Kunst i det offentlige rum: Andre initiativer

Frist: 06.05.2020

Kunstområde :

Her kan I søge tilskud til initiativer, der ikke er omfattet af de øvrige puljer inden for kunst i det offentlige rum. Initiativerne skal fremme udviklingen af kunst i det offentlige rum.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:


Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

 

Ansøgningsfristerne i 2020 er den 6. maj, 20. august og 18. november

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang.

Bemærk
Kunstnere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer kunstnere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udviklingen af andre initiativer inden for kunst i det offentlige rum, men det er altid institutionen, der skal ansøge

Er du berettiget til at søge?

Der kan ikke søges støtte til:

 • projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på
 • produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet – se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her
 • realisering af projekter, der er igangsat inden ansøgningsfristen
 • private ejere – udvalget kan kun i særlige tilfælde indgå samarbejder om kunst i det offentlige rum med private institutioner.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion. Derfor ønsker Statens Kunstfond at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og skaber kunst i dialog med modtagerne.

Eksempler på mål/aktiviteter
Vi støtter i mindre omfang initiativer, der ikke er omfattet af de øvrige puljer inden for kunst i det offentlige rum. Initiativerne skal fremme udviklingen af kunst i det offentlige rum, f.eks. som vidensfelt.

Se også de øvrige puljer inden for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Motivation og åbenhed
Jeres initiativ skal vise jeres lyst til at blive udfordret og bidrage til at udvikle nyskabende kunst i det offentlige rum. Vi prioriterer initiativer, hvor I henvender jer så tidligt i processen som muligt, og hvor der er et stort kunstnerisk råderum – dvs. at projektet ikke er defineret endnu, og der ikke er valgt en kunstner.

Lokal forankring
I skal som ejere af initiativet påtage jer ansvaret for, at det opnår lokal forankring og betydning i projektets levetid.

Tilgængelighed
Initiativet skal være tilgængeligt for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt.

Egenfinansiering

I skal som ejere af initiativet udvise et engagement i form af egenfinansiering.

Drift og vedligeholdelsesansvar
I har i alle tilfælde det økonomiske og praktiske ansvar for initiativet.

Hvis initiativet indebærer produktionen af et kunstværk, skal I som ejere af værket påtage jer det økonomiske og praktiske ansvar for, at det realiserede værk fremstår for offentligheden i en kunstnerisk forsvarlig stand.

Høj kunstnerisk kvalitet

Hvis I på forhånd har valgt at indgå et samarbejde med en kunstner, vurderer Statens Kunstfond initiativets kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af kunstnerens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt
 • professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau
 • bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:

Mangfoldighed af kunstformer
Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver.

Geografisk spredning
Statens Kunstfond prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes digitalt. For at søge skal du bruge det digitale ansøgningsskema, som du finder øverst i højre hjørne og nederst på denne side.

Følgende bilag skal vedhæftes det digitale skema:

 • Udfyld denne skabelon med oplysninger om projektet, finansiering mv. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag.
 • Hvis kunstneren er valgt, skal du vedhæfte kunstnerens CV på maks. 1 side og 5 siders billeder af hidtidigt arbejde.

Følgende bilag kan vedhæftes:

Hvis det er relevant, kan du vedhæfte billedmateriale på maks. 10 sider, der uddyber grundlaget for initiativet. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder mv.

Bilag må maks. fylde 15 MB i alt.

Vi anbefaler, at du orienterer dig både i det digitale skema og i skabelonen, inden du går i gang med at skrive ansøgningen. Du finder en PDF-udgave af det digitale ansøgningsskema her. Bemærk, at PDF’en ikke kan udfyldes, da ansøgningen kun kan indsendes digitalt.

Økonomi

Beløbsstørrelsen på tilskud i denne pulje er ikke fastsat på forhånd. Du kan se, hvad der tidligere er givet i støtte i puljen under Tildelinger.

Statens Kunstfond forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode. 

Udbetaling
Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på forbrugstidspunktet som muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail. Du får besked om afgørelsen inden for 10 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 10 uger læser Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser.

Når alle indkomne ansøgninger til en specifik frist er behandlet, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum BEK nr. 592 af 14/05/2013 .

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer din ansøgning og træffer afgørelse om fordelingen af udvalgets midler. 

Ansøg
Mere