Udgivelse af musik og realisering af lydkunst

Frist: 01.04.2020

Kunstområde :

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger til 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger for 2020.

Ansøg

Hvem kan søge?

Enkeltpersoner, orkestre/ensembler/bands, projektgrupper, organisationer m.fl.

Edition S og Dacapo kan ikke søge denne pulje.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du i øvrigt kan gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med ordningen er:

•   at støtte udgivelse af musik på højt kunstnerisk niveau

Projekterne kan fx være musikudgivelser af høj kunstnerisk kvalitet med kunstneriske idéer i udgivelsesformat og markedsføring, tværkunstneriske musikprojekter/installationer, musik-apps, musikfilm mm.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af denne særligt vægt på:

•      beherskelse af form og udtryk
•      originalitet og nyskabelse
•      vision og ambition, såvel kunstnerisk som markedsføringsmæssigt

Udvalget lægger desuden vægt på:

•      klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold, herunder udnyttelse af den valgte udgivelses- eller realiseringsmåde
•      præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomiske og tidsmæssige forhold
•      udgivelser, som ikke kan realiseres på markedsvilkår eller via andre støtteordninger

Det er en forudsætning:

•     at der er et reelt støttebehov
•     at de medvirkende kunstnere kan dokumentere et aktuelt, professionelt virke på højt kunstnerisk niveau
•    at musikken har en bærende rolle ved tværkunstneriske værker
•    at værket offentliggøres senest 31. december 2020

Der gives ikke tilskud til værker:

•      hvor udgivelse eller offentliggørelse er sket inden ansøgningsfristen
•      som vurderes at kunne realiseres på almindelige markedsvilkår

Der kan ikke søges tilskud til samme projekt i andre af Projektstøtteudvalget for Musiks puljer (fx Informations-, dokumentations- og publikationspuljen eller puljen Børn og unge - læringsmiljøer).

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme den pågældende ansøgning med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af projektet i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, før du går i gang.

De aktiviteter, der søges om tilskud til, skal beskrives i den word-skabelon, der findes nedenfor. Du skal downloade skabelonen og efter udfyldelse vedhæfte skabelonen og musikfilerne til det elektroniske ansøgningsskema.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet:

•      Obligatorisk bilag

Bilaget skal indeholde:
Projektbeskrivelse, tidsplan, CV for de medvirkende, budget, dokumentation for tidligere udgivelser samt mål for udgivelse og plan for markedsføring for det ansøgte projekt. Eksempel på mål: Antal omtaler/anmeldelser i udgivelsens første tre måneder (du skal afrapportere senest tre måneder efter offentliggørelsen)

•      1-3 musikfiler i mp3, som vedrører det ansøgte projekt, dog max. 20 Mb

Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen.

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke bliver behandlet.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se listen over tidligere tildelinger her.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar på din ansøgning ultimo juni måned 2018. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af din ansøgning.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af lov om musik.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer ansøgningerne.

Ansøg
Mere