Koncertvirksomhed og musikfestivaler

Frist: 15.08.2023, kl. 14:00

Kunstområde :

Tilskud til afholdelse af koncerter og musikfestivaler i Danmark.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

OBS: Der kan komme ændringer til ansøgningsvejledningen inden næste ansøgningsfrist - ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • musikforeninger, koncertforeninger, festivaler og andre koncertarrangører inden for alle genrer.

Du kan søge tilskud til:

 • koncertvirksomhed og musikfestivaler i Danmark, der hovedsageligt ligger i det næstkommende kalenderår (2024).

Det er en forudsætning:

 • at der afholdes mindst 5 koncerter.
 • at koncertaktiviteterne har offentlig adgang, og at der tages entré. Udvalget kan dog i helt særlige tilfælde give dispensation fra entrékravet. Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen, hvorfor opkrævning af entré ikke er mulig.
 • at koncertarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere.

Udvalget giver som udgangspunkt tilskud i op til en etårig projektperiode, men kan ud fra en konkret vurdering vælge at give tilskud for en toårig periode, hvis du ansøger om det.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • institutioner, der har en flerårig aftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • koncerter, der gentages inden for ét tilskudsår
 • konkurrencer, labelnights, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
 • et ensembles turnévirksomhed (søg i stedet puljen ”Orkestre, bands, kor og ensembler”)
 • kirkers egne arrangementer
 • bibliotekers egne arrangementer
 • koncertvirksomhed, hvis du vil søge honorarstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (du kan dog godt søge til en særskilt aktivitet/musikfestival, som ikke dækkes af honorarstøttepuljen).

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre udbuddet af koncerter og festivaler i Danmark af høj kunstnerisk kvalitet, der præsenterer mangfoldighed og/eller fornyelse inden for alle musikalske genrer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Projektstøtteudvalget for Musik lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet vægt på at støtte musikprojekter, der

 • udviser mod i deres kunstneriske eller formidlingsmæssige valg
 • forholder sig til deres kunstneriske og samfundsmæssige relevans.

Udvalget lægger endvidere i sin vurdering vægt på følgende:

1. En klar idé:

 • at projektet har en klar idé og en tydelig kunstnerisk og formidlingsmæssig vision
 • at projektet har noget på hjerte
 • at projektet udviser originalitet.

2. Realisering og udførelse:

 • at arrangøren har evnen til at omsætte og virkeliggøre sin kunstneriske og formidlingsmæssige vision
 • at arrangøren mestrer sit formidlingsmæssige håndværk og sine virkemidler.

3. Bevidsthed om målgrupper:

 • at ansøger aktivt forholder sig til sit publikum og sine målgrupper.

Udvalget vil i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede uddeling være opmærksomt på:

 • at give plads til kunstnerisk frihed og fordybelse
 • at sikre et udbud af koncerter og festivaler, der præsenterer mangfoldighed, geografisk spredning og/eller fornyelse inden for alle musikalske genrer.

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • antallet af koncerter, der forventes afholdt i tilskudsåret
 • at koncerterne gennemføres med en rimelig egenindtægt særligt i forhold til entré og/eller medlemskontingent
 • at der er lokal medfinansiering og/eller sponsorat/fondsstøtte
 • at der fra år til år er en vis variation i repertoire og/eller kunstnervalg
 • at koncertaktiviteterne/festivalen ikke kan gennemføres i et rimeligt omfang på almindelige markedsvilkår.

Det er et krav ved afholdelse af 10 koncerter og derover:

 • at der er lokal medfinansiering og/eller sponsorat/fondsstøtte
 • at koncerterne markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper.

NB: Koncerter/festivaler, der er aflyst i 2022 pga. myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19, kan tælles med som dokumentation af aktivitetsniveau. 

Statens Kunstfond opfordrer kunstnere, arrangører, koncertsteder og andre modtagere af tilskud til at arbejde bæredygtigt i deres tilrettelæggelse og afvikling. I det obligatoriske skema opfordrer vi derfor ansøgere om til at oplyse om tiltag, der fremmer miljømæssig og/eller social bæredygtighed inden for det konkrete ansøgte projekt.

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten. Hvis du modtager et mindre beløb, end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de seneste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Obligatorisk bilag – hent bilagsskabelon her. I skabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være antal koncertaktiviteter i 2023. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive dette i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt i starten af aktivitetsåret eller så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere