Godkendelse af forestillinger - Refusionsordningen

Frist: 03.08.2020

Teatre kan søge om at få godkendt en forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners udgifter til køb af forestillinger.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Ansøgningsskemaet til godkendelse af forestillinger lægges op senest en måned før fristen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Producenter af professionel scenekunst kan søge med forestillinger rettet mod børn og unge (dvs. til og med 15 år), eller med produktioner, som skal spilles som voksenopsøgende teater. 

Voksenopsøgende teater er forestillinger, der spilles på steder, hvor der normalt ikke spilles teater, f.eks. et bibliotek, et torv eller en institution.

Forestillinger, der er produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst er automatisk refusionsgodkendte. Det gælder f.eks. forestillinger, der er produceret med tilskud fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg eller Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, og forestillinger, der er produceret af teatre, som får driftstilskud under Lov om scenekunst.

Refusionsgodkendelse ophører fem sæsoner efter, at teatret ikke længere modtager tilskud i henhold til Lov om scenekunst. I tilfælde, hvor en godkendt forestilling overdrages til et teater, der ikke modtager støtte i henhold til lov om scenekunst, udløber godkendelsen fem sæsoner efter overdragelsen. Derefter skal der ansøges om ny refusionsgodkendelse.

Der kan også ansøges om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark. Se nederst på denne side.

Fra 2014 registreres refusionsgodkendte forestillinger på scenekunstportalen www.scenen.dk.

Navne på ansøgere til Refusionsordningen vil blive offentliggjort på kunst.dk

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med Refusionsordningen er at give kommunerne et incitament til at købe godkendte forestillinger, så der vises forestillinger af professionel kvalitet i hele landet.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgningsproceduren foregår ved en vurdering af en skriftlig ansøgning. Projektstøtteudvalget for Scenekunst foretager en scenekunstfaglig vurdering af den enkelte forestilling, hvor der lægges vægt på forestillingens kvalitative og børneteaterfaglige standard. Forestillingen skal som udgangspunkt kunne godkendes som professionel scenekunst. 

Med professionel menes, at forestillingens hovedmedvirkende er professionelle i kraft af enten en scenekunstfaglig uddannelse fra en af staten anerkendt uddannelsesinstitution eller har opnået professionelle færdigheder gennem aktiviteter inden for scenekunst.

At amatører medvirker i en forestilling udelukker ikke, at forestillingen kan betegnes som professionel. Det afgørende er, at det kunstneriske ansvar ligger hos en professionel kunstnerisk ledelse, og at det forekommer kunstnerisk velbegrundet at anvende amatører.

Med scenekunst menes, at forestillingen er baseret på et samlende kunstnerisk koncept (f.eks. et manuskript, en koreografi, et dramaturgisk forløb eller lign.), og i sin form, opbygning og fremførelse har en kunstnerisk kvalitet.

I vurderingen af forestillingens kvalitative standard lægger udvalget vægt på:

 • Forestillingens idé og kunstneriske intention
 • Dramaturgi, scenisk løsning og iscenesættelse
 • Sammenhængen mellem form og indhold
 • Evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • De medvirkendes sceniske færdigheder
 • Relation til publikum
 • At forestillingens kunstneriske nødvendighed kommer til udtryk

Som udgangspunkt godkendes koncerter, shows og kampagner i traditionel forstand ikke som scenekunst.

Spørgsmålet om, hvad der er scenekunst kan dog ikke alene afgøres ud fra en genremæssig afgrænsning. Udvalget betragter i udgangspunktet enhver forestilling, uanset genre, som scenekunst. Der lægges dog i høj grad vægt på, om forestillingens karakter og kvalitet er på et kunstnerisk professionelt niveau, og kan bidrage til scenekunstens udvikling i Danmark.

Afgørelsen

Udvalget træffer afgørelse om refusionsgodkendelse på baggrund af ansøgningen.

Godkendelse til refusion gives for én eller flere sæsoner (maks. fem).

Forlængelse af godkendelse eller ændringer af godkendt forestilling

Hvis godkendelsen ønskes forlænget, skal ansøger selv sørge for at søge om det, via det elektroniske ansøgningsskema, til én af de årlige ansøgningsfrister - og i passende tid inden godkendelsens udløb.

Sker der væsentlige ændringer i de forudsætninger, hvorunder udvalget har meddelt godkendelse til refusion, påhviler det producenten snarest at underrette udvalget, som herefter tager stilling til, om godkendelsen fortsat er gældende.

Udenlandske gæstespil

Der kan løbende ansøges om refusionsgodkendelse af udenlandske professionelle teaterforestillinger i forbindelse med festivaler eller andre former for gæstespil i Danmark. Der må i udgangspunktet forventes en behandlingstid på op til 3 måneder.  

Der er en særlig ansøgningsformular for gæstespil. I det tilfælde, at der bevilges refusion, er denne kun gældende i den begrænsede periode, der omfatter gæstespillets eller festivalens varighed.

I vurderingen af udenlandske gæstespil lægger udvalget vægt på, at ansøger har erfaring som kurator, og at gæstespillet optræder i en kunstnerisk sammenhæng.

Til udenlandske gæstespil bruges dette ansøgningsskema:

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der skal indsendes en elektronisk ansøgning for hver forestilling, der søges refusionsgodkendelse for.

BEMÆRK: Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen som pdf-filer:

Bemærk, at ansøger du med en forestilling, der på baggrund af en tidligere visning på showcase ikke er blevet refusionsgodkendt, skal du redegøre for, hvorledes forestillingen er videreudviklet siden sidste præsentation på showcase.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang. 

Vær opmærksom på, at bl.a. følgende oplysninger skal indtastes i standardbilaget og de obligatoriske felter i det elektroniske ansøgningsskema:

 • Forestillingsbeskrivelse (beskrivelse af kunstnerisk idé, handling, iscenesættelse, relation til publikum og forestillingens kunstneriske nødvendighed)
 • Oplysning om kunstneriske hovedkræfter (instruktør, dramatiker, koreograf, scenograf, komponist og udøvende kunstnere)
 • Premieredato
 • Sceniske virkemidler, der benyttes (kostumer, scenografi, lys, lyd og andet)
 • Varighed
 • Aldersmålgruppe
 • Link til evt. hjemmeside
 • Link til evt. videooptagelse af forestillingen
 • Link til evt. anmeldelse af forestillingen

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurdering af ansøgningen. Ansøger kan dog med fordel henvise til information fra Tereba.

Det påhviler ansøger at sørge for, at ansøgningen er fyldestgørende. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Bemærk:

 • Zip-filer må ikke indsendes
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb

Økonomi

Ordningen vedrører godkendelse af forestillinger.

Hvornår får du svar?

Du kan forvente svar på udvalgets afgørelse senest tre måneder efter ansøgningsfristen.

I løbet af de tre måneder bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Projektstøtteudvalget for Scenekunst forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningen.

Ansøg
Mere