Statens Kunstfond

De generelle midler

Forlag, virksomheder, foreninger og arrangører af litterære arrangementer og projekter kan søge. Forfattere og illustratorer kan søge om midler til digitale fortællinger.

Frister

* Note: Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men det anbefales at indsende i god tid inden fristens udløb.

Hvem kan søge?

Forlag, virksomheder, foreninger og arrangører af litterære arrangementer og projekter kan søge. Forfattere og illustratorer kan søge om midler til digitale fortællinger.

Det er vigtigt, at man som ansøger orienterer sig om, hvem der kan søge, og til hvilke formål der kan søges støtte.
Er dit projekt tværkunstnerisk, så læs mere her

Produktionsstøtte

 • Danske forlag kan søge om udgivelsesstøtte til danske værker, som udgives på dansk
 • Danske forlag kan søge om udgivelsesstøtte til debutværker, som udgives på dansk
 • Produktionsstøtte for forfattere og oversættere
 • Støtte til udvikling af den grafiske fortælling kan søges af forfattere og illustratorer i samarbejde med digitale udviklere

Arrangementer

 • Arrangører af festivaler, særlige begivenheder eller andet, der præsenterer og formidler litteratur i Danmark.
 • Arrangører af aktiviteter rettet mod kampen for forfatteres ytringsfrihed og mod censur

Kompetenceudvikling

 • Oversættere kan søge om støtte til mentortimer
 • Forfatterforeningerne kan søge om støtte til deres kursusvirksomhed

Honorarstøtte

 • Virksomheder kan søge om støtte til en husforfatter

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Litteratur ønsker at fremme litteraturen og adgangen til litteratur i Danmark. Udvalget yder derfor støtte til udgivelse af dansk litteratur og til projekter, der formidler dansk litteratur inden for skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.

Projektstøtteudvalget for Litteratur lægger vægt på, at projekter, der får tilskud, har en informerende og igangsættende funktion, og at der ikke ydes støtte til almindelig drift. 

Dog ydes der ikke støtte til frembringelse og udbredelse af udgivelser og projekter inden for forskning og undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, ordbøger samt kataloger.

Eksempler på mål/aktiviteter: Udgivelse af et dansk værk herunder også debutværker på dansk, udvikling af digital grafisk fortælling, arrangement der formidler dansk litteratur eller udenlandsk litteratur i Danmark, mentorforløb for oversættere, ansættelse af en husforfatter i forbindelse med et konkret projekt med et litterært sigte eller Forfatterforeningernes kursusvirksomhed.

Sådan vurderes din ansøgning

Puljen fordeles efter en kvalitets- og væsentlighedsvurdering af den enkelte ansøgning. Projektstøtteudvalget lægger vægt på at fremme kvaliteten i udgivelser og udførelsen af konkrete projekter.

 • I forhold til kvalitet i udførelsen af projekter lægger udvalget vægt på, at der i ansøgningsmaterialet bliver dokumenteret erfaring med succesfuld gennemførelse af projekter, der i form og indhold kan sidestilles med det, der konkret søges tilskud.
 • Projektet, der søges støtte til, må ikke være afsluttet, inden ansøgningsfristen.
 • Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge ikke at yde tilskud til tidligere støttede projekter
 • Udvalget støtter ikke værker eller projekter, som udvalget vurderer, bør kunne klare sig på almindelige markedsvilkår.
 • Udvalget yder ikke støtte til frembringelse og udbredelse af udgivelser og projekter inden for forskning og undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, ordbøger samt kataloger.
 • Udvalgets skal ved sine tildelinger sørge for sikring af en geografisk spredning, der dækker Danmark så meget som muligt. Dette betyder, at fx arrangementer i yderområder kan få prioritet frem for arrangementer i de større byer.
 • Udvalget skal ligeledes sørge for sikring af et så varieteret felt af tilskudsmodtagere som muligt, og dette kan betyde, at ikke-offentlige instanser kan få prioritet frem for offentlige instanser som ansøgere.

Produktionsstøtte
Danske forlag kan søge om udgivelsesstøtte i forbindelse med særligt udgiftstunge udgivelser der er af særligt eksperimenterende og/eller særligt formidlende karakter. Der kan ikke søges om støtte til forsknings- og undervisningsmaterialer, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger, samt selvhjælpsbøger og kataloger

Danske forlag kan ligedes forud for udgivelse af debutværker søge om udgivelsesstøtte. En del af den bevilgede støtte skal anvendes som honorar til den debuterende forfatter. Der kan ikke søges om støtte til forsknings- og undervisningsmateriale, egns- og lokalhistoriske værker, hånd- og hobbybøger samt selvhjælpsbøger og kataloger. Der skal være indgået kontrakt på udgivelsen inden ansøgning. 

Udgivelsesstøtte kan kun søges, hvis forfatteren er redaktionelt og økonomisk uafhængig af forlaget

Forfattere og oversættere kan søge om støtte til dækning af specifikke udgifter i forbindelse med arbejdet på et værk eller oversættelsen af et værk. Der ydes ikke støtte i form af arbejdslegat eller løn. Arbejdslegater skal søges i Legatudvalget for Litteratur.

Forfattere og illustratorer kan i samarbejde med digitale udviklere søge midler til udvikling af grafiske fortællinger. Formålet er, at styrke den digitale grafiske fortælling som kulturbærende medie og at sikre bedre udviklingsbetingelser for dansk grafisk fortælling.

Der kan ydes støtte til startfaseudvikling af digitale grafiske fortællinger.

I vurderingen af ansøgningen om digitale fortællinger lægges der vægt på: 

 • At der indgår tekniske kompetencer i projektet, spildesigner eller digital udvikler
 • At projektet har et klart litterært indhold
 • At projektet indeholder nyskabende elementer i form og indhold

Arrangementer
Arrangører af arrangementer, begivenheder, seminarer m.v., der specifikt formidler dansk eller udenlandsk litteratur i Danmark kan søge tilskud til de dele af arrangementerne, som vedrører den forfatter- og formidlingsmæssige del. Der kan ikke søges tilskud til løn og andre driftsmæssige udgifter. Litteraturudvalget lægger vægt på, at ansøgninger er så konkretiserede som muligt, og udvalget prioriterer ansøgninger, som indeholder relevante programmer, bekræftede deltagerlister osv.

I forhold til aktiviteter rettet mod kampen for forfatteres ytringsfrihed og mod censur, prioriteres projekter og aktiviteter, der retter sig mod lande, hvor staten undertrykker ytringsfriheden, eller ikke i tilstrækkelig grad beskytter den mod andres overgreb.

Kompetenceudvikling
Oversættere, som oversætter til eller fra dansk, og som har indgået kontrakt med et udgivende forlag om en given oversættelse, kan søge om støtte til dækning af maksimalt ti mentortimer (konfrontationstimer) à 600 kr. ved en meriteret oversætter inden for pågældendes sprog og genre. Støtte kan søges i forbindelse med et oversættelsesarbejde, som adskiller sig fra, hvad den ansøgende oversætter tidligere har beskæftiget sig med.

Det er ansøgende oversætter, som forud for ansøgning selv træffer aftale med mentor.

Mentorforløbet skal indledes ved oversættelsesarbejdets begyndelse.

Motiveret ansøgning indsendes pr mail til litt@slks.dk. Ansøgers og mentors CV samt kopi af kontrakt på oversættelsen skal vedhæftes.

Der er ikke særlig ansøgningsfrist for denne ordning.

Forfatterforeningerne har mulighed for at søge om midler til deres kursusvirksomhed for et halvt år ad gangen. Projektstøtteudvalget lægger vægt på at ansøgninger er så konkretiserede som muligt, og udvalget vil derfor prioritere ansøgninger, som indeholder relevante programmer, bekræftede deltagerlister o.a. 

Honorarstøtte
Virksomheder kan søge om støtte til dækning af en forfatters honorar i forbindelse med ansættelse af en husforfatter i op til 6 måneder. Virksomheden og forfatteren skal samarbejde om et konkret projekt med et litterært sigte.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningskriterierne og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang med ansøgningen.

En ansøger kan maksimalt indsende to ansøgninger til De generelle midler pr. ansøgningsfrist. 

Ansøgningen skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse
 • Udfyldt budgetskema med angivelse af hvilke budgetposter der søges om støtte til
 • Ved ansøgning om produktionsstøtte vedlægges desuden tekstprøve samt indholdsfortegnelse
 • Ved ansøgning om udgivelsesstøtte til debutudgivelser vedhæftes desuden kort biografi på den debutererende forfatter, herunder anføres om forfatteren har publiceret i tidsskrifter, antologier el.l Ydermeree vedhæftes tekstprøve, indholdsfortegenelse samt synopsis på værket (maks 1 A4-side)
 • Ved ansøgning om digital grafisk fortælling vedhæftes desuden udviklingstidsplan samt CV for alle deltagere
 • Ved ansøgning om støtte til arrangementer vedlægges CV for projektleder (maks. en A4-side).

Vedhæftet materiale kan kun modtages i formaterne: pdf, Word, Excel og mp3.

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen. Indsendt materiale returneres ikke.

Du skal være opmærksom på, at ansøgningerne vil blive behandlet på det foreliggende grundlag, og at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. 

Økonomi

Der søges på grundlag af budget for den enkelte udgivelse eller det enkelte projekt. Af ansøgningen og budgettet skal det klart fremgå, hvor stor ansøgers egenfinansiering er.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering om, at kunststøtten skal komme flest mulige til gode.

Der ydes som regel ikke støtte over 200.000 kr.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.
Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af denne periode bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet. 

Når alle ansøgninger fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt den enkelte ansøger pr. mail, og tildelinger bliver offentliggjort på kunst.dk under Hvem har fået tilskud. 

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgningen vurderes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)