Hædersydelser

Statens Kunstfonds livsvarige ydelser skiftede 1. januar 2014 navn til hædersydelser.

Hædersydelserne er - ligesom de hidtidige ydelser - livsvarige, og kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Fordelingen af hædersydelserne er fast fordelt på de enkelte kunstarter. Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.

Nuværende fordeling af ydelser på kunstarter

 • 89 til billedkunstnere
 • 69 til skøn­litterære for­fat­tere
 • 12 til for­fat­tere med forfatter­skab af almen kulturel betyd­ning
 •   4 til oversættere
 • 37 til kompo­nister
 • 28 til kunsthånd­værkere og designere
 • 16 til arki­tekter
 • 12 til skaben­de scenekunstnere
 • 8 til skabende filmkunstnere
  (OBS: Indtil 1. januar 2014 var der i alt 18 ydelser til rådighed til film- og scenekunstnere. Der var ikke fastlagt en nærmere fordeling mellem de to områder)

Løbende omfordeling af ydelserne

For at opnå en mere ligelig fordeling af antallet af ydelser imellem kunstarterne, sker der over en længere årrække en omfordeling af ydelserne.

Når omfordelingen er fuldt ud gennemført, vil fordelingen se sådan ud:

 • 72 til billedkunstnere
 • 63 til skøn­litterære for­fat­tere
 • 10 til for­fat­tere med forfatter­skab af almen kulturel betyd­ning
 • 4 til oversættere
 • 44 til kompo­nister
 • 33 til kunsthånd­værkere og designere
 • 21 til arki­tekter
 • 14 til skaben­de scenekunstnere
 • 14 til skabende filmkunstnere

Tildeling

Når en ydelse bliver ledig indstiller det relevante  legatudvalg i Statens Kunstfond en kunstner til ydelsen. Udvalget sender indstillingen til fondens repræsentantskab, der træffer den endelige beslutning.

Man kan ikke søge om at få tildelt hædersydelse.

Økonomi

På finansloven for 2019 fremgår det, at følgende er afsat til hædersydelser:

 • Indtægtsregulerede hædersydelser: 30,8 mio. kr.
 • Ikke-indtægtsregulerede hædersydelser: 0,7 mio. kr.
 • Ydelser til efterladte efter kunstnere: 1,5 mio. kr.

Beregning af ydelsernes størrelse

Hædersydelsernes størrelse bliver for hver enkelt modtager beregnet på grundlag af et gennemsnit af kunstnerens skattepligtige indkomst de seneste tre år – fratrukket den udbetalte hædersydelse.

Hædersydelsen kan undtagelsesvist beregnes efter den forventede fremtidige indkomst, hvis kunstnerens fremtidige indkomstforhold vil være væsentligt ændret i forhold til kunstnerens gennemsnitlige skattepligtige indkomst for de seneste 3 kalenderår og hvis ændringen skyldes, at kunstneren er nyindtrådt i ordningen, ramt af sygdom, har frasagt sig lønnet arbejde eller anden form for løbende indkomst eller hvis kunstneren er gået på pension.

Alle nedenstående beløb er angivet i niveau pr. 1. april 2019.

Maksimumsydelse
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på eller under ca. 212.000 kr./år. modtager man maksimumsydelse. Denne ydelse udgør pt. ca. 164.000 kr./år.

Mellemydelse
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på mere end ca. 212.000 kr./år, justeres den udbetalte ydelse ned fra maksimumsatsen med et beløb svarende til 75 % af det overstigende indkomstbeløb.

Minimumsydelse (eller ingen ydelse)
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 408.000 kr./år eller derover, modtager man en minimumsydelse på ca. 18.000 kr./år. Dette gælder dog kun for kunstnere, der fik tildelt hædersydelse (livsvarig ydelse) før 1. januar 2014.

Kunstnere der får tildelt hædersydelse efter 1. januar 2014 og har en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 408.000 kr./år eller derover modtager ingen ydelse.

Ikke-indtægtsregulerede ydelser
Nogle af de ydelser, der er tildelt før 1978 er ikke reguleret i forhold til kunstnerens indkomst. Denne type ydelse udgør ca. 97.000 kr./år. Der er i dag 3 modtagere af ikke-indtægtsreguleret ydelse.

Aktuel fordeling af ydelsesstørrelser på tværs af kunstarter

 • Ca. 20,8 % modtager mellemydelse
 • Ca. 29,0 % modtager minimumsydelse eller ingen ydelse
 • Ca. 50,2 % modtager maksimumsydelse

Pr. 7.januar 2019

Aktuel fordeling af ydelsesstørrelser fordelt på kunstarter

Pr. 7.januar 2019

Maksimumsydelse Mellemydelse Minimumsydelse / ingen ydelse
Billedkunst 76,4 %   5,6 % 18,0 %
Litteratur   36,9 %   25,0 % 38,1 %
Musik 45,4 %  27,3 %   27,3 %
Kunsthåndværk og design 51,9 % 25,9 %  22,2 %
Arkitektur   6,3 % 25,0 %    68,7 %
Scenekunst 25,0 %   58,3 %   16,7 %
Film 37,5 % 37,5 %  25,0 %


Ydelser til efterladte efter kunstnere

Efterladte ægtefæller efter modtagere af hædersydelse (tildelt før 1. januar 2014) kan få tildelt en ydelse til efterladte.

Ydelsen kan kun tildeles, hvis den efterladtes gennemsnitlige skattepligtige indkomst i de seneste tre år forud for dødstidspunktet ikke overstiger ca. 311.000 kr. Ydelsens størrelse udgør halvdelen af den ydelse, som den afdøde kunstner modtog på dødstidspunktet. Den efterladte ægtefælle modtager ydelsen for livstid.

Der er i øjeblikket 29 modtagere af ydelse til efterladte efter kunstnere.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)