Residencyprogrammer i Danmark

Frist: 30.04.2020

Kunstområde :

Tilskud til operatører, som driver residencyprogrammer for internationale billedkunstnere i Danmark.

Billedkunst

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan først se ansøgningsskemaet en måned før fristen. Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men vi anbefaler, at du sender ind i god tid inden fristen udløber.

OBS. Kun én årlig ansøgningsfrist. 2020: 30. april

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle aktører fra den danske kunstscene: Institutioner, udstillingssteder, eller andre kunstfaglige platforme, som driver residencyprogrammer.

Hvem kan ikke søge?

Enkeltpersoner kan ikke søge.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk og international samtidskunst i Danmark ved at støtte residencyprogrammer for udenlandske billedkunstnere på danske kunstinstitutioner med det formål at give den nationale kunstscene netværk og impulser udefra på et højt kunstnerisk niveau.  

Eksempler på mål/aktiviteter: Udvikling og gennemførelse af residencyprogram. 

Der kan søges støtte til Residencyprogram ved én årlig frist til sammenlagt et års aktiviteter. Dette år kan være et kalenderår, eller et år der går fra f.eks. august – august. 

For at der kan være tale om et egentligt residencyprogram, kræves det i denne pulje at der planlægges aktiviteter i minimum seks måneder pr. år. De planlagte ophold skal være af minimum tre måneders varighed for minimum to udenlandske billedkunstnere årligt. 

Vær opmærksom på, at der kan søges støtte til kortere ophold for udenlandske billedkunstnere, der skal producere stedsspecifikke værker til udstillinger i puljen ”Værkproduktion og udstillinger”.  

Udvalget ønsker at se ansøgninger fra operatører, der har ambitiøse bud på residencyprogrammer, der både er attraktive for internationale billedkunstnere, og som også formår at skabe værdi for den nationale kunstscene. 

 • Residencyprogrammet skal fremme netværk mellem residenten og den danske samtidskunstscene: Programmet skal både indeholde mere formaliserede netværksopbyggende aktiviteter, f.eks. talks/præsentationer af residenten, studio visits med kuratorer og kritikere, deltagelse på seminarer osv. samt mere uformelle netværksopbyggende aktiviteter.  
 • Residencyprogrammet skal være tilknyttet et etableret udstillingssted eller en anden etableret kunstfaglig platform: Residenciet skal være professionelt drevet. Den bedste adgang til den danske samtidskunstscene og de bedste synergier opstår, hvis residenciet drives af en operatør, som i forvejen har en etableret platform med en vis synlighed, aktiviteter med et højt kunstfagligt niveau og virker som centralt samlingspunkt for samtidskunstscenen. 
 • Residencyprogrammet skal henvende sig til udenlandske billedkunstnere med et højt kunstnerisk niveau: Det er væsentligt, at operatøren har gjort sig overvejelser om hvilken type kunstnere de ønsker i residency, og hvordan disse bedst nås. Derudover er det væsentligt at både driften og udvælgelsen af kunstnere foretages af personer med et højt kunstfagligt niveau, f.eks. en jury sammensat til formålet.   

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Residencyprogrammet har et højt kunstfagligt niveau. 
 • Residencyprogrammet medvirker til at udvikle den danske samtidskunstscene. 
 • Residencyprogrammet kan dokumentere minimum 50% medfinansiering. 
 • Residencyprogrammet lever op til krav om minimum antal aktiviteter. 
 • Operatøren har et generelt højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren kan demonstrere evne til at facilitere netværk bredt på den danske samtidskunstscene.
 • Operatøren har lagt en strategi for at nå relevante kunstnere, samt defineret udvælgelseskriterier og –procedure, herunder sammensat en jury med et højt kunstfagligt niveau.
 • Operatøren har gode og realistiske løsninger til bolig- og arbejdsfaciliteter for residenterne.

Kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau

I vurderingen af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau lægger projektstøtteudvalget vægt på, om ansøger konkret og præcist i tekst og billeder kan beskrive det projekt, der søges støtte til: Hvad kommer publikum til at opleve?
Udvalget foretager en samlet vurdering af et projekts kunstneriske kvalitet og kunstfaglige niveau ud fra fem parametre. Det er ikke en forudsætning for at opnå støtte, at det ansøgte projekt ligger højt på alle parametre, men det er afgørende, at projektet ligger højt på flere parametre. 

De fem parametre for kunstnerisk kvalitet og kunstfagligt niveau er: 

 • Projektet skaber en samtale omkring sig
  Udvalget vurderer her f.eks. dialog med modtageren; om projektet når ud til modtageren i forhold til f.eks. væsentlighed, relevans, fortælling og/eller budskab.
 • Projektet inddrager en interessant idémæssig kontekst 
  Udvalget vurderer her f.eks. projektets relation til en specifik situation, et specifikt emne, til historie/samtid med videre. 
 • Projektet har et reflekteret forhold til sin fysiske kontekst
  Udvalget vurderer her f.eks. relationen mellem projekt og platform og/eller lignende forhold, der vedrører den fysiske kontekst, f.eks. institutionel ramme og/eller stedsspecificetet. 
 • Projektets udførsel er gennemtænkt
  Udvalget vurderer her udførslen i forhold til f.eks. medier, materiale, særpræg, personligt udtryk, kunnen, præcision, teknik og/eller færdigheder. 
 • Projektet er båret af nytænkning
  Udvalget vurderer her f.eks. mod, forventningsbrud, gentænkning, nye perspektiver og/eller koncept. 

Billedkunstsekretariatet stiller ansøgerens tidligere ansøgninger til rådighed for udvalgene i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Du skal indsende din ansøgning digitalt.
 • Du skal vedhæfte en række obligatoriske bilag til det digitale skema
 • Det digitale skema har en sikkerhedstimeout på 15 min. Hav derfor alle nødvendige oplysninger og bilag klar når du skal indsende din ansøgning. 
 • Vi anbefaler, at du orienterer dig i det digitale skema før du går i gang. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side.

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema:

 • BILAG 1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i den obligatoriske skabelon.
  Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Skabelonen skal udfyldes og vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her 
 • BILAG 2: CV
  CV på maks. én side pr. person, der er involveret i driften af residencyprogrammet eller udvælgelsen af de deltagende kunstnere, dog samlet maks. 10 sider. 
 • BILAG 3: Billedmateriale
  Billedmateriale, der dokumenterer bolig- og arbejdsfaciliteter, samt evt. tidligere afviklede residencyprogrammer. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Fil format: pdf eller jpg. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.

Økonomi

Udvalget ønsker at støtte omkostninger i forbindelse med residencyprogrammer, og har afsat et rammebeløb på 450.000 kr. til formålet, idet de forventer at støtte 2-4 residencyprogrammer årligt i hele landet. 

Der skal udarbejdes et budget for residencyprogrammet i den obligatoriske skabelon. Typisk vil udgifter forbundet med at drive et residencyprogram være: bolig, arbejdsfaciliteter, rejse og stipendie til de deltagende kunstnere, løn og honorarer til koordinator, jury, mentorer osv., udgifter til afholdelse af arrangementer etc.   

Det forudsættes, at Statens Kunstfond ikke er eneste tilskudsgiver, men at der kan dokumenteres min. 50% medfinansiering fra f.eks. kommune, offentlige eller private fonde eller andre tilskudsgivere. 

Der kan maksimum søges om tilskud på 150.000 kr. 

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om, at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for otte uger efter ansøgningsfristen. 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for otte uger efter ansøgningsfristen. 

I løbet af de otte uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger"

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

 • Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud
 • Hvis du får et tilskud på under 100.000 kr. skal du efterfølgende indsende en erklæring om, at du har fuldendt projektet, som beskrevet i ansøgningen. Hvis du får et tilskud på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab for projektet.
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.
 • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af evt. udbetalte beløb.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

Ansøg
Mere