Statens Kunstfond

Residencyprogrammer i Danmark

Tilskud til operatører, som driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark. Billedkunst

Frister

* Note: Du kan først se ansøgningsskemaet en måned før fristen. Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du sender ind i god tid inden fristen udløber.

Hvem kan søge?

Professionelle aktører fra den danske kunstscene:Institutioner, udstillingssteder, eller andre kunstfaglige platforme, som driver residencyprogrammer.

Hvem kan ikke søge?

Enkeltpersoner kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark ved at støtte residencyprogrammer for udenlandske billedkunstnere på danske kunstinstitutioner med det formål at give den nationale kunstscene netværk og impulser udefra på et højt kunstnerisk niveau.  

Eksempler på mål/aktiviteter: Udvikling og gennemførelse af residencyprogram. 

Der kan søges støtte til Residencyprogram ved én årlig frist til sammenlagt et års aktiviteter. Dette år kan være et kalenderår eller et år der går fra fx august – august. 

For at der kan være tale om et egentligt residencyprogram, kræves det i denne pulje at der planlægges aktiviteter i minimum 6 måneder pr. år. De planlagte ophold skal være af minimum 3 måneders varighed for minimum 2 udenlandske billedkunstnere årligt. 

Vær opmærksom på, at der kan søges støtte til kortere ophold for udenlandske billedkunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker til udstillinger i puljen ”Produktion, udstilling og formidling”.  

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra operatører, der har ambitiøse bud på residencyprogrammer, der både er attraktive for internationale billedkunstnere, og som også formår at skabe værdi for den nationale kunstscene. 

 • Residencyprogrammet skal fremme netværk mellem residenten og den danske samtidskunstscene: Programmet skal både indeholde mere formaliserede netværksopbyggende aktiviteter, som fx talks/præsentationer af residenten, studio visits med kuratorer og kritikere, deltagelse på seminarer osv. samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter.  
 • Residencyprogrammet skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret kunstfaglig platform: Residenciet skal være professionelt drevet. Den bedste adgang til den danske samtidskunstscene og de bedste synergier opstår, hvis residenciet drives af en operatør, som i forvejen har en etableret platform med en vis synlighed, aktiviteter med et højt kunstfagligt niveau og virker som centralt samlingspunkt for samtidskunstscenen. 
 • Residencyprogrammet skal henvende sig til udenlandske billedkunstnere med et højt kunstnerisk niveau: Det er væsentligt, at operatøren har gjort sig overvejelser om hvilken type kunstnere de ønsker i residency, og hvordan disse bedst nås. Derudover er det væsentligt at både driften og udvælgelsen af kunstnere foretages af personer med et højt kunstfagligt niveau, fx en jury sammensat til formålet.   

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Residencyprogrammet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Residencyprogrammet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Residencyprogrammet kan dokumentere minimum 50% medfinansiering. 
 • Residencyprogrammet lever op til krav om minimum antal aktiviteter. 
 • Operatøren har et generelt højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren kan demonstrere evne til at facilitere netværk bredt på den danske samtidskunstscene.
 • Operatøren har lagt en strategi for at nå relevante kunstnere, samt defineret udvælgelseskriterier og –procedure, herunder sammensat en jury med et højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har gode og realistiske løsninger til bolig- og arbejdsfaciliteter for residenterne.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab) 
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

Slots- og Kulturstyrelsen stiller ansøgerens historik (inkl. tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang, herunder et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Følgende bilag skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema (maks. 15 MB): 

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Skabelonen skal udfyldes og vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her 
 • BILAG 2: CV på maks. én side pr. person, der er involveret i driften af residencyprogrammet eller udvælgelsen af de deltagende kunstnere, dog samlet maks. 10 sider. 
 • BILAG 3: Billedmateriale der dokumenterer bolig- og arbejdsfaciliteter, samt evt. tidligere afviklede residencyprogrammer. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.

Økonomi

Udvalget ønsker at støtte omkostninger i forbindelse med residencyprogrammer, og har afsat et rammebeløb på 450.000 kr. til formålet, idet de forventer at støtte 2-4 residencyprogrammer årligt i hele landet. 

Der skal udarbejdes et budget for residencyprogrammet i den obligatoriske skabelon. Typisk vil udgifter forbundet med at drive et residencyprogram være: bolig, arbejdsfaciliteter, rejse og stipendie til de deltagende kunstnere, løn og honorarer til koordinator, jury, mentorer osv., udgifter til afholdelse af arrangementer etc.   

Det forudsættes, at Statens Kunstfond ikke er eneste tilskudsgiver, men at der kan dokumenteres min. 50% medfinansiering fra fx kommune, offentlige eller private fonde eller andre tilskudsgivere. 

Der kan maksimum søges om tilskud på 150.000 kr. 

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 8 uger efter ansøgningsfristen. 

I løbet af de 8 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger". 

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)