Statens Kunstfond

Huskunstnerordningen

Der kan søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m.

Frister

* Note: Du kan indsende ansøgningen indtil 23.59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du indsender i god tid inden fristens udløb. Puljen kan søges to gange årligt. Ansøgningsskema vil være tilgængeligt her på siden en måned inden fristen.

Hvem kan søge?

 • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
 • Kommuner og regionale netværk
 • Kulturinstitutioner
 • Professionelle kunstnere.
 • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge.

Inden ansøgningen indsendes skal der være indgået en skriftlig samarbejdsaftale mellem kunstneren og institutionen.
Samarbejdsaftalen skal ikke indsendes.

Parterne aftaler selv, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar. Bemærk, at Slots- og Kulturstyrelsen indberetter et evt. tilskud til SKAT i ansøgers CPR/CVR-nummer og udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner.
Et huskunstnerforløb skal:

 • Baseres på et partnerskab mellem institution og kunstner
 • Være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces på kunstens egne præmisser.
 • Vægte processen og ikke et eventuelt afsluttende produkt.
 • Styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår.
 • Give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Mulige aktiviteter, der kan søges støtte til

Et huskunstnerforløb kan eksempelvis være en workshop, et arbejdende værksted eller lignende. Forløb kan enten tage udgangspunkt i en enkelt kunstart (arkitektur, billedkunst, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst) eller være tværkunstnerisk.

Du kan søge tilskud til længerevarende projekter, der varer op til et skole- eller kalenderår, men også til mindre initiativer, der dog som hovedregel skal forløbe over 5 dage. De 5 dage kan indeholde forberedelse og er ikke nødvendigvis fulde arbejdsdage de dage, hvor der er møde med børnene. Dagenes timeantal afhænger af målgruppens alder og projektets karakter. Projektet kan evt. fordeles på mindre moduler henover en længere periode.
Ordningen er ikke tiltænkt korte, enkeltstående workshops. Der skal være tid til en proces, hvor kunstneren og børnene/de unge får mulighed for i fællesskab at fordybe sig i og undersøge den skabende, kunstneriske proces.

Et huskunstnerforløb kan gentages overfor flere grupper af børn/unge. Ønsker du som kunstner at søge tilskud til flere, ens, enkeltstående forløb skal du indsende en samlet ansøgning for skoleåret/kalenderåret. 

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om uddeling fra puljen ud fra følgende kriterier:

 • Om huskunstneren er på et højt kunstnerisk niveau og har et aktivt kunstnerisk virke
 • Om huskunstneren skønnes at kunne formidle til huskunstnerforløbets målgruppe.
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet har fokus på den kunstneriske skabelsesproces, formidler kunsten og styrker deltagernes relation til kunsten.
  Udvalget lægger stor vægt på, at et huskunstnerforløb sker på kunstens præmisser og ikke planlægges ud fra eller underlægges pædagogiske og didaktiske institutionsformål. Kunstnermødet og den kunstneriske proces vil blive prioriteret frem for pædagogisk og didaktisk orienterede projekter. En social indsats må gerne være en sidegevinst ved et huskunstnerforløb, men aldrig det primære formål for projektet
 • I hvilken udstrækning huskunstnerforløbet udspringer af en stærk og original kunstnerisk intention, og forløbet er tilrettelagt med klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold.
 • I hvilket omfang puljens kriterier for projektlængde, institutionstype, aldersgruppe mv. er opfyldt

Læs her, hvordan kunstnerisk kvalitet vurderes (pdf)

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udvalget forbeholder sig endvidere retten til at vurdere en uddeling samlet i forhold til en spredning af midlerne såvel geografisk som med hensyn til skoleformer, institutionstyper, kunstarter og kunstnere.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond 3 år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal benytte ansøgningsformularen her på siden. Vi anbefaler, at du orienterer dig i PDF-udgaven af ansøgningsformularen, som du finder her på siden og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.
Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse med angivelse af navn på institution, målgruppe, herunder antal børn og deres alder
 • Oplysninger om deltagende kunstnere

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget (klik her for skabelon, denne skal bruges)
 • C.V. for alle deltagende kunstnere, kronologisk og i punktform, indeholdende relevante oplysninger i forhold til projektet, evt. henvisning til hjemmeside. Max. 1 side pr. kunstner
 • Uddybende projektbeskrivelse, max 1 side, indeholdende en klart beskrevet idé med huskunstnerforløbet samt en kort beskrivelse af forløbets tilrettelæggelse.

Hvis du finder det relevant at vedhæfte billedmateriale, skal det dokumentere den/de medvirkende kunstneres praksis. Maks. 5 A4-sider.

Du er selv ansvarlig for, at ansøgningsskema er korrekt udfyldt og at de krævede oplysninger/bilag foreligger. Ansøgninger vil blive behandlet på det foreliggende grundlag og er ansøgningen mangelfuld, vil udvalget i reglen være nødt til at give afslag. Slots- og Kulturstyrelsen sender ikke brev/mail til ansøgere med anmodning om eftersendelse af evt. manglende bilag.  

Økonomi

Statens Kunstfond yder støtte til huskunstnerforløb, som er baseret på et partnerskab mellem institution og kunstner og hvor institutionen er medfinansierende. Beløbet skal fremgå af budgettet.
Institutionens 25 % medfinansiering af kunstnerhonoraret skal konkretiseres i budgetskemaet. De 25 % medfinansiering må ikke budgetteres med midler, der direkte eller indirekte stammer fra Statens Kunstfond eller fra kunstneren/kunstnerens produktionsselskab, men skal komme fra institutionen selv eller dennes offentlige tilskudsgiver. Kravet om reel medfinansiering fra institutionens side er for at sikre huskunstnerforløbets forankring i institutionen.

Der gives ikke støtte til:

 • Enkeltstående foredrag, forestillinger, koncerter, udstillinger og værker.
 • Produktion, udsmykningsopgaver o. lign.
 • Semesteransatte gæstelærere.
 • Rene socialpædagogiske projekter, men alene huskunstnerforløb, der er tilrettelagt på kunstens præmisser.
 • Tilskud med tilbagevirkende kraft.
 • Projekter, som ikke lever op til ordningens formål og kriterier.

Du kan søge om at få dækket op til 75 % af kunstnerhonorar, herunder timer til forberedelse.

Minimumhonorar er 20.000 kr.
Evt. udgifter til kunstnerens transport og ophold, materialer mv. forudsættes afholdt af institutionen. 

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen. Du vil kunne se hvilke filer vi har modtaget sammen med din ansøgning nederst i kopien af ansøgningsskemaet.

Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sagerne fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail til den mailadresse, der er oplyst i ansøgningsformularen. Alle tilskud offentliggøres på www.kunst.dk

Alle ansøgere offentliggøres på www.kunst.dk med navn og ansøgt beløb i referatet fra behandlingsmødet.
Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i Lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) 

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Tilskudsmodtager skal være opmærksom på vilkår for tilskud og afrapportering, nævnt i bevillingsbrevet

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg, der vurderer de indkomne ansøgninger, og der foretages en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)