Scenekunst for børn, unge og voksne

Frist: 02.06.2020, kl. 23:59

Der er to frister om året: Til vinterfristen kan professionelle scenekunstaktører ansøge om projekttilskud i indeværende og næste sæson. Til sommerfristen kan der søges om både projekttilskud i indeværende og næste sæson, og driftstilskud kan søges 3 sæsoner frem.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen.

Der er to frister om året: Til fristen 15. januar kan der KUN søges om projekttilskud!

Til fristen den 2. juni kan der søges om projekttilskud og driftstilskud.

OBS! Denne ansøgningsvejledning er opdateret i forhold til fristen 15. januar 2020. Der kommer en opdateret ansøgningsvejledning senest 1. maj.

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.  

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan først ansøge pr. 2. juni 2020, såfremt de er færdiguddannede senest 1. juli 2020.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Formålet med puljen er at fremme scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder:

 • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst, herunder
  • scenekunstvirksomhed og projekter, der henvender sig til børn, unge og voksne
  • tværkunstneriske projekter

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Andre scenekunstpuljer du kan søge:

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende
 • samarbejde mellem forskellige aktører/institutioner og gerne som co-produktioner med henblik på at udforske scenekunstens grænser, møde nye publikumsgrupper og/eller bedst mulig udnyttelse af kunstneriske/økonomiske ressourcer
 • udbredelse af projekterne i form af turnéaktivitet, gæstespil og genopsætninger
 • klare valg i sammensætningen af det kunstneriske hold
 • klare valg i forhold til relevans for publikum/modtageren, overvejelser om valg af præsentationsformat, præsentationssted, tilgængelighed, billetpris mm. i forhold til målgruppe

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum  

Udvikling:
Udvalget vurderer, at udvikling er forskning, laboratorievirksomhed, scenekunstudvikling og genreudvikling, der kan komme scenekunstmiljøet til gode. Her gives der typisk max. 150.000 kr. i tilskud.
Der gives IKKE støtte, hvor det udelukkende drejer sig om opstart, forstudier eller forarbejder til kommende forestillinger.

Udvalget forbeholder sig ret til at balancere uddelingen i forhold til geografisk spredning, spredning i forhold til genrer samt i forhold til målgruppen børn og unge.

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Der kan endvidere ydes tilskud til opstartsprojekter i samarbejde med teatre og kommuner med henblik på, at teatret efterfølgende kan søge om at opnå status som et refusionsberettiget egnsteater.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfond tre år tilbage vil indgå i behandlingen af ansøgningen.

Bemærk, at aktiviteten ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Udvalget forventer, at følgende er beskrevet i ansøgningen:

 • klart beskrevet idé
 • realisering – arbejdsmetode/proces
 • holdets sammensætning - deltagerne i projektet
 • formidling og publikumsrelevans   
 • oplysning om målgruppe: børn og unge (alderstrin), alle (delvist børn og unge) eller voksne
 • mål/aktiviteter: geografisk spredning, antal opførelser, antal publikummer, billetsalg og/eller andre mål, der er relevante for det pågældende projekt

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive resumé af det ansøgte
 • angive om du har søgt projekttilskud til det samme hos andre udvalg under Statens Kunstfond - angiv hvilket udvalg
 • afkrydse oplysning om målgruppe: Børn og unge, Delvist børn eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret, Tværæstetisk eller Udvikling

Følgende skal vedhæftes til det elektroniske ansøgningsskema: 

 • Beskrivelse af det ansøgte (max. 2 sider) - vedhæftes som ét dokument
 • Budget - excelfil (budgetmodellen SKAL bruges, beløb i DKK. Tjek, at der ikke er tomme sider, når du pdf'er):
  Hent budgetmodel for projektansøgninger 
 • CV på de medvirkende kunstnere - max. 1 side pr. person med foto vedhæftes som ét samlet dokument
 • Ansøgningen skal indeholde eventuelle internationale dimensioner af projekter, såsom f.eks. residencyophold, udgifter forbundet med co-produktion mm.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.  

Endvidere kan vedhæftes:  

 • Synopsis eller manuskriptudpluk ved ansøgning om tilskud til ny dramatik (max. 2 sider) 
 • Dokument med max. 3 links, der fører direkte hen til foto/videodokumentation

Bemærk: 

 • Der kan kun vedhæftes PDF- og excel-filer i det elektroniske ansøgningsskema
 • Den samlede størrelse af de vedhæftede filer må ikke overstige 15 mb
 • Yderligere materiale ud over det ovennævnte vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen

Økonomi

Udbetaling:

 • Vi udbetaler et evt. tilskud til den NEM-konto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, der er angivet i ansøgningen
 • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet
 • Tilskud på over 100.000 kr., og hvor projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales i rater

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Du kan danne dig et indtryk om typiske beløbstørrelser i listen over tidligere tildelinger.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse senest den ultimo april 2020. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet, hvorefter der gøres klar til udmelding, som sker samlet til alle på én gang.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan yde støtte til professionel scenekunstvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Lov om scenekunst.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle drifts- og projekttilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.  

Vær opmærksom på, at:

 • hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøg
Mere