Scenekunst - Pludseligt opståede internationale aktiviteter

Frist: 16.03.2020

Tilskud til pludseligt opståede aktiviteter med internationalt indhold inden for scenekunstområdet

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

BEMÆRK: Dette er ansøgningsvejledningen til fristen d. 15. januar 2020. Der kan komme ændringer til fristen d. 15. marts 2020. Ansøgningsfristen er inden kl. 23.59 på ansøgningsdagen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter kan ansøge. 

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan først ansøge pr. 15. januar 2020, såfremt de er færdiguddannede ved ansøgningsfristen. 

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet. 

For at imødekomme behovet for at kunne yde tilskud til pludseligt opståede aktiviteter har Projektstøtteudvalget for Scenekunst besluttet at have flere årlige mindre frister for tilskud på op til 30.000 kr.

Ordningen støtter udelukkende aktiviteter, som er pludseligt opståede. Det vil sige aktiviteter, som ikke har kunnet planlægges i god tid, og som har akut brug for tilskud for at kunne gennemføres. 

For projekter, der ikke er pludseligt opståede, og/eller hvor der ansøges om mere end 30.000 kr., henviser vi til puljen 'Internationale aktiviteter'. Puljen har to årlige frister, 1. maj og 1. november.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med et internationalt scenekunstmiljø. Dette opnås gennem støtte til:

Aktiviteter i Danmark

 • Internationale gæstespil
 • Netværksopbygning og research (herunder også gæster til forestillinger i Danmark)
 • Internationale residencies i Danmark

Aktiviteter i udlandet

 • Turnevirksomhed
 • Netværksopbygning og research (herunder deltagelse i workshops som oplægsholder) med henblik på internationale samarbejder som f.eks. co-produktioner
 • Residencies i udlandet

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på at støtte:

 • Høj kunstnerisk kvalitet
 • Ansøgninger, hvor aktiviteterne understøtter teatrets/aktørens samlede aktiviteter og kunstneriske profil
 • Aktiviteter, der tydeligt skal bruges i ansøgers videre arbejde
 • Gæstespil/turneaktiviteter, der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/master classes, research)
 • Aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, samt hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • Aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

Der gives ikke støtte til:

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • En stærk og original kunstnerisk intention 
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg forhold til relevans for publikum/modtager, overvejelser om præsentationsformat, præsentationssted og tilgængelighed

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten. 

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen. 

Bemærk, at aktiviteterne ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar før du går i gang.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i ansøgningsformularen:

 • Kort projektbeskrivelse, herunder en redegørelse for, i hvilken forstand aktiviteten er pludseligt opstået (max. 2500 tegn). 
 • Links til relevant information om f.eks. festival, residency, samarbejdspartnere  - Ansøger har ansvaret for, at eventuelle links virker.

NB: Datoen / perioden for projektets gennemførelse skal fremgå klart af din ansøgning.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

 • Budget og angivelse af mål/aktiviteter (brug denne skabelon)
 • CV på deltagerne inkl. billede (maks. en side pr. person)
 • Dokumentation for aftale med udenlandsk partner og/eller invitation

Eksempler på mål/aktiviteter: 

- Turnévirksomhed/gæstespil: Antal opførelser, antal publikummer, antal relaterede aktiviteter (workshops eller andet)
- Netværksopbygning og research: Antal nye relevante kontakter, antal møder med kunsterne og/eller institutioner (netværkopbygning og research)
- Residencies: Antal nye relevante kontakter (nøglepersoner, institutioner), antal visninger (ikke obligatorisk), antal relaterede aktiviteter (workshops, masterclasses mm.)

Der skal ikke vedhæftes andre bilag. Yderligere bilag udover de nævnte vil ikke indgå i behandling af ansøgningen. Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

Alle vedhæftede filer skal være i: pdf, doc/docx (word), xls/xlsx (excel)

Materiale i andre formater vil ikke indgå i behandlingen af ansøgningen.

Økonomi

Udbetaling: 

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt fra den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i det ansøgte projekt. I forhold til de forskellige projekttyper prioriteres særligt følgende udgiftsposter:

 • Internationale gæstespil i Danmark - opholdsudgifter og indenlandsk transport
 • International turnévirksomhed - primært rejse- og transportudgifter
 • Netværksaktiviteter - rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr.
 • Internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr gæst.
 • Residencies over tre uger kan udover rejse og ophold inkludere diæter og honorar (op til 10.000.kr/md.), hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 3 uger efter fristens udløb. Fra du har indsendt ansøgningen til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel teatervirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om Scenekunst kapitel 8 §18.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøg
Mere