Kommunale billedkunstråd

Frist: 22.10.2020

Kunstområde :

Grundtilskud til kommunale/lokale billedkunstråd.

 

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Du kan indsende din ansøgning indtil kl. 23:59 på dagen for ansøgningsfrist, men det anbefales at indsende i god til inden fristens udløb.

Ansøgningsskema er tilgængeligt en måned før ansøgningsfrist.

OBS. Kun én årlig frist. 22. oktober 2020

Ansøg

Hvem kan søge?

Danske kommuner.

Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB). Bilag må ikke zip-komprimeres, og vi kan desværre ikke modtage Pages eller odt-formater.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet.
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen.
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristen udløb. Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget.
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning.
 • Din ansøgning er først modtaget af Kulturstyrelsen, når du har modtaget en kvitteringsmail med ansøgningsnummer.
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme billedkunst i Danmark ved at danske kommuner gør brug af billedkunstfaglig rådgivning, i de sammenhænge hvor kommunerne arbejder med billedkunst. Derfor yder udvalget støtte, såfremt en eller flere kommuner i fællesskab nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har med billedkunstfaglige kompetencer.

Eksempler på mål/aktiviteter: Et kommunalt billedkunstråd kan eksempelvis yde rådgivning ved fastlæggelse af billedkunststrategier, rådgivning om indkøb, igangsættelse af lokale initiativer på billedkunstområdet eller rådgivning om gennemførelse af udsmykningsopgaver.

Medlemmer med billedkunstfaglige kompetencer kan være professionelle billedkunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund.

Hvad er en professionel billedkunstner?
Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA + MA) fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Bemærk at kunsthåndværkere ikke sidestilles med billedkunstnere i denne pulje. 

Autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end kunstakademiernes kan medregnes, såfremt de har et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer. Slots- og Kulturstyrelsen foretager i hvert tilfælde en kunstfaglig vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på, at kunstneren indenfor de seneste fem år har deltaget på mindst tre forskellige udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi, og hvor deltagelsen har fundet sted på baggrund af en professionel kunstfaglig kuratorisk udvælgelse. Censurerede udstillinger betragtes ikke som kuraterede udstillinger.

Medlemmer af BKF defineres også som professionelle billedkunstnere under denne pulje.

Hvad er en kunstkyndig med relevant billedkunstfaglig baggrund?
Kunstkyndige kan i denne sammenhæng defineres som kuratorer, kunstinstitutionsledere og andre billedkunstformidlere som arbejder professionelt med samtidskunst.
Der skal være tale om kunstkyndige, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.

Medlemmers bopæl ikke afgørende
Det er ikke afgørende for Statens Kunstfond, om medlemmerne af et kommunalt billedkunstråd har bopæl i eller udenfor kommunen.

Loft for støtte og krav om medfinansiering
Udvalget kan bevilge støtte i form af mindre grundtilskud på højst 50.000 kr. årligt til de kommunale billedkunstråds budget under forudsætning af – som minimum – en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Hvad kan budgettet bruges til?
Budgettet kan anvendes til fx honorering af rådsmedlemmerne for den tid de bruger på rådgivningsopgaverne, og til lokale initiativer som ikke allerede kan få tilskud fra Statens kunstfond.
Det der allerede kan få tilskud fra Statens Kunstfond er: Kunstneres produktion af værker, Udstillingssteders udstillinger, Indkøb/lån af kunstværker til det offentlige rum eller i offentlige bygninger.
Lokale initiativer kan fx være borgermøder om billedkunst, lokale billedkunstinitiativer for børn og unge, eller formidling af kommunens kunst.

Honorering
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst opfordrer kommuner til behørig honorering af de rådsmedlemmer der er professionelle billedkunstnere og kunstkyndige. Honorering kan have betydning i forhold til rekruttering og fastholdelse af medlemmer med de rette kompetencer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Det kommunale billedkunstråd, skal være nedsat af en eller flere kommuner, og mindst halvdelen ad medlemmerne skal udgøres af professionelle billedkunstnere og kunstkyndige ned relevant billedkunstfaglig baggrund
 • Det kommunale billedkunstråd, skal være støttet af kommunen med minimum det samme årlige grundbeløb, som det ansøgte

Vær opmærksom på, at der skal søges fremadrettet til aktiviteter, der ligger efter ansøgningsfristen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Udfyldt projektbeskrivelse og budget (Word) - du skal bruge denne skabelon
 • Oversigt over rådets personsammensætning, samt CV'er
 • Vision for rådet, gerne inklusiv handlingsplan
 • Det kommunale billedkunstråds vedtægter

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsskemaet og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang, herunder et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har er en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Du vil få besked om afgørelsen inden for 4 uger efter ansøgningsfristen. Ved tilsagn udbetales midlerne så tæt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Tilskud bliver offentliggjort på kunst.dk under 'Tildelinger'.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsens kontor for Billedkunst behandler ansøgningerne ifølge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere