Spørgsmål og svar

281spørgsmål og svar

Spørgsmål

Hvilke foranstaltninger træffes der i tilfælde af inhabilitet fra et udvalgs- eller fondsmedlem?

Når et medlem er inhabil i en konkret sag, typisk en ansøgning, deltager medlemmet ikke i behandlingen. Det er fast praksis, at det inhabile medlem forlader mødelokalet, når den pågældende ansøgning skal behandles i udvalget.

Kunstområder:

Hvem vælger udvalgsmedlemmerne?

Repræsentantskabet udpeger ca. 2/3 af medlemmerne, mens kulturministeren udpeger den sidste tredjedel.

Kunstområder:

Kan jeg se, hvad næste udvalgsmøde handler om?

Nej. Du kan se nye og gamle referater på www.kunst.dk og dermed få indblik i, hvad der er forgået på møderne.

Kunstområder:

Jeg vil invitere Statens Kunstfond/fagudvalg til et arrangement, hvor finder jeg deres e-mail-adresser?

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser ikke udvalgsmedlemmers e-mail-adresser. Du skal skrive til udvalgssekretæren, som overbringer din henvendelse. Find udvalgssekretærens ved at gå til det pågældende udvalgs side.

Kunstområder:

Hvor lang tid sidder de samme personer i udvalgene?

Alle medlemmer i de 12 udvalg udskiftes hvert fjerde år. Det er således ikke muligt at sidde i et udvalg i mere end fire år ad gangen.

Kunstområder:

Hvem foretager præmieringer?

Det er Statens Kunstfonds fagudvalg, der foretager præmieringer.

Kunstområder:

Resultatet kan ikke vises. Hvor hurtigt kan jeg se tildelingslisterne på nettet?

Typisk efter 12-14 uger fra ansøgningsfristen. Når alle tilsagn og afslag er meldt ud.

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud til at oprette en ny udstillingsplatform i udlandet?

Ja, hvis udvalget vurderer at det ansøgte projekt opfylder formålet med støtten, som er at styrke udstilling og formidling af dansk samtidskunst.

Kunstområder:

Hvordan finder jeg det regnskabsskema eller afrapporteringsskema, jeg skal bruge?

Du finder det relevante regnskabsskema ved at gå ind under "Når du har fået tilskud".

Kunstområder:

Kan jeg få svar hurtigere?

Nej. Men vi bestræber os på at behandle ansøgningen og give svar så hurtigt som muligt. 

Kunstområder:

Kan jeg medbringe min familie/partner, hvis jeg får tildelt et residency?

Ja. Men bevillingen til et residencyophold dækker ikke udgifter til medfølgende familie/partner.

Kunstområder: Arkitektur

Jeg er uddannet kunstner og ikke arkitekt, kan jeg søge arkitekturudvalgets puljer?

Ja. udvalget vil vurdere, om din ansøgning falder ind under arkitekturudvalgets kriterier.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge en kombination af legater?

Hvis du både søger rejselegat og arbejdsstipendium/legat, skal du indsende to ansøgninger, en til hver pulje.

Kunstområder: Arkitektur

Vi skal give en forelæsning på en arkitektskole, kan det betegnes som formidling til ’en bredere faglig kreds’?

Ja. Det vil kunne dække kravet om formidling.

Kunstområder: Arkitektur

Kan det passe, at jeg skal vedhæfte et CV?

Ja. Du kan ikke gå ud fra, at udvalget kender hele dit kunstneriske virke.

Kunstområder:

Jeg er ikke uddannet fra Kunstakademiet eller tilsvarende niveau i udlandet, kan jeg søge?

Ja. En professionel kunstnerisk karriere, projektets idé og netværksskabende relationer til etablerede kunstnere eller institutioner i ind- og udland tæller også i din ansøgning.

Kunstområder:

Hvis jeg har en udstilling, som strækker sig over to kalenderår, hvornår skal jeg så søge?

Du skal søge for det år, hvor hovedvægten af udstillingen ligger.

Kunstområder:

Skal drift og vedligeholdelse af kunstværket indgå i budgettet?

Nej. Udvalget giver ikke tilskud til drift og vedligeholdelse.

Kunstområder:

Vi er en kunstforening, kan vi også søge?

Ja. Hvis projektet lever op til de kunstfaglige kriterier. Sørg for at skabe en profil og et udstillingskoncept, der er anderledes end det, I plejer at gøre.

Kunstområder:

Kan kommunens kulturforvaltning yde sekretariatsbistand og dækkes kommunens udgifter i tilskuddet?

Det vil typisk være kulturforvaltningen i kommunen, der fremsender dagsorden m.v. Kommunens udgifter dækkes ikke i grundtilskuddet.

Kunstområder:

Kan man søge honorar i forbindelse med opsætning af udstillingen?

Nej. Tilskuddet dækker kun udgifter forbundet med transport af værker.

Kunstområder:

Jeg deltager i en konference i Moskva og to dage efter i Beijing, kan jeg få dækket begge rejser?

Ja. Du skal indsende to forskellige ansøgninger, med mindre arrangøren er den samme bag begge konferencer og der i øvrigt er en sammenhæng. 

Kunstområder:

Kan jeg få dækket rejser og ophold i forbindelse med produktion af nyt værk?

Ja. Hvis udgiften er direkte forbundet med produktion af værket og rejsen er en forudsætning for, at værket kan produceres, f.eks. i forbindelse med videooptagelser i udlandet, du selv skal stå for. 

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud til udarbejdelse af kampagnestrategier o.l. i forbindelse med en udstilling?

Nej. Indholdet skal have kunstfagligt indhold og må ikke handle om at gøre reklame for en kunstinstitution eller en udstilling.

Kunstområder:

Hvor meget kan et galleri støttes med pr. år fra puljen?

50.000 kr. pr. år.

Kunstområder:

Kan etablerede udstillingssteder søge tilskud et år eller to frem til nye initiativer?

Nej. Det skal være på et nystartet grundlag.

Kunstområder:

Kan man søge et residency som kunstnergruppe eller kuratorkollektiv?

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen, hvis I er flere, der overvejer at søge sammen, da muligheden varierer fra residency til residency, og da særlige regler gør sig gældende. 

Kunstområder:

Kan der søges tilskud til flere personers rejse?

Nej. Ansøgningen er individuel. Det er dog en god idé at henvise til andre rejsefæller, hvis de også søger til samme formål.

Kunstområder:

Kan man få byttet værket ud efter nogen år?

(Mangler svar)

Kunstområder:

Er der forskel på støtten til de udøvende og skabende kunstnere?

Ja. Der gives kun direkte støtte til de skabende kunstnere. Det er værkets ophavsmand, der er den skabende kunstner, dvs. koreograf, instruktør o.l. 

Kunstområder: Film

Skal jeg indsende dokumentation i form af hotelregninger og flybillet?

Nej. Men Slots- og Kulturstyrelsen foretager jævnligt stikprøvekontrol for at sikre, at tilskuddet er anvendt til det ansøgte formål.

Kunstområder: Film

Kan jeg søge både et legat og et stipendium?

Får du ikke tildelt stipendium, behandles din ansøgning automatisk som en ansøgning til et arbejdslegat.

Kunstområder: Film

Hvor kan jeg henvise en udenlandsk kollega til at søge oversættelsesstøtte?

Du kan henvise til følgende to puljer: 'Danish literature abroad and foreign literature in Denmark' og 'Danish and foreign literature for children and young adults'. Puljerne findes via www.danisharts.dk.

Kunstområder: Litteratur

Kan vi søge til løn til medarbejdere i forbindelse med en litteraturfestival?

Nej. Udvalget lægger vægt på, at projekter, der får tilskud, har en informerende og igangsættende funktion, og at der ikke ydes støtte til almindelig drift.

Kunstområder: Litteratur

Kan man søge tilskud til et fælles værk, hvor der f.eks. indgår en forfatter og en illustrator?

Ja. Men arbejdslegater søges individuelt, og der skal indsendes ansøgningsskema fra hver ansøger.

Kunstområder: Litteratur

Kan jeg komme i kontakt med fribyforfattere?

Ja. Du skal kontakte fribykommunens konsulent på området.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges tilskud til oversættelse af faglitteratur i puljen for nordiske oversættelser?

Ja. Udvalget lægger vægt på, at værket har almen faglig karakter. Oversættelse af anden faglitteratur, herunder undervisningsmateriale, støttes ikke.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et bestemt beløb, når man søger om arbejdslegater og -stipendier?

Nej. Udvalget fastlægger beløbsstørrelsen af arbejdslegatet.

Kunstområder: Litteratur

Jeg vil henvise en udenlandsk kollega til puljen "Dansk litteratur i udlandet, findes den på engelsk?

Gå til Danish literature abroad på www.kunst.dk/english

Kunstområder: Litteratur

Jeg kan ikke afgøre, om jeg skal søge puljer, der retter sig mod billedkunst, kunsthåndværk- og design eller arkitektur, hvad gør jeg?

Du kan forsøge at kontakte den sagsbehandler, der er oplyst på puljen. Han eller hun vil kunne guide dig til den rigtige pulje. 

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Kan jeg søge et arbejdsstipendium hele året?

Nej. Du kan kun søge det treårige arbejdsstipendium til forårsuddelingen.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Skal man søge for hvert medlem af en kunstnergruppe?

Nej. Beløbet udregnes med udgangspunkt i værkets værdi. Dette beløb deles mellem kunstnerne.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Hvilke steder kan der søges kunst til?

Offentligt tilgængelige steder. Flest personer skal have glæde af kunsten. Generelt deponeres der ikke kunst på kontorer. Sikkerhed og lav slitage prioriteres. 

Kunstområder:

Kan vi søge om tilskud til musikere til skolens musikundervisning?

Der skal være tale om et særligt projekt. Søg fx Huskunstnerordningen, som retter sig mod de 0-18-årige, eller Levende Musik I Skolen (LMS), der arrangerer koncerter og afholder workshops på skoler med tilskud fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik. Kontakt LMS på www.lms.dk

Kunstområder: Musik

Kan jeg søge om tilskud til flere projekter fra samme tilskud og til samme frist?

Ja.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Kan jeg også søge tilskud, hvis forestillingen spiller med amatører?

Amatører kan medvirke. Men det kunstneriske ansvar skal ligge hos en professionel kunstnerisk ledelse.

Kunstområder: Scenekunst

Hvilke projekter henvender tilskuddet sig til?

Udover komponisters samarbejde med etablerede orkestre eller musikscener, giver udvalget også tilskud til projekter af eksperimenterende karakter.

Kunstområder: Musik

Kan man søge til kurser og uddannelse i udlandet?

Nej. Der gives ikke tilskud til kursus-/uddannelsesforløb.

Kunstområder: Musik

Hvordan afgrænser jeg en aktivitet?

Organisationens samlede projekt er summen af alle aktiviteter. En aktivitet kan fx være et kursus, et stævne el. lign., der er afgrænset af en start- og en slutdato. Der skal udarbejdes budgetter for de enkelte aktiviteter.

Kunstområder: Musik

Hvad vil det sige at være professionel?

Musikudvalget ser på, om ensemblet opnår en tarifmæssig betaling ved koncerterne. Se Dansk Musiker Forbunds tariffer på www.dmf.dk

Kunstområder: Musik

Hvis der er givet afslag af midlerne til international musikformidling til dækning af transportomkostninger, kan der så søges om tilskud til dækning af de øvrige udgifter til projektet i Udviklingspuljen til basisensembler?

Ja. Det kan der godt. 

Kunstområder: Musik

Kan de kommunale musikskoler søge?

Ja. Musikskolerne kan søge på lige vilkår med alle andre i denne pulje.

Kunstområder: Musik

Går tilskuddet alene til driften af MGK-centret eller kan vi også søge særskilt til større musikprojekter?

Tilskuddet går til den samlede økonomi, herunder særlige projekter, som I redegør for i budgettet.

Kunstområder: Musik

Vores elevbetaling overstiger pt. 1/3 af vores bruttoudgifter med et mindre beløb, men det vil udlignes med næste års budget, kan vi søge om refusion?

Nej. I skal vente med at søge til næste ansøgningsfrist. Hvis deltagerbetalingen overstiger 1/3 af bruttoudgiften af skolens drift, skal det overstigende beløb enten tilbagebetales til bruger eller modregnes i det følgende års tilskud efter aflæggelsen af regnskab - dvs. to år efter tilskudsåret.

Kunstområder: Musik

Kan jeg søge om tilskud til flere projekter fra samme tilskud og til samme frist?

Ja.

Kunstområder: Scenekunst

Kan jeg indregne udgifter til produktion i forbindelse med manuskriptet?

Nej. Der gives ikke tilskud til produktion af forestillinger fra denne pulje. Der gives til udvikling af manuskript, som kan munde ud i en reading.

Kunstområder: Scenekunst

Jeg vil ud at rejse. Hvad skal jeg søge?

Handler det om netværksskabende aktiviteter, kan du søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts pulje til international teaterudveksling.

Kunstområder: Scenekunst

Kan forestillinger for børn optages i Garantiordningen?

Forestillinger for børn i alderen 0-16 år kan ikke blive optaget i Garantiordningen. Teatre kan i stedet bruge Refusionsordningen.

Kunstområder: Scenekunst

Hvordan får jeg kontakt med et residency i udlandet?

Du kan søge inspiration på www.kunst.dk, du skal selv tage kontakt til et residency og søge om optagelse. Residencyordningen er alene et økonomisk tilskud i form af tilskud til rejse og stipendium.

Kunstområder: Internationalt, Musik, Scenekunst

Vi kan ikke nå at fastlægge vores kunstfaglige program inden ansøgningsfristen, hvad gør vi?

I ansøgningen beskriver I programmet så realistisk, som I kan inden ansøgningsfristen.

Kunstområder: Film, Internationalt, Litteratur, Musik, Scenekunst

Hvor ofte skiftes medlemmerne ud?

Alle medlemmer i de 12 udvalg udskiftes hvert fjerde år. Det er således ikke muligt at sidde i et udvalg i mere end fire år ad gangen.

Kunstområder:

Kan jeg få uddybet et afslag hos udvalget?

Det kan du normalt ikke, men du kan tage kontakt til sagsbehandleren, som har taget imod din ansøgning. Sagsbehandlerens navn og kontaktoplysninger fremgår af dit afslagsbrev.

Kunstområder:

Jeg søger telefonnummeret på et udvalgsmedlem?

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser ikke direkte numre på udvalgsmedlemmer. Du skal skrive til udvalgssekretæren, som overbringer din henvendelse. Find udvalgssekretærens kontaktoplysninger på websiderne om det relevante udvalg.

Kunstområder:

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen består af formændene for de kunstfaglige udvalg og koordinerer det arbejde, som foregår ude i udvalgene. Det er også bestyrelsen, der laver fondens årsberetning, og generelt sørger for, at der er en sammenhæng i arbejdet på tværs af udvalgene.

Kunstområder:

Følger der penge med i en præmiering?

Ja. Udvalget fastlægger præmieringernes størrelse. Beløbene er individuelle.

Kunstområder:

Kan jeg få at vide, hvor meget tilskud en enkelt institution har fået?

Ja. Du kan søge på institutionens navn og se alle tilsagn om tilskud for 2010 og 2011.

Kunstområder:

Hvor kan jeg finde navnene på dem, der fik afslag?

For ansøgningsfrister i 2011 og 2012 skal du kigge i referaterne fra de enkelte udvalg.

Kunstområder:

Kan jeg som kunstner søge støtte til en udstilling, jeg kuraterer?

Ja, du kan søge støtte til udstillingsudgifter på lige fod med udstillingssteder og kuratorer.

Kunstområder:

Hvem bestemmer, hvem der får livsvarig ydelse?

Der er 275 hædersydelser til rådighed fordelt over kunstarterne. Når en ydelse bliver ledig indstiller det relevante legatudvalg en kunstner til ydelsen. Indstillingen sendes til fondens repræsentantskab, der træffer den endelige beslutning om tildeling.

Kunstområder:

Hvordan finder jeg rundt på www.kunst.dk?

Vil du søge penge, skal du vælge ’Søg tilskud’ på forsiden af www.kunst.dk. Leder du efter information om kunststøtteorganerne, kan du finde information under hvert kunstområde og under menupunktet Statens Kunstfond.

Kunstområder:

Hvem kan jeg kontakte vedrørende praktiske spørgsmål i huset?

Alle praktiske spørgsmål henvises til Utzon Fonden.

Kunstområder: Arkitektur

Hvordan søger samarbejdende arkitekter om rejselegater?

Er I flere personer, der vil søge et rejselegat, skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle ansøgere bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag.

Kunstområder: Arkitektur

Kan studerende søge udvalgets puljer?

Nej. Arkitekturudvalgets puljer er kun for uddannede arkitekter og forskere inden for arkitektur.

Kunstområder: Arkitektur

Hvad sker der, hvis jeg ikke får et treårigt arbejdsstipendium?

Får du ikke tildelt stipendium, behandles din ansøgning automatisk som en ansøgning til et arbejdslegat. Hvis du ikke ønsker det, skal du gøre opmærksom på det i ansøgningen.

Kunstområder: Arkitektur

Jeg arbejder på tværs af udtryksformer inden for billedkunsten, hvilken pulje er relevant for mig?

Tilskuddene har ofte ikke det formål at fremme en bestemt kunstnerisk retning, men er rettet mod at tilgodese udgifter forbundet med frembringelsen, udstillingen eller formidlingen af det kunstneriske produkt. Du kan derfor søge de fleste puljer, selvom du arbejder på tværs af udtryksformerne.

Kunstområder:

Hvad er forskellen på formidling og projekt, vægtes det lige højt?

Udvalget prioriterer både projektudvikling og formidling højt som væsentlige elementer i samme projekt. 

Kunstområder: Arkitektur

Udbetaler Slots- og Kulturstyrelsen til kunstnerne?

Nej. Styrelsen udbetaler til institutionerne, som fordeler det samlede beløb mellem kunstnerne.

Kunstområder:

Kan folkeskoler og børnehaver søge?

Udvalget vil ud fra fotos og arkitekttegninger af stedets omgivelser vurdere, om der er basis for et værk af større karakter, som mange mennesker kan se og opleve.

Kunstområder:

Vi er et udstillingskoncept, der flytter fra sted til sted, kan vi søge puljen?

Ja, det kan I.

Kunstområder:

Kan jeg søge tilskud til rejse i forbindelse med produktion og Kan jeg søge tilskud til rejse i forbindelse med produktion og opsætning af et værk?

Nej. Hvis rejsen er direkte forbundet med produktion af værket, f.eks. videooptagelser, skal du søge puljen ’ Produktion af værker’.

Kunstområder:

Jeg skal ikke holde et oplæg, men kun deltage i netværksskabende aktiviteter, kan jeg søge?

Udvalget prioriterer, at du deltager i arrangementer, der har en væsentlig international netværksskabende karakter og/eller holder et oplæg.

Kunstområder:

Værket færdiggøres i forbindelse med en udstilling, kan jeg få tilskud til mit ophold i forbindelse med udstillingen?

Nej. Udstillingen er ikke afgørende for produktionen af værket.

Kunstområder:

Kan jeg søge til digitale formidlingsformer, fx videoformidling og produktion af webartikler/avisartikler?

Ja. Men der gives ikke tilskud til almindelig drift af en webportal eller reklamevirksomhed.

Kunstområder:

Vi er tredje gang på Art Basel, kan vi fortsat søge puljen?

Nej. Der er tale om tilskud til de to første gange, dette forbehold gælder følgende messer: Art Basel, Art Basel Miami Beach, Frieze London, Frieze New York.

Kunstområder:

Hvad dækker ’platforme’ over?

Der kan fx være tale om udstillinger, der ikke har fysisk tilholdssted eller virtuelle fremvisninger af billedkunst.

Kunstområder:

Skal jeg aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen efter mit residencyophold?

Ja. Senest fire måneder efter hjemkomsten skal du indsende et udfyldt afrapporteringsskema. Dette træder i stedet for et egentligt regnskab. Find skemaet i ‘Når du har fået tilskud’ ved at søge på dit navn.

Kunstområder:

Skal der være en netværksskabende dimension i rejsens formål?

Nej. Ikke nødvendigvis. Hvis man har brug for at researche på egen hånd på en bestemt lokalitet kan man søge om et rejselegat.

Kunstområder:

Hvem køber ind til samlingen?

Det er Statens Kunstfonds Indkøbs- og legatudvalgs tre medlemmer, som vurderer og køber helt nye værker, som har været udstillet i gallerier og på museer.

Kunstområder:

Kan man søge støtte til filmproduktion i Statens Kunstfond?

Nej. Støtten til produktion af film hører under Det Danske Filminstitut. 

Kunstområder: Film

Kan jeg indsende prøver på mit arbejde som dvd?

Ja. Denne pulje tillader, at du indsender dvd’er el.lign. som alm. post. I din kvitteringsmail står et ansøgningsnummer, som du påfører en konvolut sammen med Slots- og Kulturstyrelsen adresse. 

Kunstområder: Film

Hvad er kravet til en oversætter, for at der kan opnås tilskud?

Oversætteren skal være meriteret og kunne dokumentere professionelt oversætterarbejde.

Kunstområder: Litteratur

Kan der søges årligt til den samme litteraturbegivenhed?

Nej. Almindeligvis kan der kun søges støtte til opstart af nye initiativer.

Kunstområder: Litteratur

Til hvilke rejser kan man søge støtte?

Man kan søge støtte til rejser, der er knyttet til et konkret projekt.

Kunstområder: Litteratur

Kan man i puljen for de nordiske oversættelser søge tilskud til oversættelse af kortere værker eller uddrag (noveller og digte)?

Nej. Der skal være tale om hele værker. Tilskud til oversættelse af enkelte noveller, drama og digte skal søges i Prøveoversættelsespuljen.

Kunstområder: Litteratur

Skal man søge om et arbejdslegat til et konkret projekt?

Nej. Arbejdslegater gives til fortsat kunstnerisk arbejde og er derfor ikke afhængigt af et specifikt projekt eller udstilling. Det er dog en god idé at beskrive, hvad der kunstnerisk optager én aktuelt.

Kunstområder: Litteratur

Skal oversættere, der søger om arbejdslegater, have indgået en kontrakt med et forlag?

Nej, det er ikke et krav. 

Kunstområder: Litteratur

Skal jeg have en uddannelse inden for design eller kunsthåndværk for at søge Kunsthåndværk- og Designudvalgets puljer?

Nej. Det afgørende er, at dit kunstneriske arbejde afspejler enten design eller kunsthåndværk.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Jeg vil gerne søge et treårigt arbejdsstipendium og et almindeligt arbejdslegat samtidig, kan jeg det?

Får du ikke tildelt stipendium, behandles din ansøgning automatisk som en ansøgning til et arbejdslegat.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Når jeg har en udstilling, som strækker sig over to kalenderår, hvornår skal jeg så søge?

Du skal søge for det år, hvor udstillingens hovedvægt ligger.

Kunstområder: Kunsthåndværk og design

Koster det noget, og hvem er ansvarlig for forsikringen af værkerne?

Det koster ikke noget. Statens Kunstfond betaler transport til deponeringsstedet. Institutionen opsætter selv kunsten. Statens kunstfond foreslår, at deponeringsstedet forsikrer de modtagne kunstværker.

Kunstområder:

Mit projekt går på tværs af musikgenrer. Hvor skal jeg så søge?

Ansøgninger inden for jazz, rock, pop, folkemusik, ny kompositionsmusik, verdensmusik samt relaterede genrer skal søges hos de fem genreorganisationer. Evt. tvivl om genretilhørsforhold afklares med de relevante genreorganisationer eller Slots- og Kulturstyrelsen.

Kunstområder: Musik

Kan jeg vedhæfte et manuskript?

Medmindre det er et krav, skal du ikke indsende manuskript. Hvis udvalget vil se et manuskript, bliver du kontaktet. Hvis du alligevel indsender, kan du ikke regne med, at det indgår i bedømmelsen af din ansøgning.

Kunstområder: Musik, Scenekunst

Hvad er professionel scenekunst?

Med professionel scenekunst menes som udgangspunkt, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst.

Kunstområder: Scenekunst

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Kan flere komponister søge til fælles skabende kompositionsarbejde?

Ja. Hver kunstner skal indsende en separat ansøgning. Af ansøgningsteksten og vedhæftet materiale skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Kunstområder: Musik

Obs! Puljen afventer fort. ifb. ny musikhandlingsplan

Kunstområder:

Hvad er huskomponistaftaler?

Huskomponistaftaler er konkrete længerevarende samarbejder mellem komponister/lydkunstnere og orkestre, ensembler eller andre kulturorganisationer, der kan tilbyde kunstneren en platform til at udvikle og præsentere nye musikalske idéer.

Kunstområder: Musik

Kan et band, ensemble eller orkester søge om tilskud til promotion materiale?

Nej. Der gives kun tilskud til bredere udgivelser, fx dokumentation af musikalske genrer, perioder og kunstnere.

Kunstområder: Musik

Kan jeg som musiker søge om tilskud til min egen efteruddannelse?

Nej. Der gives kun tilskud til institutioner, der udgiver kurser.

Kunstområder: Musik

Hvordan bliver man regionalt spillested?

Regionale spillesteder udpeges hvert fjerde år. For at ansøge om at blive regionalt spillested skal spillestedet modtage kommunalt tilskud.

Kunstområder: Musik

Kan man søge tilskud til hotel, diæter og honorarer?

Nej. Der gives ikke tilskud til ophold, diæter og honorarer.

Kunstområder: Musik

Skal man modtage honorar?

Ja. Projektstøtteudvalget for musik lægger vægt på, at der er lokal efterspørgsel afspejlet ved, at musikerne honoreres på professionelt niveau af arrangørerne.

Kunstområder: Musik

Når jeg har flere ensembler, skal jeg så sende en ansøgning pr. ensemble eller kun en ansøgning?

Der skal kun sendes en ansøgning.

Kunstområder: Musik

Kan vi søge til koncerter, der endnu ikke er aftalt?

Ja. Sørg for at oplyse så mange detaljer som muligt.

Kunstområder: Musik

Skal udgifterne til transport indgå i budgettet, når disse udgifter skal søges af KIK 30-midlerne?

Ja. Det er det totale budget, der skal skrives i ansøgningen.

Kunstområder: Musik

Er der en skabelon til projektbeskrivelse og budget?

Ja. Du skal udfylde den skabelon, der er i afsnittet "Hvad skal ansøgningen indeholde?"  her på siden og vedhæfte den din elektroniske ansøgning.

Kunstområder: Musik

Vi er placeret i et udkantsområde, hvordan gør vi rede for udgifter for vores læreres kørsel, der er forbundet med den dårlige infrastruktur til og fra skolen?

Udgifter til underviseres kørsel skal fremgå af budget og regnskab.

Kunstområder: Musik

Kan der søges tilskud til musikskoler, der ikke hører under den kommunale musikskole?

Nej. Tilskud til refusion af lærerløn kan kun søges af selvejende musikskoler med kommunalt tilskud eller kommunale musikskoler. Selvejende musikskoler er oprettet af kommunen med det formål at løse en specifik driftsopgave for det offentlige, i dette tilfælde er opgaven defineret i musikskoleloven, som langt de fleste kommuner varetager.

Kunstområder: Musik

Kan man få forlænget projektperioden, så udgivelsen udsendes senere end ansøgt?

Det kræver, at man sender en konkret ansøgning til projektstøtteudvalget for musik med anmodning om at få projektet forlænget.

Kunstområder: Musik

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)