Statens Kunstfond

Operatør til drift af residency for internationale billedkunstnere i Danmark

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst ønsker at støtte driften af et residency i Danmark af høj kunstfaglig kvalitet. Derfor søger udvalget en professionel aktør fra den danske kunstscene, der kan stå for driften af residenciet, mens udvalget varetager udvælgelsen af de kunstnere, der tildeles ophold.

Frister

Hvem kan søge?

Professionelle aktører fra den danske kunstscene: Institutioner, organisationer, eller til formålet indgåede samarbejder mellem flere af disse: (f.eks. en kunstinstitution og en kunstfaglig enkeltperson, en kunsthal eller et kunstnerdrevet udstillingssted og et værkstedsfællesskab, osv.)  

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at give internationale billedkunstnere mulighed for at komme på residencyophold i Danmark for på den måde at give den nationale kunstscene impulser udefra på et højt kunstnerisk niveau.   

Det er ambitionen, at et nyt residency for internationale billedkunstnere i Danmark skal være på samme niveau som de residencies udvalget samarbejder med internationalt under puljen ”Residency – Statens Kunstfonds aftaler”, som fx Capacete i Rio de Janeiro og Wiels i Bruxelles. Dette gælder såvel kvaliteten af program, bolig og arbejdsfaciliteter, samt den medfølgende økonomi i form af stipendie og rejseomkostninger.

Ambitionen er at skabe et attraktivt residency, der kan tiltrække internationale billedkunstnere med høj kunstnerisk kvalitet, som til gengæld kan medvirke til at fremme udvekslingerne mellem den danske og den internationale samtidskunstscene.

Rammevilkår:

Udvalget har afsat midler svarende til at residenciet kan have en kapacitet på 6 kunstnere årligt, idet udvalget som udgangspunkt har forestillet sig, at der skal være 2 pladser á hver 4 måneder.

Udvalgets rolle vil være at udvælge de kunstnere der skal på residency ved at oprette en pulje på linje med Statens Kunstfonds øvrige puljer, med én årlig frist for det efterfølgende år. Udvalget er åbne overfor at den endelige udvælgelse af kunstnerne foregår ved at udvalget shortlister et antal kunstnere, og at operatøren foretager den endelige udvælgelse. De kunstnere, der får tilsagn, får udbetalt stipendier og dækket rejseomkostninger direkte fra Statens Kunstfond.

Aftalen mellem Statens Kunstfond og den operatør, der vælges til at drive residenciet indgås for to år (2019 og 2020), hvorefter den evalueres og kan forlænges med yderligere to år.

Udvalget har følgende ønsker til et nyt residency for internationale billedkunstnere i Danmark: 

 • Programmet skal fremme netværk mellem residenten og den danske samtidskunstscene: Programmet skal både indeholde mere formaliserede netværksopbyggende aktiviteter, som fx talks/præsentationer af residenten, studio visits med kuratorer og kritikere, deltagelse på seminarer osv. samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter. 
 • Residenciet skal være beliggende et sted, hvor der i forvejen findes et professionelt kunstmiljø: De professionelle kunstmiljøer har deres centrum i København og Århus. Det er dér det kunstfaglige netværk er mest omfangsrigt og dér den største koncentration af udstillinger, talks og seminarer finder sted. Residenterne kan selvfølgelig stadigvæk deltage i relevante aktiviteter og netværk i den øvrige del af landet.
 • Residenciet og især dets programdel skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret platform: Residenciet skal være professionelt drevet. Den nemmeste adgang til den danske samtidskunstscene og de bedste synergier opstår, hvis residenciet drives af en operatør, som i forvejen har en vis synlighed, aktiviteter med et højt kunstfagligt niveau og virker som centralt samlingspunkt for samtidskunstscenen. Denne operatør skal selvfølgelig være i stand til og indstillet på at samarbejde med de øvrige institutioner og sikre en bred berøringsflade for residenten.
 • Programmet skal i højere grad være researchorienteret og i mindre grad produktionsorienteret: Residenciets program skal have større fokus på research, proces og diskurs, og mindre fokus på værkstedsfaciliteter. Den internationale samtidskunstscene er i dag præget af praksisser, der i højere grad vægter det proces- og researchorienterede, og residenciet skal understøtte denne del af samtidskunstscenen. Der skal dog stadig gives plads til produktion og være gode arbejdsfaciliteter.
 • Programmet skal skræddersys til residenten og være praksisudviklende: Alle aktiviteter skal målrettes og skræddersys residenten, så der gives tid, rum og mulighed for refleksion og fokus. Et godt residency giver mulighed for at kunstnerens praksis udfordres og udvikles. Det skal overvejes hvilke krav/anbefalinger der stilles til ansøgningerne (skal motivationen indeholde konkret projekt, skal projektet knytte sig særligt til den danske kunstscene, osv.) Residenciet skal som udgangspunkt være målrettet up-coming kunstnere, som endnu ikke har en lang international karriere bag sig, men som heller ikke er helt nyuddannede. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier: 

 • Det skitserede programs har et højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har et generelt højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har en evne til at facilitere netværk bredt på den danske samtidskunstscene.
 • Operatøren har gode og realistiske løsninger til bolig og arbejdsfaciliteter for residenterne. 

Såfremt udvalget vurderer, at der er ansøgere som med fordel kunne varetage opgaven i fællesskab, forbeholder udvalget sig ret til at foreslå to operatører at samarbejde om at drive residenciet.

Læs her hvordan hhv. kunstnerisk kvalitet og - niveau vurderes

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler at du benytter browseren Chrome

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Du bedes om et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn, hvilket skal skrives på forhånd, så det blot skal kopieres ind i det elektroniske ansøgningsskema, når du udfylder det. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, der svarer på følgende spørgsmål:
  • Hvem er operatøren?
  • Hvordan tænkes residenciet organiseret?
  • Hvad tænkes programmet at indeholde?
  • Hvordan vil man facilitere netværk?
  • Hvor skal residenterne bo?
  • Hvilke studio / arbejdsfaciliteter tilbydes residenterne?
  • Hvilke muligheder ser operatøren for at residenciet kan udvikle sig over en længere periode?
 • Budget for residenciet (se beskrivelse af budgetramme nedenfor)
 • CV’er på de involverede, maks. 1 A4-side pr stk.
 • Billeder af bolig samt arbejdsfaciliteter. 

Vær opmærksom på:

 • Det anbefales at benytte browseren Chrome
 • Ansøgningen må max fylde i alt 15 MB
 • Ansøgningen skal indeholde alle de krævede bilag ved fristen, dvs. at der ikke kan eftersendes bilag.
 • Bilagene må ikke zip-komprimeres, og vi kan desværre ikke modtage Pages eller odt-formater.
 • Det er dit eget ansvar som ansøger at sikre, at ansøgningen er indsendt uden mangler.
 • I vedhæftningen til din kvitteringsmail kan du se, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning mangelfuld skal du indsende en ny uden mangler inden fristen udløb.     
 • Den ansøgning du senest har indsendt bliver behandlet af udvalget.
 • Din ansøgning er først modtaget af Billedkunstenheden, når du har modtaget en kvitteringsmail med et ansøgningsnummer.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.


Økonomi

Udvalget har afsat følgende midler til at drive residenciet for:

Opstart: et engangsbeløb til udvikling og etablering af residenciet: 100.000 kr

Årlig drift: En årlig bevilling til lønninger, aktiviteter og arrangementer: 400.000 kr

Årlig drift: En årlig bevilling til leje af bolig- og arbejdsfaciliteter: 360.000 kr    

Ansøgeren bedes opstille et budget for, hvordan midlerne tænkes brugt.                                    

Projektstøtteudvalget for Billedkunst har derudover afsat midler til stipendier og rejseomkostninger til i alt 6 internationale kunstnere pr. år. 

Hvornår får du svar?

Udvalget vil træffe afgørelse inden for 4 uger efter ansøgningsfristen.

Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

 

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst, der vurderer ansøgningen.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Tine Vindfeld
tvi@remove-this.slks.dk
33 74 55 14

Ane Bülow
anb@remove-this.slks.dk
33 74 50 36

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)