Arkitektur - Projektstøtte

Frist: 05.02.2020

Projektstøtte til arkitekter, tegnestuer og andre tildelt af Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

puljen åbner for ansøgninger to måneder før ansøgningsfristen. Du kan søge indtil kl. 23.59 d. 05.02.2020, men vi anbefaler at du søger i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

Arkitekter, tegnestuer og aktører med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge.

Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Det Kgl. Kunstakademis Skoler for arkitektur, Design og Konservering, Københavns Universitet landskabsarkitektuddannelsen, Aalborg Universitet, Arkitektur og Design og Danmarks Tekniske Universitet, Bygningsdesign (bachelor, master, kandidat) eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge. Der ydes desuden ikke støtte til uddannelsesformål.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk

Hvis du arbejder inden for – eller på tværs af – flere kunstarter, læs mere her

Hvad er formålet med ordningen?

Jf. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning skal Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Der kan således tildeles projektstøtte til et nærmere defineret projekt, som fremmer den kunstneriske dimension i arkitekturen.

Udvalget ønsker at se projekter der overrasker, skubber til fagets grænser og grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og betydningen af den kunstneriske dimension i hverdagen.

Bemærk, at projektet ikke må være påbegyndt før ansøgningsfristen.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Udvalget vil prioritere overraskende og tankevækkende ansøgninger, der udviser mod til at udforske, udfordre og udvikle arkitekturfaget, og som grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og dens betydning i hverdagen. I vurdering af de kunstneriske kvaliteter vil udvalget lægge særlig vægt på tre grundkriterier: mod, relevans og æstetisk forståelse.

 • Ved mod forstår udvalget en vilje til at udfordre, udforske og udvikle fagets substans og grænser på overraskende, nytænkende og tankevækkende måder.
 • Relevans forstår udvalget som en kritisk og etisk bevidsthed i forhold til faglige, miljø- eller samfundsmæssige spørgsmål og problemstillinger.
 • Æstetisk forståelse handler for udvalget om fremme af æstetiske erfaringer og erkendelser, og om en udviklet forståelse af fagets virkemidler.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Da udvalgets midler imidlertid er begrænsede kan udvalget ikke imødekomme alle støtteværdige ansøgninger. Udvalget kan også vælge at tage hensyn til, hvor meget ansøgeren i øvrigt modtager eller har modtaget i støtte fra Statens Kunstfond. Dette skøn foretages for at sikre en rimelig fordeling af kunststøttemidlerne.

Ved ansøgning om støtte til formidlingsprojekter, er det et krav, at der foruden selve ansøgningsteksten præsenteres et resumé/en synopsis for projektet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det tager ca. 15. min. at udfylde det elektroniske ansøgningsskema, når du har alle oplysninger klar på forhånd. Fx skal bankoplysninger indtastes i skemaet. Det er desuden en god idé at have følgende bilag klar til vedhæftning:

Vedhæftede bilag må således maksimalt udgøre 12 A4 sider og fylde 15 MB i alt.

CPR- eller CVR-nummer

Du kan søge på enten CPR- eller CVR-nummer, hvis du har en tegnestue. Bemærk, at de angivne oplysninger om CPR-/CVR-nummer, du indtaster i ansøgningsskemaet, bliver brugt ved udbetalingen af støtten og indberetning til SKAT. Dette er ikke muligt at ændre efterfølgende, så beslut dig for om du ønsker støtten udbetalt til dit CPR- eller CVR-nummer inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Udenlandske ansøgere skal i stedet for et CVR- eller CPR-nummer angive nummer 012345 og vedhæfte et udfyldt bankskema til ansøgningen. 


Vær opmærksom på følgende:

 • Ansøgningen skal indeholde samtlige påkrævede bilag ved fristen (max. 15 MB).
 • Undgå "Pages" og "Zip" filer.
 • Det er ansøgers eget ansvar at sikre at ansøgningen er komplet
 • Det ses af vedhæftningen i kvitteringsmailen, hvilke bilag der er vedhæftet ansøgningen
 • Er din ansøgning ukomplet skal en ny og komplet indsendes inden fristens udløb
 • Senest indsendte ansøgning bliver forelagt udvalget
 • Der kan ikke eftersendes bilag til en ansøgning
 • Ansøgninger bliver forelagt udvalget som de foreligger ved fristens udløb.
 • Vær opmærksom på at udbetalinger sker til nemkontoen tilknyttet det i ansøgningen anførte cpr/cvr-nummer
 • Vær opmærksom på at vi udbetaler tildelte midler, så tæt som muligt på den i ansøgningen anførte projektstartdato. Du bør derfor afstemme projektstartdatoen i forhold til det tidspunkt, hvor dine første udgifter i forbindelse med projektet falder. 

   

Økonomi

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen Tildelinger

Hvornår får du svar?

Du får besked om udvalgets afgørelse indenfor tre måneder. Efter ansøgningsfristen bliver ansøgningerne klargjort til udvalg, udsendt, læst og behandlet og herefter skal afgørelserne bekræftes. Såfremt der er inhabilitetssager skal de igennem yderligere en behandlingsproces. Hvis et eller flere medlemmer af udvalget har erklæret sig inhabile i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil der blive gjort opmærksom på dette i brevet med afgørelsen, og Statens Kunstfonds Bestyrelse vil endvidere blive orienteret om det. Svar på ansøgningen bliver udmeldt pr. mail og tilskud offentliggjort samlet på www.kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013).

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Ellen Braae (formand)

Mads Bjørn Hansen

Boris Brorman Jensen

Jens Thomas Arnfred

Kathrin Susanna Gimmel

Ansøg
Mere