Strategi

Legatudvalget for Billedkunsts har udarbejdet forestående strategi, som er retningsgivende for udvalgets arbejde i perioden 2020 til 2023:

Kunst tilbyder en unik form for viden, erfaring og sanselighed, og vi ønsker i de kommende fire år at fremhæve vigtigheden af dette vidensfelt. En viden, der ikke nødvendigvis er udtalt, lineær eller sammenhængende, men som omhandler alt det et menneskeliv præges af. 

For kunst udtrykker en intuitiv indsigt, der giver rum for komplekse og modsatrettede tanker og følelser, som er en essentiel del af den menneskelige erkendelsesproces. En grundlæggende kvalitet ved kunsten, er netop dens evne til at rumme det mangetydige, og favne det komplicerede i det enkle. Det vil være helt grundlæggende for os, at arbejde på at fremme forståelsen for kunstens evne til at skabe nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer.     

Kunsten udvikler derudover hele tiden sit udtryk i vekselvirkning med andre vidensområder og med samfundet som sådan: Derfor er kunst også et essentielt forbindelsesled mellem den rationelle verden og det indre liv. Kunst formår at skabe resonans mellem disse verdner, og skabe betydninger, der angår hele menneskets virkelighed. Vi betragter således kunst som et eksistentielt vilkår. Derfor er det også væsentligt at kunst bliver en større del af flere børns liv. Det vil vi konkret arbejde for. 

Kunsten besidder en grundlæggende mulighed for indlevelse, der gør det muligt at overskride sig selv, og det man selv repræsenterer. For kunst kan skabe et rum, hvor vi både kan spejle os selv, men også møde den anden, og via den indsigt og indlevelse potentielt forandre vores væren i verden

Derfor vil vi gerne støtte ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på. Vi vil i vores arbejde sætte fokus på mangfoldighed og ligestilling i forhold til køn, klasse, etnicitet og demografiske forhold, og vi vil i vores arbejde stræbe efter gennemsigtighed, oprigtighed og risikovillighed.

 Vi vil i hele vores strategi lægge vægt på vigtigheden af kunstens grundlæggende værdi i samfundet. 

Kriterier for kunstnerisk kvalitet

På puljen arbejdslegater:

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Udvalget vil prioritere ansøgninger, der ambitiøst og originalt arbejder med at udvikle og fremme kunst som et særligt vidensfelt, der tilbyder en unik form for viden, erfaring og sanselighed. I vurderingen af den kunstneriske kvalitet vil udvalget derfor særlig lægge vægt på kunstens evne til at skabe: nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer. Både inden for kunstfeltet og til dem, der møder kunsten uden forudsætninger.

Hvert udvalgsmedlem kommer med perspektiver og erfaringer, som vil bidrage til udvalgets samlede vurdering af kunstnerisk kvalitet. I denne vurdering lægger udvalget særligt vægt på nedenstående parametre:

Form og indhold

At der er en klar sammenhæng mellem form, indhold og kontekst, hvor det kunstneriske udtryk både besidder en egen indre logik / konsekvens og samtidig udviser mod til og bevidsthed om at udvikle kunstens særlige ‘sprog’ og virkemidler. 

Personlig forankring

At den kunstneriske praksis er personligt forankret og har et originalt udtryk, der giver rum til at udforske komplekse og modsatrettede følelser, tanker og ideer.

Nytænkning

At kunstneren evner at omsætte idéer, refleksioner og perspektiver til et nytænkende udtryk, som kan danne grundlag for nye erkendelser og nye sanselige erfaringer.

Nysgerrighed

At den kunstneriske praksis er båret af en nysgerrighed over for verden og har et reflekteret forhold til idé, historie, samtid og de fysiske rammer kunsten udfoldes i.

Resonans

At den kunstneriske praksis formår at skabe indlevelse, forbindelser og fællesskaber - mellem mennesker, i samfundet og i verden.

Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte at ligge højt på alle parametre, men i den samlede vurdering er det afgørende at ligge højt på flere parametre.

Kunst i offentlige rum puljerne:

Når udvalget støtter opgaver i offentlige rum, vil udvalget derudover de ovennævnte parametre for kunstnerisk kvalitet, prioritere både kunstneres og modtageres evne til at balancere ambitioner om nytænkning i kunsten med gensidig lydhørhed. Kunstnerne skal have evnen og ydmygheden til at arbejde sig ind i den konkrete kontekst, og udvise forståelse for at værket bliver en del af modtagernes hverdag – også på langt sigt.

Indkøb / udlån:

Når det handler om indkøb af værker, vil udvalget vægte værker, der lever op til udvalgets definition af kunstnerisk kvalitet og samtidig egner sig til placering på offentlige institutioner i en længere årrække. Det vil sige værker, der operationelt kan fungere i en hverdag steder, hvor mange mennesker færdes dagligt.

Præmieringer:

Når det gælder præmieringer, ønsker udvalget at honorere udstillinger og udstillingssteder, der er særlig præcise i deres udtryk og vedkommende for sit publikum. Eller der tager en ekstra chance og bidrager til kunstscenen med en ekstraordinær indsats. Her er præmieringer et redskab til at skabe en større offentlig opmærksomhed. Præmieringer er også en måde at sætte fokus på værker og praksisser, som det er svært at anerkende gennem indkøb og opgaver i offentlige rum.

Mere