Ophold på udenlandske residencies (Billedkunst)

Frist: Løbende

Tilskud til danske billedkunstnere og kuratorer, som er blevet optaget på residencies i udlandet. // Ca. 3 ugers svartid.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Ansøg

Hvem kan søge?

Kunstnere og kuratorer med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene, som er blevet optaget på et udenlandsk residency, der opererer på et højt kunstfagligt niveau. 

For kunstnere gælder: 
Enten MFA fra det Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
Dertil kan autodidakte kunstnere eller kunstnere med en anden uddannelsesmæssig baggrund opnå støtte, hvis de indenfor de seneste fem år har deltaget på mindst tre professionelt kuraterede udstillinger, som ikke har været i kommercielt regi. Censurerede udstillinger medregnes ikke under professionelt kuraterede udstillinger.

For kuratorer gælder:
Ansøgere, hvis primære beskæftigelse er professionel kuratering, eller som kan påvise væsentlig erfaring med kuratering i professionelle rammer.

Er du berettiget til at søge?

Puljen kan søges af kunstnere og kuratorer med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene.

Udvalget har fokus på at støtte ophold på residencies, der formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere og udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet.

Der ydes dermed ikke støtte til:

 • Ophold på residencies, der alene stiller atelier og/el. bolig til rådighed, herunder refugier og retreats 
 • Ophold, der har værkproduktion som hovedfokus 
 • Ophold, der har inspiration og generel udvikling af egen praksis som hovedfokus. Kunstnere henvises til at søge arbejdslegater hos Legatudvalget, som frit kan anvendes til rejser mhp. general inspiration 
 • Materiale- eller produktionsudgifter i forbindelse med opholdet
 • Lokaltransport under opholdet
 • Residencyophold, der er fuldt finansieret af værtsinstitutionen
 • Residencyophold, som er påbegyndt inden ansøgningen er indsendt
 • Residencyophold på institutioner, der drives fra Danmark
 • Kunstnergrupper bestående af både studerende og færdiguddannede, hvis majoriteten af gruppen er studerende
 • Studerende på danske kunstakademier. Dog kan studerende søge, hvis opholdet begynder efter, at uddannelsen er afsluttet.

Hvis du er optaget på et residency uden kunstfagligt program, henviser udvalget tilat søge arbejdslegater hos Legatudvalget, som frit kan anvendes til rejser mhp. general inspiration.

Billedkunstsekretariatet stiller tidligere indsendte ansøgninger til rådighed for udvalgene i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme samtidskunsten i Danmark og dansk samtidskunst i udlandet, ved at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at få ophold på internationale residencies.

Udvalget ønsker at give danske kunstnere og kuratorer mulighed for at udvikle og styrke internationale kunstfaglige netværk og udvikle deres praksis.  Det er derfor en forudsætning, at værten opererer på et højt kunstfagligt niveau og faciliterer et ambitiøst og professionelt program for opholdet.

Udvalget har fokus på at støtte ophold på residencies, der formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere og udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet.

 • Udvalget støtter ophold på residencies i perioder fra 1 uge til 6 måneder.
 • Det er også muligt at søge støtte til ophold på de residencies, der hører under Statens Kunstfonds særlige aftaler.
 • Mål/aktiviteter: Ophold på et professionelt drevet udenlandsk residency mhp. styrkelse af internationalt kunstfagligt netværk udvikling af praksis.
 • Du kan søge generel inspiration om residencies på hjemmesiderne TransArtist.org og ResArtis.org - Vær dog opmærksom på, at det ikke er alle residencies, på disse sider, der lever op til udvalgets kriterier for højt kunstfagligt niveau. 

Sådan vurderes din ansøgning

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst behandler ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 • Ansøgeren har et professionelt virke som billedkunstner eller kurator. 
  Et professionelt virke defineres i denne sammenhæng som fuldført uddannelse (BA+MA) fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
  Tilsvarende defineres professionelt virke for kuratorer som som fuldført uddannelse (BA+MA) fra Kunsthistorie, Moderne kultur, Æstetik, Museologi eller tilsvarende, kombineret med kuratorisk praksis i professionelle rammer.  
 • Residenciet drives professionelt på et højt kunstfagligt niveau 
 • Residenciet formidler kontakt til internationalt kunstfagligt netværk af kuratorer og kritikere
 • Residenciet udbyder et ambitiøst kunstfagligt program med f.eks. relevante kurator- og kritikermøder, talks, workshop, lectures eller andet
 • Residencyopholdet har tydelig relevans for ansøgerens kunstneriske eller kunstfaglige projekt og praksis 
 • Udvalget lægger desuden vægt på, at ansøgeren og residenciet kan gøre rede for hvilke konkrete netværksskabende aktiviteter, der indgår i opholdet

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning digitalt. Det digitale skema har en sikkerhedstimeout på 15 min. Hav derfor alle nødvendige oplysninger og bilag klar når du skal indsende din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag til det digitale skema.

 • Et resume af din projektbeskrivelse på 500 tegn skal indtastes i det digitale skema
 • BILAG1: Projektbeskrivelse og budget udfyldt i denne obligatoriske skabelon. Skabelonen skal downloades, udfyldes og vedhæftes til det digitale skema
 • BILAG 2: CV på maks. 1 side
 • BILAG 3: Skriftlig aftale fra residenciet. Aftalen skal:
  • Bekræfte optagelse på residenciet
  • redegøre for, hvad recidenciet faciliterer under opholdet ift. kunstfagligt program, netværksskabende aktiviteter, evt. atelier mv.
  • redegøre for residenciets profil
 • BILAG 4: For kunstnere: Billedmateriale, der dokumenterer ansøgerens kunstneriske praksis. Maks.5 A4-sider.
 • BILAG 4: For kuratorer: dokumentation af kuratorisk praksis i form af fx billeder af kuraterede udstillinger eller publikationsliste. Maks.5 A4-sider.
 • støtte til disse formål.

Vigtige tekniske detaljer

 • Benyt browseren Chrome
 • Bilagene må maks. fylde 15 MB i alt 
 • Bilagene må ikke zip-komprimeres
 • Benyt kun formaterne Word, pdf og jpg. Pages-filer modtages ikke.
 • Evt. manglende bilag kan ikke eftersendes. Mangler din ansøgning bilag eller information, skal du i stedet indsende ny og komplet ansøgning. Det er altid den sidst indsendte ansøgning der bliver behandlet. 
 • Legatet dækker ikke evt. udgifter til forsikring, visum og vaccinationer og du kan ikke søge Statens Kunstfond om støtte til disse formål

     Økonomi

     Du kan søge om støtte til dækning af udgifter til:

     • Rejse
     • Selve residencyprogrammet
     • Månedligt stipendium til dækning af almindelige leveomkostninger (maks. 8.000 kr. i maks. 6 måneder)
     • Evt. boligudgift under opholdet.

     Det ansøgte beløb afvejes ift. værtsinstitutionens evt. økonomiske bidrag til opholdet.

     Udvalget laver tildelingerne ud fra et realistisk budget og forventer at udgifter er baseret på indhentede priser.

     Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

     Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer

     Hvornår får du svar?

     • Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 3 uger.
     • I løbet af de 3 uger bliver ansøgningerne først gjort klar og sendt ud til udvalget, som så læser og behandler dem. Dernæst registrerer sekretariatet afgørelserne og udsender svarbreve
     • Når alle sager fra samme uddeling er klar, bliver tilskud offentliggjort på kunst.dk under "Tildelinger".
     • Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere

     Når du har indsendt ansøgningen

     Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, modtager du umiddelbart efter en kvitteringsmail.

     Lovgrundlag

     Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013)

     Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

     • Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Hvis du får et tilskud på under 100.000 kr. skal du efterfølgende indsende en erklæring om, at du har fuldendt projektet, som beskrevet i ansøgningen. Hvis du får et tilskud på over 100.000 kr. skal du også indsende et regnskab for projektet.
     • Tilskud til og med 100.000 kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000 kr. og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.
     • Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

     Hvem vurderer ansøgningen

     Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningen.

     Ansøgningsskema som PDF?

     Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

     Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

     Ansøg
     Mere