Statens Kunstråds rapporter

Her kan du finde forskellige rapporter og evalueringer foretaget af og for Statens Kunstråd fra og med 2003 og fremefter.

2013

Anbefaling af ny biennale for samtidskunst i København
Det danske kunstmiljø blev i efteråret 2013 bedt om at forholde sig til, hvordan man bedst skaber en stærk platform for international samtidskunst i Danmark.

Kunsten at fremme kunsten - Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet.
Publikationen sætter fokus på bedømmelse af kunstnerisk kvalitet, armslængdeprincippets betydning samt modeller for organisering af professionel kunstfaglig rådgivning i samspil med de politiske beslutningstagere.

2011

Evaluering af 'Nye Toner' (pdf, 20 sider)
Statens Kunstråds Musikudvalg har gjort status over Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 og anbefaler videreførsel af indsaster for især Den unge elite, transportstøtten og honorarstøtte til rytmiske spillesteder.

Midtvejsevaluering af regionale spillesteder (pdf, 18 sider)
Rapporten beskriver, hvordan det er gået de sidste to år og kommer med anbefalinger til, hvordan de regionale spillesteder fremover kan blive endnu bedre.

Evaluering af musikmesserne MIDEM, POPKOMM og WOMEX (pdf, 38 sider)
NIRAS Analyse & Strategi har for Statens Kunstråds Musikudvalg evalueret den danske deltagelse på de tre musikmesser.

Evaluering af MIDEM 2011 (pdf, 7 sider)
I forhold til 2010 var der en mindre fremgang i det danske deltagerantal, herunder nye danske aktører, på trods af en generel deltagernedgang på MIDEM. Den danske stand var delvis finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

2010

Evaluering af WOMEX 2010 (pdf, 11 sider)
WOMEX-messen for verdensmusik, world, folk og roots foregik for anden gang i København. Danmark samarbejdede med de andre nordiske lande om fælles design og aktiviteter. Den danske stand var finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Evaluering af Popkomm 2010 (pdf, 12 sider)
Efter en pause i 2009 blev Popkomm i Berlin relanceret og omstruktureret med en 50 % deltagernedgang i forhold til 2008. Den danske deltagelse havde dog kun 15 % færre deltagere. Den danske stand var delvis finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Evaluering af forsøgsprojektet Dans for Børn v/Dansens Hus (pdf, 41 sider)
Ny evaluering fremhæver god og effektiv model for projektet Dans for Børn. Evalueringen anbefaler, at der bl.a. satses strategisk for at styrke den moderne dans som kunstområde i folkeskolen.

Pengestrømmene i dansk musikliv (pdf, 187 sider)
Rapporten belyser den store økonomiske tyngde i det samlede danske musikliv og den store værdi, musiklivet skaber til samfundet. Rapporten viser også, at den offentlige musikstøtte har en stor effekt - men den tydeliggør samtidig, hvor begrænset en andel af musiklivets økonomi, der fordeles gennem Musikudvalget.

Styrkelse af den rytmiske musik (pdf, 41 sider)
Hvordan kan den rytmiske musik styrkes? Det spørgsmål bad Statens Kunstråds Musikudvalg en arbejdsgruppe om at besvare. Gruppen har formuleret ti anbefalinger til, hvor staten og aktørerne skal sætte ind, hvis det store kunstneriske og økonomiske potentiale i dansk rytmisk musikliv skal udnyttes bedre.

Danske musikfestivaler er meget mere end musik (pdf, 72 sider)
Analysen viser, at festivalerne har mange og brede effekter. De danske musikfestivaler skaber markante kunstneriske, kulturelle, sociale og økonomiske værdier for såvel musikscenen som aktørerne omkring. Og musikfestivalerne giver publikum en helhedsoplevelse af en mere socialt orienteret karakter end bare kunstoplevelsen.

Spændvidder - om kunst og kunstpolitik (pdf, 84 sider)
Kulturpolitisk Center i Aarhus med professor Jørn Langsted i spidsen har analyseret spændvidden mellem kunst, kunststøtte og kunstpolitik. En af konklusionerne er, at kunststøttesystemet bygger på opdelingen mellem de fire klassiske kunstarter og bør moderniseres med blik for den tværkunstneriske udvikling i kunstlivet.

Evaluering af MIDEM 2010 (pdf, 9 sider)
Der var en mindre nedgang i den danske deltagelse på MIDEM-messen, ligesom den generelle deltagelse på MIDEM faldt. Evalueringen anbefaler, at den danske stand fremover skaleres ned. Den danske stand var bl.a. finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Skolekoncerter i Danmark (pdf, 188 sider)
Statens Kunstråds Musikudvalg arbejder for at sikre et stort og mangfoldigt udbud af skolekoncerter. For tre år siden søsatte udvalget en kortlægning af skolekoncertområdet og konklusionerne er nu at læse i rapporten "Skolekoncerter i Danmark". Organisationen "Levende musik i skolerne" er på baggrund af rapporten blevet udnævnt til central aktør på området og råder over områdets samtlige midler.

2009

Evaluering af WOMEX 2009 (pdf, 9 sider)
WOMEX er verdens største og vigtigste internationale messe, konference og festival for verdensmusik, world, folk og roots m.m. På vegne af Statens Kunstråds Musikudvalg har Kunststyrelsens Musikcenter i samarbejde med Folkemusikkens Fælles Sekretariat og World Music Denmark organiseret den danske deltagelse på musikmessen WOMEX i København 2009.

Statens Kunstråds Litteraturudvalgs satsning i Spanien 2008 (pdf, 18 sider)
Satsningen i Spanien var et projekt, der blev realiseret som et samarbejde mellem Kunststyrelsens Litteraturcenter, Den Danske Ambassade i Madrid og det spanske formidlingsbureau Disueño Communicación, på baggrund af en række henvendelser fra spanske forlæggere. Som følge af satsningen vil der bl.a. udkomme omkring 25 danske bogtitler på spansk inden for en periode på fem år.

Kunsten at fremme kunsten (pdf, 11 sider)
Opfølgning på Statens Kunstråds kommunekonference "Kunsten at få kunsten med". I april 2009 afholdte Statens Kunstråd en konference med kommunerne om de fælles udfordringer og muligheder, der ligger i at styrke samarbejdet. Statens Kunstråd er i færd med at følge op på konferencen, og i denne skrivelse kan du finde eksempler på de muligheder, der allerede findes for kommunerne, og som kan være med til at styrke og udvikle kunsten lokalt gennem samarbejde med Statens Kunstråd.

Evaluering af MIDEM 2009 (pdf, 12 sider)
Stor deltagelse fra den danske musikbranche på standen, høj tilfredshed med deltagelsen og stor mødeaktivitet på standen for de danske deltagere er nogle af konklusionerne i evalueringsrapporten. Den danske stand var bl.a. finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Evaluering af Popkomm 2008 (pdf, 15 sider)
Højt antal deltagere på standen og stor dansk aktivitet i Berlin er nogle af konklusionerne i evalueringsrapporten af den danske deltagelse ved musikmessen Popkomm i Berlin, der blev afviklet fra den 8.-10. oktober 2008. Den danske stand var finansieret af Statens Kunstråds Musikudvalg.

Dansk musik i verden - på vej (12 sider, pdf)
Statens Kunstråds Musikudvalg afholdt i november 2008 en konference om det internationale musikarbejde. Rapporten rummer blandt andet opsamlinger på konferencens tre workshops.

Ekstern evaluering af U-TURN - festival for samtidskunst (pdf, 20 sider)
Statens Kunstråd tog initiativ til og gav støtte til U-TURN - den første internationale kvadriennale i Danmark. U-TURN foregik i perioden fra september til november 2008 og havde karakter af en festival bestående af en række udstillinger på forskellige kunstinstitutioner i København, i bygninger i det gamle Carlsberg bryggeri i Valby, samt forskellige steder i det københavnske byrum.

Læs den eksterne evaluering om administrationen af U-TURN (pdf, 15 sider)

Læs den kvantitative opgørelse af U-TURN (pdf, 4 sider)

2008

Evaluering af Statens Kunstråds Huskunstnerordning og puljen til forsøg med kulturskoler, billedkunstneriske grundkurser m.v. (pdf-fil, 51 sider)
Pluss Leadership har i 2008 gennemført en evaluering af Statens Kunstråds to større initiativer i forhold til børn og unges møde med kunst. Evalueringen viser, at børn og unge får et stort kvalitativt udbytte af aktiviteterne under Huskunstnerordningen og kulturskolepuljen. I mødet med kunstnerne bryder børn og unge rammerne, sætter andre kompetencer i spil og får en forståelse af, hvad der sker i kunstneriske, skabende processer.

Undersøgelse af de musikalske grundkurser (pdf, 11 sider)
Undersøgelsen sætter blandt andet fokus på antallet af kurser, linjer, instrumentfordeling, det økonomiske grundlag, kursernes betydning for de videregående musikuddannelsers studieoptag og gymnasiereformens betydning for oprettelse og videreførelse af fireårige MGK-linjer.

Evaluering af DaNY Arts (pdf-fil, 77 sider)
DaNY Arts var Statens Kunstråds store kulturudvekslingsprojekt mellem kunstscenen i Danmark og New York, der forløb fra 2006 til 2008. Projektet er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut.

Redegørelse om professionel dansk scenekunst for børn og unge (pdf-fil, 124 sider)
Statens Kunstråd har givet et tilskud på 200.000 kr. til redegørelsen, der indeholder en analyse af dansk børneteater som et samlet kultur- og kunstfænomen. Redegørelsen er udarbejdet af dramaturg og ph.d.-stipendiat Kirsten Dahl med professor Jørn Langsted, Aarhus Universitet som sparringspartner.

Undersøgelse af basisensemblernes virke og funktion (pdf-fil, 88 sider)
Redegørelsen belyser og diskuterer basisensemblernes virke og funktion i dag og i fremtiden. Undersøgelsen belyser blandt andet ensemblernes aktuelle lovgivningsmæssige og økonomiske rammer, samarbejdspartnere, målsætninger, strategier og udfordringer. Undersøgelsen er lavet af Martin Martinsson, direktør for Musik i Syd, Sverige, Eva Fock, forfatter og musiketnolog, Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Musikkonservatorium, Björn Arnholdt-Olsson, solobratschist i Malmö Symfoniorkester, Henrik Holm, leder af Viborg Musikskole, medlem af Kunstrådets Musikudvalg, (formand for udvalget).

Evaluering af den danske deltagelse på MIDEM 2008 (pdf-fil, 12 sider)
Statens Kunstråds Musikudvalg organiserer hvert år den danske deltagelse på musikmessen MIDEM-messen i Cannes. Evalueringsrapporten viser bl.a. en stor dansk deltagelse på MIDEM 2008, og at deltagerne udtrykte stor tilfredshed med den danske stand.

Undersøgelse af Kunstrådet (pdf-fil, 62 sider)
Kulturministeriet har offentliggjort en uvildig rapport om Statens Kunstråds virke fra 2003-2007. Undersøgelsen ser på, hvordan loven og intentionerne bag den er blevet indfriet i det første Kunstråds periode. Undersøgelsen er udarbejdet af konsulenthuset Pluss Leadership.

Independent Inquiry of The Danish Arts Council, summary of main conclusions and recommmendations (pdf, 9 pages)

2007

Evaluering af børneteaterfestivalen Danish Festival (pdf-fil, 38 sider)
Børneteaterfestivalen Danish Festival, der løb af stablen i maj 2007 i New York er blevet evalueret. Danish festival blev finansieret af midler fra Kunstrådets Scenekunstudvalg og af New Victory Theater i New York.

Evaluering af den danske deltagelse på MIDEM 2007 (pdf-fil, 3 sider)
Den danske musikbranche var samlet på en fællesstand for 21. gang. Deltagelsen af 101 repræsentanter fordelt på 63 selskaber svarer til deltagelsen i 2006. Rapporten viser en høj tilfredshedsprocent blandt deltagerne og et højt besøgstal på standen.

Evaluering af Corona La Balance (pdf-fil, 55 sider)
Kunstrådet udpegede i 2004 det første statsensemble for børneteater, Corona La Balance, for en tre-årig periode. Cand.mag. og journalist Kirsten Dahl har for Kunstrådet foretaget en ekstern teaterfaglig vurdering af Corona La Balances foreløbige virke og kommer i en ny evalueringsrapport med en række anbefalinger til ordningens fremtid.

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg - overvejelser, erfaringer og resultater (pdf-fil, 18 sider)
Efter fire år som Kunstrådets musikudvalg giver udvalget nu med denne statusrapport stafetten videre til et nyt udvalg, som får rig lejlighed til at bruge energi på at påvirke musikkens placering i samfundsudviklingen.

Kvinder i kunst - en undersøgelse af danske kvindelige kunstneres levevilkår 2006-2007 (pdf-fil, 53 sider)
Rapporten indeholder interviews med 23 kvindelige kunstnere fra de fire kunstarter billedkunst, scenekunst, musik og litteratur om deres kunst, opvækst, økonomi, børn, arbejdsvilkår, indflydelse og seksualisering.

Rapport om kulturel mangfoldighed (pdf-fil, 93 sider)
Kunstrådet sætter med rapporten fokus på, hvordan rådet kan bidrage til at styrke den kulturelle mangfoldighed og den etniske diversitet inden for kunst og kultur.

2006

Litteratur og ny kompositionsmusik i DR fra 1996-2006 (pdf-fil, 16 sider)
Rapporten slår fast, at der på FM sendefladen i dag- og aftentimerne de sidste ti år er sket et fald i omfanget af udsendelser med litteraturoplæsninger på cirka 50 procent og med ny kompositionsmusik på cirka 35 procent.

The Ildsjæl in the Classroom - rapport om kreative fag i Folkeskolen (pdf-fil, 66 sider)
Rapporten tager temperaturen på de kreative fag i Folkeskolen og viser, at kunstneriske fag styrker børns faglige indlæring.

2005

Rapport om internationalt musikarbejde (pdf-fil, 75 sider)
Rapporten fokuserer på international musikeksport og -udveksling og giver Kunstrådets Musikudvalg et grundlag for at forme det fremtidige arbejde med at promovere dansk musik i udlandet.

2004

Rapport om det internationale kultursamarbejde (pdf-fil, 37 sider)
Rapporten indeholder forslag til, hvordan Kunstrådets samarbejde med de danske repræsentationer i udlandet, danske kulturinstitutioner, udenlandske samarbejdspartnere og Kunststyrelsen kan optimeres. Rapporten er også kendt under navnet Krarup-rapporten.

2003

Konsulentundersøgelse om musikinstitutioner (pdf-fil, 137 sider)
Deloitte og Touches undersøgelse af de musikinstitutioner, der har modtaget løbende driftsstøtte fra det tidligere musikråd.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)