Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Frist: 06.05.2020

Kunstområde :

Her kan I søge støtte til at få udviklet en kunststrategi, som kortlægger og analyserer, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:


Browser-anbefaling: Vores systemer virker bedst med Chrome eller Firefox. Hvis du oplever problemer, så start med at prøve én af de to browsere. Hvis du allerede bruger enten Chrome eller Firefox, kan du med fordel prøve at skifte til den anden. Alternativt kan du slette alle cookies og cache, og herefter genstarte din browser.

 

Ansøgningsfristerne i 2020 er den 6. maj, 20. august og 18. november

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Kommuner
 • Institutioner i staten, regioner og kommuner
 • Institutioner og foreninger, der henvender sig til offentligheden eller har offentlig adgang

Bemærk
Kunstrådgivere kan ikke søge puljen på egen hånd. Vi opfordrer rådgivere til at tage initiativ til samarbejde med institutioner om udviklingen af kunststrategier, men det er altid institutionen, der skal ansøge. 

Er du berettiget til at søge?

Der kan ikke søges støtte til:

 • projekter, som har været behandlet i udvalget før (genansøgninger), med mindre der er sket væsentlige ændringer i de forhold, som afslaget var baseret på
 • produktion af værker til udstillinger i Danmark og udlandet - se støttemulighederne hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst her
 • realisering af projekter, der er igangsat inden ansøgningsfristen
 • private ejere - udvalget kan kun i særlige tilfælde indgå samarbejder om kunst i det offentlige rum med private institutioner.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for kunstnernes produktion.

Derfor ønsker Statens Kunstfond at styrke kunstens rolle i samfundet ved at støtte nyskabende kunstopgaver, hvor professionelle billedkunstnere indgår aktivt i lokale sammenhænge og skaber kunst i dialog med modtagerne. 

Eksempler på mål/aktiviteter
En kunststrategi analyserer og kortlægger, hvordan kunst kan tænkes ind i jeres offentlige rum. Statens Kunstfond udpeger og giver tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som skal udvikle en kunststrategi med udgangspunkt i jeres rum, økonomi og ønsker. Formålet er at formulere et grundlag for et langsigtet og målrettet arbejde med realiseringen af kunstprojekter i jeres offentlige rum. Kunststrategien kan fungere som redskab for beslutningstageres prioritering af kunstopgaver.

I kan søge, hvis I f.eks. har en større bevilling til kunst i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt, eller hvis I har en vision om at prioritere samtidskunst som en vigtig strategisk faktor i udviklingen af en by, en organisation, en forening eller et lokalsamfund.

Se også de øvrige puljer inden for Statens Kunstfonds ordninger vedrørende kunst i det offentlige rum under her 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst vurderer ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Motivation og åbenhed

Din institution skal have lyst til at blive udfordret og indgå i et flerfagligt samarbejde om udvikling af nyskabende kunst i det offentlige rum. 

Lokal forankring
Din institution skal påtage sig ansvaret for, at kunststrategien opnår lokal forankring og betydning.

Tilgængelighed
Kunststrategien skal danne udgangspunkt for udvikling af kunstprojekter, som er tilgængelige for en stor brugergruppe eller for offentligheden generelt. 

Egenfinansiering
Din institution skal udvise et engagement i form af egenfinansiering i udviklingen og/eller realiseringen af kunststrategien.

Høj kunstnerisk kvalitet
Hvis I på forhånd har valgt at indgå et samarbejde med en kunstrådgiver, vurderer Statens Kunstfond projektets kunstneriske kvalitet bl.a. på baggrund af kunstrådgiverens hidtidige arbejde. Kunstnerisk kvalitet bliver i denne sammenhæng vurderet ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • originalitet - at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk felt
 • professionalisme - at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sammenhænge med højt kunstfagligt niveau
 • bevidsthed om kontekst - at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en given kontekst.

Følgende kriterier kan desuden indgå i vurderingen af de indsendte ansøgninger:

Mangfoldighed af kunstformer
Statens Kunstfond prioriterer udvikling af kunstopgaver, der repræsenterer en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Statens Kunstfond ønsker også at sikre en spredning blandt de kunstnere, der modtager kunstopgaver.

Geografisk spredning
Statens Kunstfond prioriterer projekter, der sikrer en spredning af kunst i det offentlige rum i hele Danmark.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indsendes digitalt. For at søge skal du bruge det digitale ansøgningsskema, som du finder øverst i højre hjørne og nederst på denne side.

Følgende bilag skal vedhæftes det digitale skema:

 • Udfyld denne skabelon med oplysninger om projektet, finansiering mv. Hvis skabelonen ikke er vedhæftet, er ansøgningen ikke komplet, og du vil modtage et afslag
 • Hvis kunstneren er valgt, skal du vedhæfte kunstnerens CV på maks. 1 side og 5 siders billeder af hidtidigt arbejde.

Følgende bilag kan vedhæftes:

 • Hvis det er relevant, kan du vedhæfte billedmateriale på maks. 10 sider, der uddyber grundlaget for kunststrategien. Billedmateriale kan være: arkitekttegninger, opstalter og planer og fotografier fra eksisterende byggeri og områder mv.

Bilag må maks. fylde 15 MB i alt.

Vi anbefaler, at du orienterer dig både i det digitale skema og i skabelonen, inden du går i gang med at skrive ansøgningen. Du finder en PDF-udgave af det digitale ansøgningsskema her. Bemærk, at PDF’en ikke kan udfyldes, da ansøgningen kun kan indsendes digitalt.

Økonomi

Beløbsstørrelsen på tilskud i denne pulje er ikke fastsat på forhånd. Du kan se, hvad der tidligere er givet i støtte i puljen under Tildelinger.

Statens Kunstfond forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten kommer flest muligt til gode. 

Udbetaling
Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på forbrugstidspunktet som muligt.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail. Du får besked om afgørelsen inden for 10 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 10 uger læser Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser.

Når alle indkomne ansøgninger til en specifik frist er behandlet, bliver tilskud offentliggjort under Tildelinger.

Bemærk, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Ansøgningen bliver behandlet efter § 8 i Bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum BEK nr. 592 af 14/05/2013.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der vurderer din ansøgning og træffer afgørelse om fordelingen af udvalgets midler.

Ansøg
Mere