Statens Kunstfond

Ophold på udenlandske residencies (Billedkunst)

Tilskud til danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet. // Ca. 8 ugers svartid. OBS. Deadline for indsendelse af ansøgninger, der vil blive behandlet i 2018 var d. 31. oktober. Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil blive behandlet omkring uge 3 i 2019. Der er løbende frist for indsendelse af ansøgninger. Deadline for indsendelse i 2019 løber frem til d. 30. november.

Frister

Hvem kan søge?

Kunstnere og kuratorer med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Husk at være opmærksom på:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB). Bilagene må ikke zip-komprimeres og vi kan desværre ikke modtage Pages eller odt-formater.
 • Det er dit eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet.
 • Du kan se af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag du har vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ikke komplet skal du indsende en ny og komplet. Den senest indsendte ansøgning bliver behandlet af udvalget.
 • Du kan ikke eftersende bilag til en ansøgning.
 • Din ansøgning er først modtaget af Slots- og Kulturstyrelsen, når du har modtaget en kvitteringsmail med et ansøgningsnummer.
 • Vi anbefaler, at du i god tid inden du tager afsted orienterer dig om eventuelt behov for forsikring, visum og/eller vaccinationer i forbindelse med dit ophold. Du bør også løbende orientere dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning for det land, du skal til, både før og under dit ophold. Rejsevejledningerne indeholder råd og oplysninger om sikkerhed og sundhedsforhold.
 • Legatet dækker ikke evt. udgifter til forsikring, visum og vaccinationer og du kan ikke søge Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst om støtte til disse formål.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet, ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies, der giver den enkelte mulighed for at udvikle og fordybe sig i sin kunstneriske praksis og styrke sit internationale netværk. 

Kunstnere og kuratorer kan derfor søge støtte til ophold på residencies i perioder fra 1 uge til 6 måneder. Det er også muligt at søge støtte til ophold på de residencies, der hører under udvalgets faste aftaler. 

Mål/aktiviteter: Ophold på et udenlandsk residency.

Du kan søge generel inspiration omkring residencies på disse websites.

http://www.transartist.org/ & http://www.resartis.org/en/

Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle residencies, du finder på disse sites, der nødvendigvis vil blive godkendt i forbindelse med en ansøgning.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren kan dokumentere høje kunstneriske og kunstfaglige kvalifikationer
 • Residency-programmet har et højt kunstfagligt niveau og er internationalt netværksskabende
 • Opholdet har en tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?

Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig (dialog med modtager, når ud til modtageren, væsentlighed, relevans, fortælling, budskab) 
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst (relation til specifik situation/emne, historie, samtid, budskab, indhold)
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst (relation mellem projekt og platform, institutionel ramme, stedsspecificitet)
 • Projektets udførsel er gennemtænkt (medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik, færdigheder)
 • Projektet er båret af nytænkning (mod, bryde forventninger, gentænkning, nye perspektiver, koncept)

Der ydes ikke støtte til:

 • Bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller studerende på tilsvarende udenlandske uddannelser, med mindre dit projekt starter efter du er færdiguddannet
 • Kunstnergrupper bestående af både studerende og færdiguddannede, hvis majoriteten af gruppen er studerende
 • Materiale- eller produktionsudgifter i forbindelse med opholdet
 • Lokaltransport under opholdet
 • Residencyophold på institutioner, der drives fra Danmark
 • Residencyophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Residencyophold, som er påbegyndt inden ansøgningen er indsendt

Slots- og Kulturstyrelsen stiller tidligere indsendte ansøgninger (inkl. tidligere ansøgninger til Statens Kunstråd) til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Husk, at du også skal bruge et resumé af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.
Det anbefales, at benytte browseren Chrome.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet (maks. 15 MB):

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i denne obligatoriske skabelon
  Skabelonen skal downloades, udfyldes og vedhæftes ansøgningen. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. 
 • BILAG 2: CV på sammenlagt maks. 1 side. CV-materiale der overstiger én side, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: word eller pdf
 • BILAG 3: Skriftlig aftale (Fx e-mail fra værtsinstitutionen, der bekræfter optagelsen på residenciet)
 • BILAG 4A: For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af fx billeder af kuraterede udstillinger, publikationsliste. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. Bilag må ikke zip-komprimeres.
 • BILAG 4B: For kunstnere: Billedmateriale der dokumenterer den/de udstillende kunstneres praksis. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. Bilag må ikke zip-komprimeredes.
 • Overførsel til udenlandsk konto: For at få udbetalt tilsagn til udenlandsk konto, skal du være fraflyttet Danmark, ellers udbetales der udelukkende til NemKonto. Er du fraflyttet Danmark, bedes du udfylde og vedhæfte blanketten for bankoplysninger til internationale bankoverførsler. For at vælge den korrekte blanket skal du tjekke på forhånd, om det pågældende land anvender IBAN-systemet eller ej. Se listen over lande, der anvender IBAN her og vælg den korrekte blanket via link nedenfor.
  Blanket: overførsel til lande der anvender IBAN
  Blanket: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. 

Det er dit eget eget ansvar at sikre, at ansøgningen er komplet. Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Det ses af kvitteringsmailen, hvilke bilag, der er vedhæftet ansøgningen. Er din ansøgning ukomplet, skal en ny og komplet indsendes inden ansøgningsfristens udløb.

Økonomi

Du kan søge om støtte til dækning af udgifter til: Rejse, residencyprogram, et månedligt stipendium på 8.000 kr. i maks. 6 måneder samt evt. boligudgift. Det ansøgte beløb afvejes ift. værtsinstitutionens evt. økonomiske bidrag til opholdet.

Stipendium gives til dækning af almindelige leveomkostninger.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

 

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, modtager du umiddelbart efter en kvitteringsmail.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 5 uger.

I løbet af de 5 uger bliver ansøgningerne først gjort klar og sendt ud til udvalget, som så læser og behandler dem. Dernæst registrerer sekretariatet afgørelserne og udsender svarbreve.

Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Hvem har fået tilskud".

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer (undtagelse er hvis du, jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definition: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374). Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)