Bestyrelsens beretning 2018

Fælles om kunsten


Fælles om kunsten Der er mange ting, som gør os til hele mennesker. Kunsten er en af de vigtigste. I mødet med kunst udvikler vi os som mennesker, vi reflekterer og bliver i øvrigt del af et større fællesskab på flere planer. 2018 har ad flere omgange vist gode eksempler på, at kunsten giver os et fællesskab om de følelser, stemninger og minder, vi er sammen om at kende til, uden at vi nødvendigvis kender eller ligner hinanden. Tag Benny Andersens ord. Kim Larsens sange eller en bestemt tekst i højskolesangbogen, som pludselig får alles meninger til at gløde. Det er stort og værdifuldt, og tjener som en påmindelse om, at kunststøttens værdi aldrig vil kunne rummes på det tal-barometer, som måler udbyttet af de andre poster på finansloven. I vores moderne velfærdssamfund, er det kunsten, som omsætter velfærd til ånd, og kunsten, som giver os en tiltrængt indsigt og eftertanke.

Alligevel – og heldigvis - fylder den politiske forventning om øget spredning af kunststøtten og om kunsten som motor for værdier og fællesskaber meget i den kulturpolitiske debat i øjeblikket. Her forpligter Kunstfondens særlige position og opgave med at fremme kunsten i samfundet. Det forpligter os til at holde tiden ud i strakt arm, så vi tager chancer og investerer i de kunstprojekter, som også har værdi og relevans om mange år. Den forpligter os til at hjælpe banebrydende nye projekter på vej mod kulturbrugerne. Den forpligter til at sparke dørene ind til kunstens verden, så mange flere uanset adresse eller social herkomst får muligheden for at indgå i hver deres personlige relationer med kunsten. Dette gælder, hvad enten man er deltager, publikum, producent eller selv er bærer af et kunstnerisk talent.

Ansvaret forpligter os

I 2018 har fonden tilsammen uddelt xxx millioner kroner til nye kunstprojekter inden for alle kunstarter – musik, billedkunst, design, arkitektur, litteratur og film. Det er en lille investering set i det nationale husholdningsbudget, men en vigtig investering i samfundets kulturelle overligger.

Som Danmarks Største Kunstfond har vi en helt enestående mulighed og forpligtelse til at stille kunstoplevelser af høj kvalitet til rådighed for alle borgere, alle aldre, alle sociale lag. Den opgave kan kun løftes takket være stærkt og - stadigt stærkere - samarbejde med kunstnere og kulturproducenter, som oprigtigt ønsker at række ud mod den verden som omgiver os.


Mere dialog ude i landet

Som nytiltrådt bestyrelse har vi i 2018 haft særligt fokus på at komme ud og møde vores ansøgere ogsamarbejdspartnere i hele landet. Mange udvalg har således holdt dialogmøder over hele landet, og i efteråret afholdt hele fonden og repræsentantskabet en velbesøgt konference for kommunalpolitiske samarbejdspartnere.

Med Horsens nedlagte Statsfængsel som smuk ramme, delte næsten 200 deltagere fra mange af landets kommuner erfaringer. Der blev præsenteret lokale eksempler på borgerdrevne initiativer og på kommuners vigtige, strategiske og faciliterende rolle i forhold til at samle kulturlivet på tværs af institutioner og foreninger. Ligeledes hørte deltagerne også om, hvorledes kulturen er drivkraft i erhvervsudvikling, bosætningspolitik, turismestrategi – og løftestang for velfærdsopgaver som uddannelse, sundhed og integration.

Kunstfondens bestyrelse og udvalgsmedlemmer har året igennem deltaget i debatter og seminarer, når kunstens rolle i samfundet har været til debat. På Folkemødet valgte vi at give ordet til nogle af de kunstnere, som fonden har støttet, og som har gjort sig tanker om deres møde med publikum og samfundet som helhed. På Kulturmødet på Mors stod fonden for en række samtaler om kunsten som lokal drivkraft.

Fællesskab og relevans

Pointen er, at vi måske nok er Danmarks største kunstfond, målt på støtten til nyskabende kunstprojekter, men at effekten af kunststøtten mangedobles, når vi arbejder sammen med andre.

For at sikre fortsat relevans af den offentlige kunststøtte, har vi prioriteret at se indad på de kvalitetskriterier og definitioner, som fondens udvalg baserer deres arbejde på, når ansøgningerne behandles. Vi har i årets løb på temadage og seminarer forholdt os til den betydning, samfundsudviklingen, digitalisering, internationalisering og den øgede mangfoldighed reelt har for kravene til den kunst og kultur, vi som armslængdeorgan vælger at støtte som fælles spejl og referenceramme for borgerne.
Med afsæt i selve kvalitetsbegrebets historik og en række forskellige teoretiske tilgange til kvalitetsforståelser, har det givet alle fondens udvalg et skærpet fokus på de forskellige måder, der findes for at definere et værks kunstneriske kvalitet på. Udvalgenes aktuelle refleksioner om kunstnerisk kvalitet er indskrevet i deres respektive støttestrategier og – kriterier, men afspejler sig først og fremmest i den prioriterede støtte til konkrete kunstnere, værker og formidlingstiltag, som fonden har vurderet vil bidrage til at fremme kunsten.


Talentudvikling på dagordenen

Det er altid dejligt at kunne samles om at hylde succesfulde projekter, store navne, populære værker. Men for de fleste, der arbejder med kunst, er vejen til anerkendelse lang og betinget af ikke bare hårdt arbejde og tro på egen talenter, men også af om de rette rammer og muligheder er til stede for at udvikle sig kunstnerisk undervejs.

Vi har derfor glædet os over, at der fra ministerens side har været stor fokus på talentudviklingen. Blandt andet med prioriteringen af midler til puljen ”Den Unge Kunstneriske Elite”, som nu bliver varetaget af et nyt tværgående udvalg i Statens Kunstfond. Med udstrakt armslængde og fokus på den kunstneriske udvikling giver det mulighed for at hjælpe nogle af landets mest talentfulde og ambitiøse kunstnere på vej mod et gennembrud.


Strategiske satsninger

I bestyrelsen har vi mulighed for at arbejde strategisk på udvalgte områder. Et af de initiativer, som fortsat prioriteres højt, er styrkelsen af den fælles forståelse for kunstens værdi og rolle i samfundet. Derfor har vi i 2018 i samarbejde med Nordisk Kulturfond og Norsk Kulturråd afholdt en forskningskonference om kunst og sociale fællesskaber. Mere end hundrede inviterede repræsentanter fra de nordiske forskningsmiljøer deltog i konferencen som dermed fungerede som indspil til et egentligt forskningsprogram med fællesfinansiering fra Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd. Forskningsprogrammet blev annonceret i december 2018. Programmet skal bidrage til ny viden og perspektiver på kunstens rolle i samfundet, og til at forstå kunstens betydning i en nordisk sammenhæng. Programmet introducerer en åben og differentieret definition på kunst, der omfatter forskellige former for kunstpraksis. Forskningsresultaterne vil blive formidlet bredt gennem publikationer, seminarer, konferencer og sociale medier og tænkes som et indspil til de kulturpolitiske beslutningsprocesser.


Kunstoplevelser i næste generation

En anden strategisk prioritering følger af den lovpligtige opgave med at skulle tilgodese børn og unges møde med kunsten. Vores fokus er på, hvorfor børn og unge skal møde kunsten og på den værdi, mødet med kunsten kan give. Drøftelserne er mundet ud i en fælles vision for feltet, som udvalgene fremover vil anvende som pejlemærke i vores arbejde med at justere støttekriterier og iværksætte nye initiativer.
I bestyrelsen har vi også besluttet at prioritere en strategisk indsats, der skal vise og udvikle kunst og kultur som en brobygger mellem mennesker, kulturer og sociale grupper. Den brobygning er vigtig i et levende og mangfoldigt by- og boligliv. Ud over de konkrete kunstoplevelser og æstetiske løft i de udvalgte områder, er det ambitionen at skabe nye dynamikker og bryde vanetænkningen hos alle involverede parter. Både beboere, naboer, lokale aktører og de involverede kulturinstitutioner.

Vi har allerede gode erfaringer med at inddrage beboerne i små bysamfund i kunstprojekter, hvor vi kan se, at det bidrager til større fællesskab og gode sociale netværk og fælles fortællinger. Med afsæt i de
erfaringer vil vi i løbet af de kommende år gå aktivt ind i bl.a boligområdet Stengårdsvej i Esbjerg. Det kommer til at foregå i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, boligorganisationen Ungdomsbo, kulturinstitutioner, skoler, daginstitutioner og foreninger samt Real Dania fonden.


Kommunikation

I bestyrelsen ønsker vi at give en tydeligere tilbagemelding til politikere, borgere og samarbejdspartnere om, hvorledes Statens Kunstfond udfylder sin rolle inden for den politiske rammesætning, som den fungerer under.

Der er brug for synlighed og tydelig kommunikation om den betydningsfulde rolle, kunststøtten spiller og vores funktion i den værdikæde, som leder til, at alle danskere har mulighed for at opleve kunst af høj kvalitet.

I foråret 2018 fik vi gennemført en mindre analyse af kunstfondens kommunikationPå den baggrund har vi iværksat et projekt, der skal udvikle kunstfondens organisering og kommunikation. Resultatet bliver forhåbentlig, at kunstfonden sætter et klart og tydeligt aftryk i offentligheden. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og med kyndig rådgivning fra et uafhængigt designbureau, som har stor erfaring i at udvikle kommunikationsløsninger til kultursektoren. Det er vores håb, at en sådan prioritering kan øge kendskabet til kunstfondens virke og i sidste ende gøre det tydeligere for enhver, hvor stor og bærende en værdi den skabende kunst spiller i samfundet.


Reform af Kunststøttesystemet?

Ministeren har et par gange i løbet at året sat en reform af kunststøttesystemet i udsigt. Vi bidrager naturligvis gerne med indspark og rådgivning baseret på konkreter erfaringer med at forvalte kunststøtten inden for de nuværende rammer. Ligesom kunsten er i stadig forandring, forandrer borgernes og politikernes syn på kunsten i Danmark sig. Som armslængdeorgan under stadig hensynstagen til de mange interesser gør vi vores bedste for at fremme kunsten ved at forvalte kunststøtten på en effektiv, kvalificeret og troværdig måde.

Bestyrelsesformand Michael Bojesen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)