Spørgsmål / svar

Har du modtaget projekttilskud fra Statens Kunstfond? Ligger projektets aktivitetsperiode helt eller delvist mellem 9. marts 2020 og 8. juni 2020? Og er dit projekt aflyst eller udsat på grund af coronavirus/COVID-19?

 

 

Få svar på dine spørgsmål nedenfor og hent information om, hvordan du dokumenterer og afrapporterer i forbindelse med, at dit projekt er aflyst eller udsat.

Se også:

Afrapportering og dokumentation for aflyst projekt

Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsbehandling fra Statens Kunstfond

Vejledning til bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsbehandling fra Statens Kunstfond

Mit projekt er udskudt eller aflyst:

1. Hvis jeg har fået godkendt, at mit projekt udskydes til en anden periode, end den periode, der er nævnt i bekendtgørelsen, kan jeg så fortryde og stadig beholde tilskuddet?

Nej, desværre. Hvis du har udskudt dit projekt til et senere tidspunkt, som ligger udenfor den periode, der er nævnt i bekendtgørelsen, gælder de almindelige regler, hvis det efter udskydelsen bliver aflyst. Du har dog mulighed for at kontakte Kunstfonden for en evt. yderligere udskydelse.

2. Kan I umiddelbart godkende, at jeg kan beholde mit tilskud, hvis det er eller bliver aflyst pga. COVID-19 foranstaltninger ? – Kan jeg få en forhåndsgodkendelse?

Nej, det gælder for alle tilskud, at du først skal afrapportere via en erklæring og/eller et regnskab. Først når din erklæring eller dit regnskab er godkendt er du formelt fritaget for at skulle betale dit tilskud tilbage.
Hvis dit tilskud er på 100.000 kr. eller derunder skal du blot indsende erklæring, som du underskriver med NemID. Hvis dit tilskud er på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab med dokumentation. Du kan se flere deltaljer om, hvor og hvordan du afrapporterer nedenfor.

3. Min udstilling / koncert/ el. lign. finder sted efter 8. juni og er ikke aflyst, men jeg har ikke haft mulighed for at producere værket / forestillingen / el. lign. som planlagt. Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Hvis COVID-19 foranstaltninger har forhindret dig i, at producere værket i perioden 9. marts - 8. juni 2020 skal tilskuddet ikke tilbagebetales, hvis tilskuddet er givet til at producere værket. Hvis tilskuddet er givet til selve udstillingen, vil det skulle tilbagebetales. Du kan se, hvad dit tilskud er givet til, i dit tilsagnsbrev.

4. Mit projekt er aflyst, og jeg ved endnu ikke om det kan gennemføres senere. Kan jeg beholde pengene nu og søge med det samme projekt, hvis det kan gennemføres senere?

Nej, projektet er støttet allerede og kan ikke støttes igen.

Hvis du allerede har haft udgifter, der ikke kan refunderes, som du får behov for, hvis projektet bliver realiseret på et senere tidspunkt, vil du kunne ansøge om supplerende midler fra den pulje du allerede har fået støtte fra, såfremt du kan dokumentere, at dit behov for merbevilling skyldes COVID-19.
Hvis du forventer, at projektet gennemføres på et senere tidspunkt, skal du give Kunstfonden besked om de nye datoer for afholdelse. Datoer kan evt. ændres flere gange, så længe udskydelserne skyldes COVID-19.

5. Jeg ønsker at gennemføre mit projekt senere i ændret form. Kan jeg beholde tilskuddet, hvis der er ændringer i projektet?

Du skal kontakte Kunstfonden for at høre om ændringerne kan godkendes. Det er helt normal praksis uanset, hvad ændringerne skyldes, men hvis ændringerne skyldes COVID-19, er vi mere fleksible.

6. Jeg har fået tilskud til at deltage i et arrangement i udlandet, men kan pga. COVID-19 forholdsregler i Danmark og udlandet ikke komme afsted. Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Nej, hvis rejsen ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19 i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 skal du ikke betale tilskuddet tilbage. Dette gælder både, hvis det er forholdsregler fra myndighederne i Danmark eller myndighederne i udlandet, der gør, at du ikke kan rejse.

7. Mit projekt er ikke aflyst pga. COVID-19, men det er udskudt, uden at jeg kender de nye datoer. Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Nej, du ikke betale tilskuddet tilbage, men du skal kontakte Kunstfonden for at aftale nye datoer. Datoer kan evt. kan ændres flere gange, så længe udskydelserne skyldes COVID-19. Hvis dit projekt senere bliver aflyst, er du ikke garanteret at kunne beholde tilskuddet. Har du udsat til senere end 8. juni 2020, er det de almindelige regler for aflysning, der gælder.

8. Mit projekt skulle have fundet sted efter 8. juni, men er blevet aflyst. Skal jeg betale tilskuddet tilbage?

Det skal du muligvis. Aftalen gælder kun for projekter, der er aflyst pga. COVID-19 indtil 8. juni 2020. Hvis du allerede har brugt noget af tilskuddet, skal du kontakte Kunstfonden for at høre, om du skal betale hele eller dele af tilskuddet tilbage.

9. Dele af mit projekt kan ikke gennemføres pga. COVID-19, mens andre godt kan. Skal jeg så betale dele af tilskuddet tilbage?

Ja, hvis det kun er en del af den samlede planlagte aktivitetsperiode, der har ligget i perioden 9. marts til og med 8. juni, kan der kræves en forholdsmæssig tilbagebetaling for de perioder, der ligger uden for perioden. De aktivitetsperioder, der ligger uden for bekendtgørelsens periode, vil blive behandlet som under normale omstændigheder. Det betyder, at du ikke skal tilbagebetale tilskud, som du har brugt i god tro. Alt afhængig af tilskuddets størrelse, kan vi bede dig om at dokumentere, at tilskuddet er brugt efter hensigten og ifølge det budget, du indsendte med ansøgningen.

Det betyder, at du ikke skal tilbagebetale tilskud, brugt i god tro til fx forberedelse før 9. marts, men fx skal tilbagebetale en forholdsmæssig del for aktiviteter der ligger efter 8. juni.

 

10. Jeg har fået støtte til et projekt, der ligger efter 8. juni 2020. Kan jeg få udbetalt mine penge nu?

Udbetalinger på projekter, der afvikles efter 8. juni 2020 følger den almindelige praksis. Du kan se i dit tilsagnsbrev, hvornår vi udbetaler dit tilskud.

11. Skal jeg ansøge igen, hvis mit projekt ikke kan gennemføres på det planlagte tidspunkt pga. COVID-19?

Nej, så længe projektet gennemføres på et senere tidspunkt, skal du blot give Kunstfonden besked om de nye datoer for afholdelse. Datoer kan evt. ændres flere gange, så længe udskydelserne skyldes COVID-19.

12. Mit projekt er udskudt pga. COVID-19, men jeg har allerede haft udgifter, der ikke kan refunderes. Kan jeg få en merbevilling på det beløb, jeg allerede har brugt?

Hvis du kan dokumentere, at dit behov for merbevilling skyldes COVID-19, vil du ved næste ansøgningsfrist kunne søge om supplerende midler fra den pulje, du allerede har fået støtte fra. Merbevillingen skal søges på lige fod med almindelige ansøgninger, og det kan ikke garanteres, at du får den.

13. Jeg har fået støtte fra den Jyske Kunstfond eller Øernes Kunstfond, og mit projekt er aflyst som følge af COVID-19. Gælder de nye retningslinjer for mit tilskud?

Nej, de nye retningslinjer gælder kun for Statens Kunstfond.

14. Skal udenlandske ansøgere betale tilskud til aflyste projekter i perioden 9. marts – 8. juni tilbage?

Nej, hvis aflysningen skyldes enten de danske eller det pågældende lands foranstaltninger ift. COVID-19 skal tilskuddet ikke betales tilbage.

15. Jeg har fået et rejselegat, men nu kan jeg ikke komme afsted. Må jeg gerne beholde tilskuddet og bruge det på, hvad jeg vil?

Ja, hvis årsagen til, at du ikke kan rejse skyldes COVID-19 foranstaltninger skal du ikke betale tilskuddet tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at dette kun gælder for rejser, der skulle have fundet sted mellem d. 9. marts - 8. juni 2020, og at tilskuddet er skattepligtigt, hvis du bruger det som andet end rejselegat. Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan søge tilskud til den samme rejse en anden gang, da den allerede er støttet. Hvis du kan udskyde rejsen, kan du kontakte Kunstfonden og vi kan ændre datoerne. Datoer kan ændres flere gange, så længe ændringerne skyldes COVID-19.

Spørrgsmål/svar om dokumentation og afrapportering

Generelt: for tilskud under 100.000 DK: 
For tilskud under 100.000 DK skal du ikke indsende dokumentation, for at dit projekt ikke kan gennemføres. Du kan nøjes med at indsende en erklæring, som du underskriver med Nem-ID. Vi udtager dog stikprøver blandt de indsendte erklæringer. Hvis din sag bliver udtaget, skal du indsende dokumentation, som vi skal godkende.

16. Skal jeg dokumentere, at mit projekt er aflyst pga. COVID-19?

Ja, du skal kunne dokumentere, at dit projekt ikke kan gennemføres pga. COVID-19. Hvis dit tilskud er på op til 100.000 kr. kan du nøjes med at indsende en tro- og loveerklæring. Hvis dit tilskud ligger mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. skal dokumentationen være underskrevet af en regnskabskyndig person. For tilskud på over 500.000 kr. skal dokumentationen være underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

17. Hvilken slags dokumentation kræves der ift. afrapportering?

Det varierer afhængig af dit fagområde og dit projekts karakter, men det skal være dokumentation, der sandsynliggør og bekræfter, at du reelt ikke har kunne udføre dit projekt.
 

 • Musik og Scenekunst: På musik- og scenekunstområdet kan det være en kopi af sæsonprogram/repertoireplan/aktivitetsprogram og lign. samt kopi af en hjemmeside eller meddelelse, hvoraf det fremgår, at aktiviteten er aflyst som følge af myndighedernes COVID-19 foranstaltninger.
   
 • Billedkunst: På billedkunstområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed, udstilling eller et undervisningsforløb ikke kan gennemføres pga. COVID-19 foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet)
   
 • Litteratur: På litteraturområdet kan det være en mail fra arrangøren, der bekræfter, at arrangementet/festivalen er aflyst pga. COVID-19 foranstaltninger.
   
 • Arkitektur: på arkitekturområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed eller et værk ikke kan gennemføres pga. COVID-19 foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet)
   
 • Kunsthåndværk og Design: på design/kunsthåndværkområdet kan det være en kopi af mailudveksling med en given samarbejdspartner (eksempelvis: galleri, kommune, institution) der bekræfter at samarbejdet om en given begivenhed, udstilling eller et undervisningsforløb ikke kan gennemføres pga. COVID-19 foranstaltninger, samt evt. offentlige udmeldinger herom (eksempelvis fra hjemmeside eller andet)
   
 • For Huskunstnerordningen kan det være en mailudveksling mellem huskunstner og institution, der bekræfter at huskunstnerforløbet er aflyst pga. COVID-19 foranstaltninger.

18. Hvad menes der med aktivitetsperiode?

Det er den periode hvori dit projekt/aktivitet skulle være løbet af stablen, fx den periode dine koncerter skulle have været opført, perioden hvor din udstilling skulle være vist osv. Der menes altså ikke perioden for selve produktionen/udarbejdelsen af aktiviteten/projektet.

19. Mit projekt er aflyst og jeg skal umiddelbart ikke betale mit tilskud tilbage, men en del af mit tilskud var øremærket til honorering af andre. Må jeg beholde hele tilskuddet selv?

Nej, hvis en del af dit tilskud er givet til at honorere tredjepart fx andres kunstneriske ydelser, så skal du fortsat honorere disse kunstnere /producenter /bands/ parter, også selv om de ikke har kunnet levere ydelsen pga. myndighedernes COVID-19 foranstaltninger.

Din afrapportering skal stemme overens med din oprindelige ansøgning og det som tilskuddet er bevilget til.

Hvis du overholder ovenstående, og dit tilskud i øvrigt falder ind under kriterierne for aktiviteter mellem 8. marts og 8 juni, skal du dog ikke tilbagebetale evt. resterende tilskud.   

20. Hvad forstås ved afholdelse af udgifter til tredjepart?

En tredjepart er en person, en virksomhed, eller lignende, som du har en gensidig forpligtende aftale med. Har du for eksempel aftalt med et koncertsted, at du kan leje lokaler, med en rammebutik, at de producerer rammer eller noget andet, skal du afholde de udgifter, som du har aftalt med tredjepart.

21. Hvor skal jeg afrapportere?

Du skal afrapportere her på hjemmesiden via særlige elektroniske erklæringer, hvortil du vedhæfter dokumentation på at dit projekt er aflyst som følge af COVID-19. Du skal også vedhæfte et regnskab medmindre der står andet i dit tilsagnsbrev. I visse tilfælde skal du også vedhæfte en revisorerklæring.

Find erklæringerne under afrapportering

22. Hvordan dokumenterer jeg, at mit projekt er aflyst pga. COVID-19 når grunden alene er, at jeg ikke har kunne mødes og arbejde på projektet med min samarbejdspartner, jf. Statsministerens udmeldinger?

I et sådan tilfælde skal du beskrive sammenhængen. Hvilke forhold spillede ind og hvordan umuliggjorde COVID-19 foranstaltningerne, at du kunne arbejde på dit projekt.

23. Mit projekt er blevet aflyst, men jeg er alligevel blevet bedt om at lave et regnskab. Betyder det, at jeg skal betale noget af tilskuddet tilbage, hvis det hele ikke er brugt?

Nej, hvis dit projekt skulle været gennemført i perioden fra d. 9. marts til og med 8. juni 2020, skal du ikke tilbagebetale noget. Du skal stadig lave et regnskab, fordi der kan være dele af tilskuddet, du allerede har brugt. Disse dele skal en regnskabskyndig eller en revisor godkende. Ligeledes skal du kunne dokumentere, at du har overholdt dine forpligtelser til 3. part, dvs. udbetalt de honorarer eller lignende som indgik i dit oprindelige budget.

Mere