Opslag

Som en del af forskningsprogrammet Kunst og sociale fællesskaber, udbyder Statens Kunstfond og Norsk kulturråd midler til forskning om kunst og sociale fællesskaber med udgangspunkt i den nordiske kunstscene.

Forskningsprogrammets mål

Programmet skal bidrage til ny viden om samt nye perspektiver på hvordan kunst indgår og virker i samfundet, hvordan kunst udfolder sig indenfor og selv bidrager til at etablere forskellige sociale fællesskaber, og hvorledes den samfundsmæssige betydning af kunst kan forstås i en nordisk kontekst. Udgangspunkt for programmet er et åbent og differentieret kunstbegreb, der omfatter forskellige typer af kunstpraksisser. Sociale fællesskaber kan forstås som møder, interaktioner, netværker, grupperinger og publikum i forskellige typer sammenhænge, som kunst påvirker, virker eller indgår i. Publikum kan forstås på flere måder, blandt andet som intentionelle og ikke-intentionelle brugere (mennesker med fælles erfaringer og emotionelle bånd), som befolkningssegmenter, organiserede grupperinger (medlemmer af kunstforeninger, støttespillere, aktivister m.m.) eller forestillede fællesskaber.

Programmet skal bidrage til at styrke forskningen om kunst- og kulturliv i Norden og til at styrke samarbejdet mellem forskere i de forskellige nordiske lande.

Programmet skal bidrage med at formidle forskningsresultater til kunst- og kulturlivet samt med det kulturpolitiske beslutningssystem. Programmets aktiviteter og resultater kan formidles via etablerede formidlingskanaler for forskning (publikationer, seminarer, konferencer m.m.) og på andre og nyskabende måder. 

Forskningsperspektiver

Med udgangspunkt i satsningens tema udbydes midler til forskningsprojekter med følgende perspektiver. Listen er ikke udtømmende:

 • Kunsts offentlige side: Forsamlinger og fællesskabsdannelser omkring kunst og kulturaktiviteter. Hvordan kunst som udgangspunkt for oplevelse, indsigt og kritik skaber og bidrager til at opretholde og udvikle fællesskab.
 • Kunst som infrastruktur: Undersøgelser af hvordan kunst skaber relationer og former processer i samfundet, hvordan kunst er grundlag for dissens og virker via konflikter og forhandlinger.
 • Kunsts effekt og betydning på samfundsniveau: Undersøgelser af effekter af kunst og kulturaktiviteter for intentionelle og ikke-intentionelle brugere. Undersøgelse af kunsts ikke-markedsomsatte værdier.

Praktiske oplysninger

Der udbydes midler til forskningsprojekter på op til 6 måneder for hver af de involverede forskere. For beregning af omkostninger anmodes det om, at der tages udgangspunkt i forskningsrådenes satser i de respektive lande.

Der kan søges om støtte til individuelle projekter og til samarbejdsprojekter. Udbuddet er åbent for forskningssamarbejde med forskere fra flere nordiske lande.

Ansøgere skal kunne henvise til relevant forskningskompetence og -erfaring. Ansøgere kan også have en ph.d. inden for kunstnerisk udviklingsarbejde (artistic research) eller tilsvarende. 

Ansøgere vil blive vurderet ud fra forskningskvalitet og relevans i henhold til programmets mål. Ansøgere vil også blive vurderet og set i sammenhæng blandt andet med hensyn til tema, tværfaglighed, internationalt netværk, faglige perspektiver, geografisk fordeling, mangfoldighed, kønsbalance og relevans inden for en nordisk kontekst.

Endvidere vil planer for formidling blive tillagt betydning. Det forventes, at projektdeltagerne bidrager med korte projektbeskrivelser til publicering på forskningsprogrammets hjemmeside og med præsentationer, foredrag eller forskningsinterviews undervejs i projektperioden. Det forventes, at projektdeltagerne deltager aktivt på seminarer og konferencer i tilknytning til projektet. 

Forskningsresultaterne skal efter planen udgives i én eller flere peer reviewede bogudgivelser i 2021. Frist for færdiggørelse af projekter og indlevering af manusser til vurdering for publicering vil være d. 15. november 2020. Alle involverede forskere skal bidrage til mindst ét forskningsarbejde til de planlagte bogudgivelser. Der åbnes for, at øvrige arbejder kan publiceres via andre kanaler. Der skal da oplyses om, at forskningen er støttet af Statens Kunstfond og Norsk kulturråd. 

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgerens eller søgernes navne, samt kontaktoplysninger.
 • Forskningsprojektets titel og resumé (indtil 500 tegn inklusive mellemrum).
 • Redegørelse for faglige netværker, eventuel institutionstilknytning og eventuelle samarbejdskonstellationer og arbejdsfordeling mellem projektdeltagere i projektet (hvis aktuelt).
 • Beskrivelse af format og omfang af alle planlagte, videnskabelige arbejder tilknyttet projektet.
 • Fremdriftsplan.
 • Plan for finansiering, hvor eventuel egen bidrag eller andre indtægter indgår, samt budget med alle nødvendige omkostninger for projektets gennemførelse, inklusive 2 arbejdsseminarer.
 • Cv./cv’er med publikationsliste (indtil 15 publikationer).

Projektbeskrivelse (indtil 14.000 tegn med mellemrum) skal vedlægges ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal blandt andet redegøre for:

 • Problemstilling
 • Projektets mål
 • Baggrund for projektet (inkl. en redegørelse for, hvordan projektet kan placeres i forhold til anden relevant forskning)
 • Kilder og metode
 • Eventuel diskussion omkring etiske spørgsmål

Call for proposals (pdf)

Ansøgning og projektbeskrivelse sendes som to separate PDF-dokumenter til post@kulturradet.no  

Emnefeltet mærkes: «Kunst og sosiale fellesskap» 

Ansøgninger, der ikke opfylder formelle krav, vil kunne afvises. 

Ansøgningsfrist: 21. februar 2019

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)