Kunsthåndværk og Design – Rejser og Residencies

Frist: 04.03.2020

Tilskud til rejser og residency-ophold, herunder research, inspirationsrejser, arbejdsophold og residencies i udlandet.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Puljeteksten er fra forrige ansøgningsrunde. Der kan forekomme ændringer i ansøgningskriterier for ansøgning til fristen 4. marts 2019.

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører med væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene: kunsthåndværkere, designere, kuratorer, skribenter og andre, der har interesse i at udvikle og fremme dansk kunsthåndværk og design.

Hvem kan ikke søge?

Studerende under uddannelse inden for kunsthåndværk og design kan ikke søge tilskud.

Vær opmærksom på følgende 

Du kan orientere dig om internationale residency-muligheder blandt andet på www.resartis.org.

Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Tildelinger bliver offentliggjort med ansøgerens navn og det i ansøgningen angivne projektnavn.

Udvalget favner bredt i sin støtte – det er et stort fagområde – og tilgodeser også kunstnerisk kvalitet i fagområdets grænser. Udvalget samarbejder gerne med andre udvalg i Statens Kunstfond om tværfaglige projekter. Søges der om støtte hos mere end et udvalg i Statens Kunstfond, skal dette oplyses i ansøgningen. Læs her om, hvordan du ansøger til tværfaglige projekter.

Projektbeskrivelser er velkomne på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Et projekt – én ansøgning

 • Alle aktiviteter, der vedrører samme projekt (for eksempel produktion, udstilling og katalog), samles i én ansøgning.
 • Indeholder dit projekt aktiviteter, som kan søges under puljen ’Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet’, skal du sende én samlet ansøgning for hele projektet – til puljen ”Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet”.

Vigtig information vedrørende CPR- og CVR-nummer samt skat

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt til NEM-kontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Det er derfor meget vigtigt at du inden du søger er sikker på at der er en NEM-konto tilknyttet og at du er bevidst om hvorvidt du søger med CVR eller CPR nummer.
 • Man kan IKKE efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. Find bankskemaet under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.
 • Tilskud fra Statens Kunstfond bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Samarbejdsprojekter/medansøgere

Er I flere samarbejdspartnere, som skal dele et evt. tilskud mellem jer, men som ikke har et fælles CVR-nummer, skal I indsende en ansøgning hver med et identisk projektnavn og identiske bilag. I budgetskemaet skal hver ansøger angive det beløb, som er vedkommendes andel af det samlede støttebehov. Budgetskemaet kan downloades under overskriften ”Hvad skal ansøgningen indeholde”.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme kunstnerisk kvalitet inden for udvikling og nytænkning af nutidigt dansk kunsthåndværk og design samt give mulighed for nye samarbejder og udvidelse af internationale netværk for danske kunsthåndværkere og designere.

Nedenfor er støttemulighederne listet:

RESEARCH REJSER

Danske kunsthåndværkere, designere, kuratorer og formidlere kan søge til rejseaktivitet med det formål at researche eller søge samarbejdspartnere til fremtidige projekter

SEMINARER OG KONFERENCER

Danske kunsthåndværkere, designere, kuratorer og formidlere kan søge tilskud til rejse og ophold, hvor ansøger er inviteret til at deltage aktivt i konferencer, seminarer og lignende i udlandet.

RESIDENCIES / ARBEJDSOPHOLD

Danske kunsthåndværkere og designere kan søge tilskud til deltagelse i internationale residencies, der udfordrer den enkelte deltager professionelt, styrker dennes internationale netværk og udbreder kendskabet til dansk kunsthåndværk og design i udlandet. Kunsthåndværkere og designere kan søge tilskud til ophold på Residencies i udlandet i en periode på op til 6 måneder. 

Der ydes ikke tilskud til:

 • Aktiviteter, som er afsluttet inden ansøgningsfristen
 • Atelierleje
 • Assistenters rejse og ophold (som hovedregel)
 • Residency-ophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Deciderede uddannelsesforløb

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

Kunstnerisk kvalitet og talent
Som grundkrav for at opnå tilskud fra Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design skal en ansøgning om støtte udvise høj kunstnerisk kvalitet inden for det pågældende fagområde.  

Udvalget vurderer den kunstneriske kvalitet både inden for kunsthåndværk og design i forhold til, hvorvidt det ansøgte projekt udviser minimum ét af følgende punkter:

· Fagnørderi i forhold til at udforske håndværk og materialer samt at vise et tydeligt engagement og en reflekteret tilgang til feltets traditioner. 

· Mod til at udfordre eksisterende konventioner, tænke anderledes og nyt.

· Relevans i forhold til en kritisk, etisk eller løsningsorienteret forholden sig til præsente udfordringer i samtiden.

Udvalget er opmærksomt på, at kunsthåndværk og design er et bredt område og ønsker at støtte projekter med høj kunstnerisk kvalitet inden for hele området.

Det kan både være projekter, som viser et æstetisk potentiale og en stærk forståelse for håndværk, materialer og sanselighed og projekter, som er centreret omkring konkrete designløsninger på specifikke problemer eller projekter af mere immateriel eller kritisk karakter.

Udvalget ønsker endvidere at prioritere samarbejdsprojekter hvor aktører finder sammen i nye konstellationer for at udforske feltets muligheder på tværs af fagområder, samt at imødekomme de udfordringer og muligheder vi står overfor som mennesker og samfund.

Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design kan udover vurderingen af den kunstneriske kvalitet vælge at tage hensyn til, hvor meget du i øvrigt modtager eller har modtaget i statslig kunststøtte i form af direkte kunstnerstøtte fra udvalgene i Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en nogenlunde rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En god og komplet ansøgning overholder de formelle kriterier for, hvad ansøgningen skal (og ikke skal) indeholde (se nedenfor), og argumenterer præcist og kortfattet for, hvorfor projektet er vigtigt og relevant for ansøger, faget og omverdenen. 

For at sikre en klar og ensrettet behandlingsproces har udvalget fastsat en begrænsning for omfanget af indsendelse af ansøgningsmateriale. Øvrigt materiale vil ikke blive læst. Projektbeskrivelsen må max fylde én side og spørgsmålene må ikke fjernes fra skabelonen. 

Brug skabelonerne til projektbeskrivelse (Download skabelonen her) og budget (Download skabelonen her)

”Pages-" og "zip"-filer modtages ikke.

Bilagene må højst fylde 15 MB i alt.

Vedhæft ikke billeder af andres arbejder, for eksempel inspirationsbilleder og moodboards. Er der helt særlige grunde til at vedhæfte billeder af andres arbejder, skal det fremgå tydeligt, at de ikke er dine. Tilsvarende skal det fremgå, hvis det kunstneriske arbejde er udført i samarbejde med andre udøvere.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. 

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 1. Udfyldt skabelon ”Projektbeskrivelse”. Download skabelonen her.
 2. Udfyldt skabelon "Budgetskema". Download skabelon her.
 3. Billedmateriale:
  Maks. to A4-sider med relevant billedmateriale, der visualiserer det projekt, der søges tilskud til, dvs. fotos, skitser eller andre billeder (Filformat: pdf)
  Evt. maks. fem A4-side billedmateriale, der dokumenterer tidligere praksis (Filformat: pdf).
 4. Kort CV på samtlige kunsthåndværkere, designere, kuratorer, initiativtagere, skribenter mv., der søges midler til. CV’et må maks. fylde én A4-side. Ved projekter med flere deltagere vedlægges blot forkortede CV'er på maks. en halv A4-side hver. (Filformat: pdf)
 5. Hvis du søger legat hos andre udvalg under Statens Kunstfond skal du også skrive dette.
 6. For ansøgere med udenlandsk konto: udfyldt bankoplysningsskema
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der anvender IBAN
  Bankoplysningsskema: overførsel til lande der IKKE anvender IBAN

Vær opmærksom på:
Ansøgninger bliver forelagt udvalget, som de foreligger ved fristens udløb. Det er ansøgers eget ansvar at sikre, at ansøgningen indeholder samtlige påkrævede bilag ved fristen. Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning. Filnavne på de bilag, du har vedhæftet din ansøgning, fremgår af vedhæftningen i kvitteringsmailen. Er din ansøgning ukomplet, skal en komplet ansøgning indsendes inden fristens udløb. I tilfælde af at der er indsendt flere ansøgninger, vil senest indsendte ansøgning blive forelagt udvalget.

Det skal fremgå tydeligt hvem der ansøger, og hvis ansøger tidligere har ansøgt under andet CPR/CVR eller alias skal dette ligeledes fremgå tydeligt.

Økonomi

Du kan orientere dig om tidligere tilskud under "Tildelinger".

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele hele det ansøgte beløb ud fra en overordnet prioritering af, at kunststøtten kommer flest muligt til gode.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til ansøgers CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud bliver udbetalt så tæt på projektstart som muligt.

Vedrørende residency i udlandet: Der kan søges om et rejsetilskud på maks. 10.000 kr. og et månedligt stipendium på op til 10.000 kr. i maks. 6 måneder. Tilskud afvejes i forhold til værtsinstitutionens eventuelle økonomiske bidrag til opholdet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse pr. mail inden for 12 uger efter ansøgningsfristen.

I løbet af 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på https://www.kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis du får tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, skal du afrapportere til Slots- og kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres. 
Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design, der foretager den faglige vurdering af ansøgningen og uddeler tilskuddet.

Ansøg
Mere