Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite

Frist: 01.09.2023, kl. 14:00

Tilskud til et toårigt kunstnerisk og karrieremæssigt udviklingsforløb for de mest talentfulde unge kunstnere, som med størst muligt momentum er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen eller markere sig gennem et skelsættende nybrud i deres kunstneriske praksis.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Dette er ansøgningsvejledningen til fristen 1. september 2022! Der kan komme ændringer til fristen 1. september 2023, hvor ansøgningsvejledningen ligger klar senest en måned inden fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil kl. 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Hvem kan søge?

Unge talentfulde kunstnere inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik, scenekunst og krydsfelterne mellem disse.

Puljen kan både søges af enkeltpersoner og af kunstnergrupper.

Du skal have minimum ét års relevant kunstnerisk erfaring enten efter at have afsluttet en kunstnerisk uddannelse eller som autodidakt. Du skal desuden have udvist et højt kunstnerisk niveau samt et nationalt eller internationalt potentiale. Det kan for eksempel være ved:

 • samarbejde eller aftale med professionelle kunst- og kulturinstitutioner, festivaler, gallerier, forlag og lignende
 • samarbejde eller aftale med mentor, agent eller producent med stor erfaring og relevant netværk
 • bemærkelsesværdige engagementer, udgivelser og lignende
 • god placering i en toneangivende konkurrence

Der er ikke nogen konkret afgrænsning af alder for de unge kunstnere, da det beror på en vurdering af, hvornår kunstnere inden for de enkelte kunstarter typisk er der i deres udvikling, hvor tilskud fra ordningen er relevant.

Hvem kan ikke søge?

 • Studerende på statsligt anerkendte kunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet.
 • Institutioner, der modtager statslig driftsstøtte fra Kulturministeriet og Statens Kunstfond.

Hvad er formålet med ordningen?

Ordningen er rettet mod de mest talentfulde unge kunstnere, som med størst muligt momentum er ved at skabe sig et navn i kunstverdenen eller markere sig gennem et skelsættende nybrud i deres kunstneriske praksis.

Formålet er at give dem mulighed for at udvikle deres kunstneriske virke og karrieremæssige kompetencer med henblik på at opnå fodfæste nationalt eller internationalt.

Tilskuddet skal anvendes til udvikling og gennemførelse af et toårigt individuelt forløb med fokus på både kunstnerisk og karrieremæssig udvikling. Det toårige forløb realiseres med udgangspunkt i en karriereplan, som skal udvikles i samarbejde med en professionel konsulent, der som mentor eller samarbejdspartner forpligter sig til at stille sin erfaring til rådighed og sikre den kunstneriske og karrieremæssige udvikling fra forløbets start til afslutning.

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfond lægger vægt på kunstnerisk kvalitet og udviklingspotentiale og på at dit kunstneriske virke, dine karrieremæssige kompetencer og nationale eller internationale tilstedeværelse styrkes væsentligt i løbet af de to år.

Statens Kunstfond lægger desuden vægt på din karriereplans realiserbarhed, prioritering og metode, herunder især din konsulents opgaver, egnethed og erfaringsniveau.

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • beherskelse af form og udtryk 

Statens Kunstfond opfordrer ansøgere til at indtænke grøn bæredygtighed i deres virke. Hvis du ønsker at følge projektets forbrug og blive klogere på indsatsområder, kan du finde inspiration og værktøjer til arbejdet med grøn bæredygtighed her: Inspiration til grøn omstilling

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via vores tilskudsportal, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Når du først har oprettet din profil på vores tilskudsportal, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Karriereplan (maks. 5 sider)
  • Du skal bruge denne skabelon til bilag 1
  • I karriereplanen skal du blandt andet beskrive dit kunstneriske virke, og hvad dine mål er for det forløb, du søger tilskud til, herunder hvordan du planlægger at udvikle dig kunstnerisk.
  • Karriereplanen kan eksempelvis omfatte mentorordninger, masterclasses, coachingforløb, kunstnerisk sparring, udvikling af ny kunstnerisk praksis, udgivelse eller skabelse af et antal værker, opstart af tværæstetiske samarbejder, rejse-, netværks- og turnéaktiviteter, tilskud til opstart af virksomhed og revision, udarbejdelse af en forretningsplan, publikumsudvikling, markedsføringstiltag og kommunikation med mere. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
  • Karriereplanen skal udarbejdes i samarbejde med og underskrives af din professionelle konsulent, som også undervejs skal fungere som din koordinator og rådgiver.
 • Bilag 4: CV for ansøger og konsulent (maks. 1 side per person)
 • Bilag 5: relevant billedmateriale (maks. 5 sider)

Links til relevant lyd-, video-, tekst- og billedmateriale kan angives i det digitale ansøgningsskema.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vores system kan ikke håndtere ZIP-filer, JPG, mailfiler osv., og disse vil derfor ikke indgå i ansøgningen.
 • at du før fristens udløb, har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning, og indsende en ny version
 • at du efter fristens udløb ikke kan redigere din ansøgning

 • at bilag indsendt efter fristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning

 • at det altid er den senest indsendte ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet.
 • at du ikke kan overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NEM-konto til det CVR-nummer, du benytter.

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Du bedes bemærke, at finansiering af karriereplanen ikke kan være afhængig af forventet senere tilskud fra andre af Statens Kunstfonds ordninger.

Konsulentens og dit eget honorar skal indgå som en del af budgettet til karriereplanen. Udvalget vil vurdere, om honorarerne er på et rimeligt niveau i forhold til opgaverne og tilskuddets størrelse.

Der gives kun i begrænset omfang tilskud til afholdelse af omkostninger relateret til drift og produktion herunder udstyr og materiel med mere.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen. Men der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Du kan under hele forløbet se din ansøgning i portalen under ’Mine ansøgninger’.

Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem. Hvis noget mangler, kan du stående på samme sag sende en redigeret version. Denne version 2 skal være fuldstændig, fx skal du medsende samtlige bilag.

Al kommunikation imellem os om din sag sker gennem tilskudsportalen.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Modtagere af tilskud fra Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite skal indsende redegørelser for karriereforløbet til Statens Kunstfond efter henholdsvis 1 og 2 år.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Det tværgående udvalg for Den unge kunstneriske elite, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. Dette sker på baggrund af en indledende indstilling fra de relevante udvalg i Statens Kunstfond.

Ansøgninger vedrørende film vil blive vurderet af Det Danske Filminstitut, før det tværgående udvalg foretager den endelige prioritering.

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Mere