Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 17.01.2022, kl. 14:00

Tilskud til professionelle scenekunstprojekter inklusiv de internationale aktiviteter i sæson 2020/21 og 2021/22og tilskud til flerårig drift inklusiv teatrets internationale aktiviteter i maks. tre sæsoner. Derudover kan der søges til enkeltstående internationale aktiviteter.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen den 1. juni 2021!

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

 

Der er to frister om året:

Den 1. juni kan du både søge om projekttilskud inklusiv projekternes internationale aktiviteter og driftstilskud inklusiv teatrets samlede internationale aktiviteter. Derudover kan du søge til enkeltstående internationale aktiviteter.

Den 17. januar kan du KUN søge om projekttilskud inklusiv projekternes internationale aktiviteter samt til enkeltstående internationale aktiviteter.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan først ansøge pr. 1. juni 2021, hvis de er færdiguddannede senest 1. juli 2021.

Teatre kan søge om tilskud til samarbejdsprojekter mellem teatret og kommunen, der efterfølgende kan lede hen til en ansøgning om at opnå status som refusionsberettiget egnsteater.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • Aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
 • Aktiviteter, der udelukkende drejer sig om opstart, forstudier eller forarbejder til kommende projekter 
 • Uddannelsesforløb for enkeltpersoner

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet, herunder:

 • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed inden for scenekunst, herunder
  • scenekunst, der henvender sig til børn, unge og voksne
  • genopsætninger hvor der er indgået aftale med et spillested
  • tværgående kunstformer
 • at sikre geografisk spredning
 • at sikre, at dansk scenekunst møder et internationalt scenekunstmiljø gennem internationale aktiviteter, herunder co-produktioner, internationale gæstespil og turnéer og residencies

Særligt vedrørende tilskud til udvikling:
I denne pulje forstås udvikling som forskning, laboratorievirksomhed, scenekunstudvikling og genreudvikling, der kan komme scenekunstmiljøet til gode.

Andre scenekunstpuljer du kan søge:

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område.

I vurderingen lægger udvalget vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende og forholder sig til de udfordringer, som scenekunsten står over for, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om projektets bæredygtighed
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske scenekunstens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller bedst mulig udnyttelse af kunstneriske/økonomiske ressourcer
 • udbredelse af projekterne i form af turnéaktivitet, gæstespil nationalt og internationalt og genopsætninger
 • klare valg i sammensætningen af det kunstneriske hold
 • klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren
 • overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe
 • projekter med indarbejdede planer for internationale muligheder

Særligt i forhold til internationale aktiviteter:

 • internationale gæstespil og turnéaktiviteter der rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses og research)
 • internationale aktiviteter, hvor der er en dokumenteret gensidighed i forhold til ressourcer og interesser, og hvor der er indtænkt gensidighed i kulturudvekslingen med henblik på fremtidigt samarbejde
 • internationale aktiviteter, hvor der er indtænkt erfaringsudveksling med et dansk scenekunstmiljø

 I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum  

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der bl.a. vægt på, at transport, rejser og fragt optimeres ved fx:

 • at gæstespil/turnéaktiviteter rummer flere forestillinger og yderligere tilknyttede aktiviteter (netværk, workshop/masterclasses, research)
 • turnéaktiviteter udfoldes regionalt med flere sammenhængende engagementer i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende aktiviteter, herunder også når der opbygges netværk
 • at der så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi o.lign. optimeres, bl.a. ved valg af transportform og materialer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale. (Skemaet lægges op senest en måned før ansøgningsfristen).

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt. (Ansøgningsskemaet som PDF lægges op senest en måned før ansøgningsfristen).

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I ansøgningen forventer udvalget, at du beskriver:

 • den overordnede idé og kunstneriske vision
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsrelevans   
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), delvist børn og unge eller voksne 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive resumé af det, du søger om tilskud til
 • skrive hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk eller Udvikling

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af dét du søger tilskud til (for enkeltprojekter maks. 2 sider, for drift inkl. projektstøtte maks. 8 sider). Projektbeskrivelsen skal vedhæftes som ét dokument.
 • Budget i Excel-format. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner og tjek, at der ikke er tomme sider, når du laver filen til PDF. 
 • I budgetskabelonen skal du beskrive, hvad dit mål er for det, du søger tilskud til. Du skal beskrive eventuelle internationale dimensioner. Du skal angive geografisk spredning, et bestemt antal opførelser, antal publikummer og antal billetter og/eller andre mål, der er relevante for det, du søger. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.
 • CV på de medvirkende kunstnere - maks. 1 side pr. person med foto, som du vedhæfter som ét samlet dokument
 • I forbindelse med konkrete internationale aktiviteter, som fx gæstespil skal du vedhæfte dokumentation for aftale med udenlandsk partner. Det kan være en kontrakt, invitation, e-mail eller lignende

Du kan også vedhæfte:

 • Synopsis eller udpluk af manuskript ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (maks. 2 sider) 
 • Dokument med maks. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning inden ansøgningsfristen
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå. Udvalget behandler ansøgningen med de bilag, der er indsendt til fristen

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udvikling:
Du kan maks. søge om 150.000 kr. i tilskud til udvikling.

Udvalget giver i forhold til enkeltstående internationale aktiviteter tilskud til:

 • opholdsudgifter og indenlandsk transport, når det drejer sig om internationale gæstespil i Danmark
 • primært rejse- og transportudgifter, når det drejer sig om international turnévirksomhed
 • rejse- og opholdsudgifter op til 15.000 kr., når det drejer sig om netværksaktiviteter – internationale gæster til danske forestillinger dog maks. 2.000 kr. pr. gæst
 • residencies over tre uger kan ud over rejse og ophold inkludere diæter og honorar op til 10.000 kr./md., hvis ansøger ikke modtager driftsstøtte

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske, inden du får et eventuelt tilsagn, og inden tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail i primo april 2022.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere