Støttede projekter

Forskningsprogrammet "Kunst og sociale fællesskaber", 2019-2021

1. april offentliggjorde Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd, hvilke forskningsprojekter som modtager støtte fra forskningsprogrammet.

Nordisk poesi og sociale fællesskaber

Louise Mønster og Michael Kallesøe Schmidt, Aalborg Universitet
Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

Nordisk poesi har entreret det sociale rum og er blevet en kunstform, man mødes om. Projektet fokuserer på fire poetiske mødesteder: Slamfrø – Poetry Slam Aalborg, Løve’s Bog- og Vincafé i Aarhus, Nordisk samtidspoesifestival i Hamar og internettet som fremførelsessted for nordisk poesi. Forskningsprojektet vil tilvejebringe indsigt i steder og begivenheders betydning for det poetiske værks aktualisering, i interaktioner mellem forfatter og læser/publikum og i de fællesskaber, der opstår omkring poesi.

Participatory aestethic practices in a Norwegian street dance collective

Mats Johansson, Universitetet i Sørøst-Norge USN

Projektet är en etnografisk studie av street dance-kollektivet Subsdans i Oslo med fokus på deltagande estetisk praxis och hur denna fostrar tvärkulturella och generationsöverskridande sociala gemenskaper. Ett relaterat syfte är att uppnå ny insikt om kollektivt skapande som begrepp och praktik. En hypotes är att street dance-kulturens etos om reciprocitet och social gemenskap också representerar en vital källa till kreativ inspiration.

Sang i barnehage/skole og sosiale fellesskap

Forskingsnettverket SANGBARSK v/Anne Haugland Balsnes, Universitetet i Agder

Prosjektet tar utgangspunkt i et bredt kunstbegrep og undersøker hvordan et estetisk uttrykk som fellessang danner grunnlag for sosiale fellesskap i barnehage og skole. Vi vil 1) kartlegge sangens stilling ved å gjennomføre en nasjonal spørreundersøkelse, samt 2) undersøke hvordan sang påvirker sosiale fellesskap i barnehage/skole. Prosjektets mål er å fremskaffe kunnskap om sang i barnehage/skole, som viktige arenaer i samfunnet hvor man når alle barn og unge med kunst- og kulturformidling.

Æstetisk organisering af fællesskaber

Ditte Vilstrup Holm, Copenhagen Business School CBS

Forskningsprojektet undersøger, hvordan kunstens æstetiske virkemidler organiserer fællesskaber og fællesskabsfølelser. Projektet udgør et kvalitativt case studie, der trækker på æstetisk orienterede organisationsteorier for at præcisere relationen mellem æstetiske interventioner, faciliterende processer og organiseringen af fællesskaber. Fokus rettes mod at fremhæve og specificere det æstetiske i organiseringen og det organiserende i æstetikken. Projektets empiriske fokus er kunstprojektet ’Farum i forvandling’, der er udviklet i samarbejde mellem beboere i Farum Midtpunkt og byrumsteateret Teatergrad og har til formål at øge tilliden og fællesskabsfølelsen i det lokale område.

Synlighed, Oprejsning, Udsyn. Kunst som fællesskabende i grønlandske byer og bygder

Peter Berliner, Grønlands Universitet
Tina Enghoff, kunstnar

Forskningsprojektet er en lokalsamfunds-baseret, deltagende undersøgelse af, hvorvidt kunst bidrager til at danne levende og bæredygtige sociale fællesskaber i mindre byer og bygder i Grønland gennem at skabe nye perspektiver, læring og sociale værdier.

Borgernær kunst og sociale fællesskaber i udsatte boligområder

Birgit Eriksson og Jan Løhmann Stephensen, Aarhus Universitet
Anne Scott Sørensen, Syddansk Universitet
Anne Mette W. Nielsen, Aalborg Universitet

Projektet undersøger en række offentligt støttede kunstprojekter i fire udsatte boligområder i Danmark. Formålet er at tilvejebringe ny viden om, hvordan kunst kan generere lokalt engagement og fællesskab og bidrage til transformation af eksisterende fysiske, sociale og kulturelle infrastrukturer. Projektet bygger bro mellem æstetiske og sociologiske tilgange og anviser nye veje i forståelsen af kunstens impact med generaliserbare pointer for lignende tiltag i og uden for Norden

Uenighetsdramaturgier – Fellesskap og dissens i nordisk samtidsteater

Siemke Böhnisch, Universitetet i Agder

Hvordan fungerer nordisk samtidsteater som arena, laboratorium og katalysator for uenighetsfellesskap ? Prosjektet undersøker fellesskapsdannelser i, gjennom og rundt aktuelle teaterforestillinger som dramaturgisk legger til rette for eller arbeider med uenighet innad i publikum. Målet er å gi et overblikk over feltet, å levere kontekstsensible teatervitenskapelige analyser av sentrale cases og å bidra til teori- og begrepsdannelse om kunst som infrastruktur for dissens.

Sammen i Musikken – fri improvisation som en unik social begivenhed?

Simon Høffding, Universitetet i Oslo
Torben Snekkestad, Rytmisk Musik Konservatorium, København

Dette projekt hviler på en tro på at koncerter med et frit improvisatorisk grundlag rummer et unikt formidlingspotentiale. Vi kombinerer vores ekspertise som hhv. jazzmusiker og forsker i musikalsk fordybelse for at undersøge de interaktive processer både hos musikere internt og i forhold til deres publikum. Dette gør vi gennem hjerterytmemålinger, samt kvalitative interviews på en jazzturne i Ruhr distriktet. 

Fellesskapte forståelser av fellesskap

Aksel Tjora, Marius Lervåg Aasprong og Ida Marie Henriksen, NTNU
Edvine Larsen, kunstnar og forskar
Anne-Gro Erikstad, LevArt

Prosjektet 3F; Fellesskapte forståelser av fellesskap undersøker hva slags ulike erfaringer og forståelser av fellesskap som oppstår i og rundt kunst kuratert og produsert i regi av LevArt. Som en integrert del av dette vil prosjektet videreutvikle metoden stegvis-deduktiv induksjon (SDI) for forskning i møtepunktet mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og sosiologi. 3F vil ha bred relevans og anvendelse: 

  • for utvikling av ny kunnskap om og forståelse av fellesskap, i relasjon til prosesser, praksiser og produksjon av kunstprosjekter,
  • for unik og kreativ utvikling av forskningsmetoder hvor kunst har en sentral plass
  • for ny tverrfaglighet mellom sosiologi og kunst. 

Musik som social intervention. En undersøgelse af musikalsk socialitet i musikaktiviteter for udsatte børn og unge

Kristine Ringsager, Aalborg Universitet
Kim Boeskov, Norges musikkhøgskole
Finn Holst, Aarhus Universitet

Projektet undersøger en social-musikalsk interventionspraksis og den værdi, som denne praksis genererer på individ- og samfundsniveau. Med udgangspunkt i en udvidet forståelse af musikalsk socialitet, der både tematiserer deltagernes individuelle oplevelse af betydning og fællesskab og praksissens sociale og institutionelle indlejring, vil projektet skabe en dybere forståelse af hvordan og i hvilken udstrækning musikdeltagelse kan bidrage til at skabe et inkluderende og demokratisk samfund.

Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi

Mathias Danbolt, Københavns Universitet
Britt Kramvig, UiT Norges arktiske universitet
Hanna Ellen Guttorm, University of Helsinki

Forskningsprosjektet Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi undersøker hvordan kunst inngår i og virker på møtesteder for den samiske minoritet og de nordiske majoritetsbefolkninger. Med utgangspunkt i analyser av kunstens rolle og funksjon på kulturfestivaler i Sápmi søker prosjektet å arbeide frem ny kunnskap om hvordan kunst kan skape friksjon og sprekker som åpner for at samisk kulturkunnskap og kunstneriske uttrykk kan artikuleres og forhandles i felles offentligheter.


Mere