Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser

Frist: Løbende

Kunstområde :

Ca. 5 ugers svartid.

OBS. Deadline for indsendelse af ansøgninger, der vil blive behandlet i 2019 er d. 31. oktober. Ansøgninger indsendt efter denne dato, vil blive behandlet omkring uge 3 i 2020.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.
Note:

Alle ansøgninger skal være indsendt inden messen, der ansøges om støtte til, finder sted.

 

 

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Danske gallerier, der har indgået bindende tilsagn med en af nedenstående kunstmesser om deltagelse på den pågældende messe.

Der er ingen begrænsning på antallet af gange, de enkelte messer på messelisten kan søges.

Det maksimale årlige støttebeløb/galleri er på 45.000,- kr. 

Liste over støtteberettigede messer 2020 

ARCO, Madrid
Armory Show, New York
Art Basel
Art Basel Miami Beach
Art Basel, Hong Kong
Art Berlin (det tidligere ABC) 
Art Brussels
Art Cologne
Art Düsseldorf
Art Los Angeles Contemporary
Art New York
Art Rotterdam
ArtBo
ArteBA
Artissima, Torino
Dallas Art Fair
Expo Chicago
Felix Art Fair, Los Angeles
FIAC, Paris
Frieze Art Fair, London
Frieze Art Fair, Los Angeles
Frieze Art Fair, NY
Independent, Brussels
Independent, NY
Köln Messen/Art Cologne
Liste Basel 
Market, Stockholm
Material Art Fair, Mexico City
Miart Milano
NADA, Miami
NADA, NY
Paris Internationale
Paris Photo, New York
Paris Photo, Paris
Poppositions Art Fair
Scope Miami
SP Arte
START art fair
Sunday
Vienna Contemporary
Volta Basel
Volta NY
Zona MACO, Mexico City 

Liste over støtteberettigede messer 2019 

ARCO, Madrid
Armory Show, New York
Art Basel
Art Basel Miami Beach
Art Basel, Hong Kong 
Art Brussels
Art Los Angeles Contemporary
Art Rotterdam
ArtBo
ArteBA
Artissima, Torino
Drawing Now Paris
FIAC, Paris
Frieze Art Fair, London
Frieze Art Fair, NY
Independent, Brussels
Independent, NY
Köln Messen/Art Cologne
Liste Basel 
Market, Stockholm
Miart Milano
NADA, Miami
NADA, NY
Paris Internationale
Paris Photo, Paris
Poppositions Art Fair
SP Arte
Sunday
Volta Basel
Volta NY
Zona MACO, Mexico City 

Deltagelse på messer, som ikke er på listen kan søges under puljen Værkproduktion og udstillinger.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ønsker at fremme dansk samtidskunst i udlandet, ved at støtte danske gallerier i forbindelse med promovering af danske kunstnere på internationale kunstmesser. Derfor yder udvalget støtte, såfremt et galleri udstiller mindst én dansk kunstner, på en af de internationale kunstmesser, der er på listen over støtteberettigede messer.

Eksempel på mål/aktivitet: Et galleri har udstillet x antal danske kunstnere på en støtteberettiget messe.

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning vurderes ud fra nedenstående kriterier

  • For at opnå refusion skal der være indgået bindende tilsagn om deltagelse på messen mellem galleriet og den pågældende kunstmesse. Kopi af dette tilsagn skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte til transport skal denne varetages af et professionelt transportfirma – prisoverslag skal vedlægges ansøgningen, såfremt der ansøges om transportstøtte.
     
  • En liste over alle kunstnere, som galleriet har tænkt sig at præsentere på den pågældende messe, der søges om støtte til, skal vedlægges ansøgningen. For at opnå støtte skal mindst én af disse kunstnere være dansk, og galleriet skal præsentere nulevende kunstnere – men ikke nødvendigvis udelukkende nulevende kunstnere. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i det elektroniske ansøgningsskema og har de nødvendige oplysninger og bilag klar, før du går i gang. Det elektroniske skema skal udfyldes og indsendes relativt hurtigt, da skemaet har en sikkerhedstimeout på 15 minutter.

Udover det udfyldte ansøgningsskema, skal følgende fire bilag vedhæftes ansøgningen:

  1. Udfyld projektbeskrivelse og budget - brug denne skabelon (doc). Bemærk: I budgettet skal kun anføres de beløb, der søges støtte til hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst (skriv 0 i budgetposter som ikke er relevante). I oversigten over finansieringen på næste side anføres dog projektets samlede budget.

  2. Dokumentation for invitation til messen

  3. Pris på messestand

  4. Prisoverslag på transportudgift fra professionelt transportfirma

Vær opmærksom på, at ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB). Filer må ikke zip-komprimeres og vi kan desværre ikke modtage Pages-formater.

Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet. Man kan tjekke, at ansøgningen med bilag er indsendt korrekt af den kvitteringsmail man modtager umiddelbart efter indsendelse. Er ansøgningen ufuldstændig skal en ny og komplet indsendes.

Økonomi

Der kan søges om støtte til messestand og transport af værker på op til 45.000 kr. pr. galleri/år. Et galleri kan således maksimalt tildeles 45.000 kr. per år til messer der figurer på messelisten. Årets messeliste finder du ovenfor.

Vær opmærksom på, at denne pulje har en fast ramme, som kan blive opbrugt inden årets udgang. Såfremt puljen løber tør for midler på tidspunktet for indsendelsen af en ansøgning, vil ansøgningen ikke kunne imødekommes.

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Udvalget forbeholder sig retten til ikke at tildele det fulde ansøgte beløb, ud fra en overordnet vurdering om at kunststøtten skal komme flest muligt til gode.

Hvornår får du svar?

Der kan forventes svar på ansøgning inden for 5 uger (med undtagelse af juli måned, hvor der ikke kan forventes svar)

Bemærk at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere på kunst.dk

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en kopi af din ansøgning inkl. bilag vedhæftet.

Lovgrundlag

Afgørelsen træffes efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud.

Udbetaling:
Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CVR-nummer. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Hvem vurderer ansøgningen

Slots- og Kulturstyrelsens enhed for Billedkunst behandler ansøgningerne i følge ovenstående kriterier, som er fastlagt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere