Tilskud over 500.000 kr

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr. fra Statens Kunstfond, og din støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden mellem d. 19. december 2021 til og med d.1. februar 2022 som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, skal du indsende et regnskab, samt dokumentation for, at din støttede aktivitet er blevet aflyst, og at eventuelle forpligtelser overfor 3. part er overholdt. Hvis din samlede aktivitetsperiode går ud over perioden 19. december 2021 til og 1. februar 2022, og kun dele af dit samlede projekt er blevet aflyst, skal du desuden vedhæfte en beretning.

BETINGELSER FOR AT KUNNE BEVARE TILSKUDDET

Når du indsender din afrapportering, skal du, ud over selve regnskabet, vedhæfte dokumentation for, at din støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden fra den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022 som følge af myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner.

Der er ikke nogle formkrav til dokumentationen. Men du skal kunne sandsynliggøre, at aktiviteten ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres. Fx gennem pressemeddelelse, korrespondance eller anden informationsmateriale, hvor det er tydeligt, at I eller andre har aflyst jeres aktivitet pga. myndighedernes restriktioner.

Hvis alle udgifter ikke er afholdt endnu, skal du indsende dokumentation for, at der er indgået aftale om at afholde udgiften. Du kan kun beholde de dele af tilskuddet, som dækker allerede afholdte udgifter eller aftalte udgifter.

Derudover skal du, hvis det er relevant, vedhæfte dokumentation for, at forpligtelser overfor tredje part er overholdt. Det vil i praksis sige honorering af andre, som dit tilskud er øremærket til. Fx honorering af kunstnere og kunstneriske medvirkende i aktiviteten, køb af scenekunstproduktioner, koncerter eller lignende. Du skal tage udgangspunkt i dit budget fra ansøgningen. Hvis du har aftaler om serviceydelser, skal du sørge for at overholde disse.

Da din dokumentation og dit regnskab skal være gennemgået og efterprøvet af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner, skal du også vedhæfte en erklæring fra denne.

Læs mere om dokumentationskrav i Spørgsmål/Svar sektionen

INDEN DU UDARBEJDER DIT REGNSKAB

 • Hav dit senest godkendte budget klar:
  Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. Du skal være opmærksom på, om der er givet tilskud til dele af dit budget, frem for det fulde budget. Dette kan du se i dit bevillingsbrev. 
 • Se, om der er stillet særlige krav til afrapportering i dit bevillingsbrev:
  Det er vigtigt, at det fremgår af dit regnskab, hvordan eventuelle krav til afrapportering er opfyldt

OBLIGATORISK REGNSKABSSKABELON

Når du udarbejder dit regnskab, er det vigtigt, at du anvender vores regnskabsskabelon og indsender via blanket. 

Når du har udfyldt regnskabsskabelonen, skal den: 

 • enten udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes sammen med blanketten, beretningen og dokumentationen. 
 • eller gemmes på din computer og underskrives med NemID for eksempel via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende. 

Hent obligatorisk regnskabsskabelon, helt eller delvist aflyst projekt 

Din afrapportering skal indsendes via denne blanket:

Blanket til indsendelse af afrapportering

Hent erklæring til udfyldelse af den uafhængige revisor

REGNSKABET

Dit regnskab skal indeholde følgende: 

 • Indtægter og udgifter. 
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, samt et samlet resultat.
 • To underskrifter med dato: en fra dig som tilskudsmodtager og en fra revisoren. 

BERETNINGEN

Hvis din samlede aktivitetsperiode går ud over perioden mellem den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022, og kun dele af dit samlede projekt er blevet aflyst, skal du udfylde en beretning. Du finder skemaet til beretningen sammen med skemaet til regnskabet (sidste faneblad i arket).

Din beretning skal redegøre for følgende: 

 • Om dit projekt er udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til.
 • Om dit projekt har opfyldt eventuelle særlige mål, der er beskrevet i bevillingsbrevet.
 • Om der er sket ændringer i budgettet fra du indsendte din ansøgning eller fra da budgettet senest blev godkendt.
 • Om der er sket ændringer i projektet, som ikke er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen på forhånd. 

NÅR DU HAR INDSENDT DIT REGNSKAB OG DIN DOKUMENTATION

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering på mail. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

GEM DINE KVITTERINGER OG BILAG

Vi kan bede om dokumentation for projektets økonomi fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere