Tilskud over 500.000 kr

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr. fra Statens Kunstfond, og din støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden mellem d. 9. marts – 8. juni 2020 som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, skal du indsende et regnskab, samt dokumentation for, at din støttede aktivitet er blevet aflyst, og at eventuelle forpligtelser overfor 3. part er overholdt. Hvis din samlede aktivitetsperiode går ud over perioden 9. marts til 8. juni, og kun dele af dit samlede projekt er blevet aflyst, skal du desuden vedhæfte en beretning.

Betingelser for at kunne bevare tilskuddet

Når du indsender din afrapportering, skal du, ud over selve regnskabet, vedhæfte dokumentation for, at din støttede aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden mellem d. 9. marts – 8. juni 2020 som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Derudover skal du, hvis det er relevant, vedhæfte dokumentation for, at forpligtelser overfor 3. part er overholdt. Med forpligtelser menes eksempelvis honorering af kunstnere og kunstneriske medvirkende i aktiviteten, køb af scenekunstproduktioner, koncerter eller lignende.

Da din dokumentation og dit regnskab skal være gennemgået og efterprøvet af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner, skal du også vedhæfte en erklæring fra denne.

Inden du udarbejder dit regnskab

 • Hav dit budget for anvendelse af tilskuddet klar:
  Enten det budget du sendte sammen med din ansøgning, eller et justeret budget som du har fået godkendt senere i forløbet. 
 • Se om der er stillet særlige krav til afrapportering i dit bevillingsbrev:
  Det er vigtigt, at det fremgår af dit regnskab, hvordan disse krav er opfyldt

Obligatorisk regnskabsskabelon

Når du udarbejder dit regnskab, er det vigtigt, at du anvender vores regnskabsskabelon og indsender via blanket. 

Når du har udfyldt regnskabsskabelonen, skal den: 

 • enten udskrives, underskrives i hånden, scannes, gemmes på din computer og vedhæftes sammen med blanketten og beretningen. 
 • eller gemmes på din computer og underskrives med Nem ID for eksempel via PENNEO, hvor underskrifterne er juridisk bindende. 

Hent obligatorisk regnskabsskabelon, aflyst projekt 

Hent obligatorisk regnskabsskabelon, delvist aflyst projekt

Din afrapportering skal indsendes via denne blanket:

Blanket til indsendelse af afrapportering

Hent erklæring til udfyldelse af den uafhængige revisor

Regnskabet

Dit regnskab skal indeholde følgende: 

 • Indtægter og udgifter. 
 • Sammentællinger af både indtægter og udgifter, samt et samlet resultat.
 • To underskrifter med dato: en fra dig som tilskudsmodtager og en fra revisoren. 

Beretningen

Hvis din samlede aktivitetsperiode går ud over perioden 9. marts til 8. juni, og kun dele af dit samlede projekt er blevet aflyst, skal du vælge den regnskabsskabelonen ”Regnskab, delvist aflyst projekt”.

Din beretning skal redegøre for følgende: 

 • Om dit projekt er udført i overensstemmelse med ansøgningen og det formål, tilskuddet er bevilget til.
 • Om dit projekt har opfyldt eventuelle særlige mål, der er beskrevet i bevillingsbrevet.
 • Om der er sket ændringer i budgettet fra du indsendte din ansøgning eller fra da budgettet senest blev godkendt.
 • Om der er sket ændringer i projektet, som ikke er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen på forhånd. 
 • Regnskabskyndiges underskrift (læs mere herunder).

Når du har indsendt dit regnskab og din dokumentation

Når du har indsendt blanketten, vil du automatisk modtage en kvittering på mail. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå det indsendte, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelsen.

Gem dine kvitteringer og dokumentationer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager dit regnskab. 

Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi, samt dokumentation for aflysning og for at eventuelle forpligtelser overfor 3. part er overholdt fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere