Komponistaftaler

Frist: 15.01.2020

Kunstområde :

Komponistaftaler af kortere eller længere varighed.

 

Det kan være:

Bestillingsværker, huskomponistaftaler, residencies og andre forpligtende samarbejder mellem musikaktører og danske komponister inden for alle former for musik.

 

Statens Kunstfond yder tilskud til komponisternes honorar.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsfristen er kl. 23.59

Tre ansøgningsfrister i 2020: 15. januar, 15. maj og 15. september

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører, der ønsker at bestille musik hos skabende danske kunstnere inden for alle former for musik til:

Komponistaftaler af kortere og længere varighed

Det kan fx være danske eller udenlandske orkestre, ensembler, koncertarrangører, museer, festivaler, foreninger, musikere, projekter eller institutioner, der ønsker at være værter for en koncert, event, udgivelse, i et residency eller en anden form for forpligtende aftale for et enkelt værk eller kortere eller længerevarende aftaler.

Bestilleren eller værten skal have truffet aftale med den eller de skabende kunstner/e, som udover at have accepteret opgaven og bestillingen også skal have beskrevet den overordnede kunstneriske idé. Det er også muligt at søge til værker, der skabes af flere komponister i fællesskab.

Udvalget opfordrer bestillere og værter til at medfinansiere komponisten honorar. Større institutioner skal medfinansiere komponistens honorar.

Hvis ansøgningen imødekommes udbetales tilskuddet direkte til komponisten.

Udenlandske bestillere kan også søge. Se engelsk ansøgningsskema.

Komponisten må ikke samtidig være studieaktiv på en SU-berettiget uddannelse eller på en ph.d.-uddannelse.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Hvad er formålet med ordningen?

At stimulere aktører til at bestille nyskrevet musik af danske komponister, så en mangfoldighed af udtryk og musikoplevelser kommer mange mennesker til gode. 

Dette sker ved at yde tilskud til komponisternes honorarer som forskellige aktører bestiller hos komponisterne.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent sammenholdt med det ansøgte projekt.

Legatudvalget for Musik arbejder med og lægger i sin vurdering særlig vægt på

  • musik, der er selvstændig, personlig og original i sit udtryk
  • musik, der er ambitiøs i sin beherskelse af musikalske virkemidler
  • musik, der afsøger nye udtryksmuligheder
  • musik, der er overraskende eller lovende

Udvalget lægger desuden vægt på kunstnerisk virksomhed der

  • argumenterer for og italesætter sin kunstnerisk-kompositoriske kvalitet
  • indtænker sig aktivt i sit musikfællesskab, forholder sig til publikum og samfundet i det hele taget

Udvalget lægger desuden vægt på, at der i komponistaftalen indgår professionel formidling, dokumentation og PR.

Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget komponisten i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i de senere år i form af direkte kunstnerstøtte fra Statens Kunstfond.

Da udvalgets midler er begrænset, kan det ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema (hent skemaet som PDF nederst på Slots- og Kulturstyrelsens side om puljen) og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang, da skemaet kun kan være åbent i 15-20 minutter.

Du skal beskrive dit projekt mere uddybende i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget (inkl. MP3 eller M4a-filer) må højst fylde 20 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Ansøgninger uden mp3-filer behandles ikke.

Følgende skal vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema:

Bilag 1
Et obligatorisk bilag, der indeholder:
- Beskrivelse af komponistaftalen
- CV for komponisten/komponisterne
- Relevante links til lyd- eller video-eksempel af komponisten

Skabelon til obligatorisk bilag (download og udfyld word-filen)

Bilag 2
En obligatorisk mp3-fil med musikværk/lydeksempel af komponisten af nyere dato

Bilag 3
Eventuelt partitur eller nodeeksempel af nyere dato i pdf-format på max 25 sider.
OBS! Længere partiturer bliver forkortet til de første 25 sider. Derfor er det en god idé selv at udvælge de vigtigste sider.


Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tilskudsmodtagere. Se listen over tidligere tilskudsmodtagere her.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når det det bestilte værk er færdigskrevet, skal komponisten indsende det til Statens Kunstfond via flg. siden 'Komponistaftaler'. Herefter vil honoraret blive udbetalt.

Du kan ikke indsende det færdige værk med almindelig post, men alene digitalt via kunst.dk

Ansøg
Mere