåndværk og styrker deres selvforståelse som medskabere af den verden, de er en del af, samt at understøtte, at kunsthåndværk og design når ud i hele landet.

Vision: EN STYRKET BEVIDSTHED OM KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGNS BETYDNING

Som Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs vil vi arbejde for at styrke forståelsen af og respekten for design og kunsthåndværk som faglighed, for dens rolle og betydning i og for samfundet.

Derfor vil vi som udvalg:

  • Være opsøgende i hele landet
  • Understøtte børn og unges møde med design og kunsthåndværk og styrke deres selvforståelse som medskabere af den verden, de er en del af
  • Understøtte udviklingen af aktivistisk design som udviser fagligt mod og engagement 
  • Understøtte udviklingen af talent, både det eksisterende og det, som er under udvikling
  • Understøtte vedholdende forfinelse af håndværk og kunnen
  • Støtte kunsthåndværk og design der forholder sig aktivt til og udfordrer omgivelserne
  • Opfordre til og støtte praksisbaseret eksperimenteren og grænsesøgning
  • Øge fokus på formidling af kunsthåndværk og design

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Designs strategi er retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2020 til 2023.

ARBEJDSGRUNDLAG FOR STATENS KUNSTFONDS LEGATUDVALG FOR KUNSTHÅNDVÆRK OG DESIGN

Arbejdsgrundlaget for Legatudvalget er fastsat af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed. Udvalgets arbejdsområder beskrives i Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (LOV nr. 458 af 08/05/2013), Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning (LOV nr. 457 af 08/05/2013), Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (BEK nr. 592 af 14/05/2013), og Bekendtgørelse om Statens Kunstfond (BEK nr. 488 af 14/05/2013).

Legatudvalgets strategi er skrevet med udgangspunkt i den overordnede strategi for Statens Kunstfond.

Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Fonden yder støtte til kunstneriske formål. Fonden skal i sin støttevirksomhed fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet, tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge, og nye og tværgående kunstformer. Statens Kunstfond Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design skal understøtte de kunstneriske dimensioner af kunsthåndværk og design inden for en beløbsramme fastsat på finansloven til 13 mio. kr. i 2020. Dette kan gøres gennem tildeling af arbejdslegater til kunsthåndværkere og designere, præmiering af værker, og indkøb værker, herunder initiering af stedsspecifikke indkøb. Tildeling skal ske på grundlag af en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent.
 

Mere