Statens Kunstfond

Etårigt udstillingsprogram

Tilskud til udstillingssteders udstillingsprogram i 1 år

Frister

* Note: Det elektroniske ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist. Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

Danske kunsthaller, udstillingssteder og lign. med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering. 
Museer og gallerier kan ikke søge.


Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB). Bilag må ikke zip-komprimeres. Ingen Pages eller odt-formater.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet.
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristen udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
 • Din ansøgning er først modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, når du har modtaget en kvitteringsmail med ansøgningsnummer.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.   

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at støtte danske kunsthallers og udstillingssteders udstillingsprogrammer. Udstillingsprogrammerne skal byde på væsentlig samtidskunst af høj kvalitet for publikum i hele landet.

Ordningen er tiltænkt de danske kunsthaller og udstillingssteder, der foretrækker at søge tilskud til et samlet udstillingsprogram for 1 år frem for at søge om tilskud til en enkelt udstilling ad gangen i puljen "Produktion, Udstilling og Formidling".

Eksempler på mål/aktiviteter: Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver det enkelte udstillingssteds eller kunsthals profil.

OBS: De statslige og statsstøttede kunsthaller og udstillingssteder skal jf. Lov om Billedkunst betale udstillingsvederlag til nulevende billedkunstnere for værker udlånt til udstillinger på de nævnte institutioner. Opnår en institution støtte til et 1 årigt udstillingsprogram svarer det til statsstøtte og institutionen vil blive pålagt at betale udstillingsvederlag. Såfremt et udstillingssted fravælger at søge puljen ”Udstillingsprogram”, bortfalder muligheden for at søge puljen ”Refusion af udgifter ved lån af kunstværker”.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

 • Væsentlige udstillingsprogrammer af høj kunstnerisk og kunstfaglig kvalitet med en tydelig profil
 • Væsentlige udstillingsprogrammer med deltagelse af både danske og udenlandske samtidskunstnere, som fremmer udviklingen af dansk kunst eller har netværksskabende karakter.
 • Udstillingsprogrammer, der skaber dynamik lokalt.
 • Udvalget prioriterer institutioner med kommunal eller lokal (kan være privat) medfinansiering.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab) 
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

Ansøgningerne skal leve op til følgende krav:

 • Kun udstillingssteder med kunstfaglig professionel ledelse og kuratering kan søge.
 • Der skal forelægges udstillingsprogram 1 år frem (må ikke være påbegyndt før ansøgningsfrist), og der skal søges for hele år
 • Programmet skal følge kalenderåret (januar - december)

Slots- og Kulturstyrelsen stiller ansøgerens historik (tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Vær opmærksom på, at udstillingssteder, der bevilges støtte til udstillingsprogram, ikke vil blive tildelt yderligere støtte til udstillinger og formidling under projektstøtteudvalgets puljer i støtteperioden.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar før du går i gang, herunder et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.
Det anbefales at benytte browseren Chrome.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (max. 15 MB):

Økonomi

Du kan orientere dig i tidligere tilskud under tidligere tildelinger

Udvalget ønsker at støtte omkostninger i forbindelse med den praktiske afvikling af væsentlige udstillinger, fx transport af værker, forsikring, hjemmesider, kataloger, publikationer m.v. samt at yde støtte til driftsudgifter såsom løn og husleje på op til 20% af det tildelte støttebeløb.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Midlerne så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Tilskud på over 100.000 kr. udbetales beløbet i rater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse 8 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under 'Tildelinger'.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til jeres CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Midlerne så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Tilskud på over 100.000 kr. udbetales beløbet i rater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager en kunstnerisk vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Video: vejledning til ansøgning

Kontakt

Theis Petersen
tpe@remove-this.slks.dk
33 74 45 34

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)