Can Lis – Residency-ophold på Mallorca for arkitekter m.fl.

Frist: 05.02.2020

Kunstområde :

Støtte til residency-ophold i Can Lis på Mallorca for danske arkitekter m.fl.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Puljen åbner for ansøgninger to måneder før ansøgningfristen. Du kan ansøge indtil kl. 23.59 d. 05.02.2020, vi anbefaler dog at du ansøger i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

Arkitekter med væsentlig tilknytning til den danske arkitekturscene kan søge.  Enkeltpersoner, såvel som tegnestuer og grupper kan søge ophold. Der gives ikke ophold til studerende.

Ansøgninger fra grupper der ønsker at benytte huset i forbindelse med projekter og forskning af tværfaglig karakter vil i højere grad blive prioriteret.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker at fremme de kunstneriske dimensioner af arkitektur i Danmark og dansk arkitektur i udlandet. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur ønsker i samarbejde med Utzon Fonden at give mulighed for residency-ophold i Can Lis, Jørn Utzons hus på Mallorca, for arkitekter og andre med tilknytning til den danske arkitekturscene.

Huset er et asketisk og konsekvent bygningsværk, der med sin beliggenhed, materialevalg og helt unikke indretning i et karakteristisk arkitektonisk udtryk er et ideelt sted til at fordybe sig i en arbejdsintensiv periode.

Huset har to modem bredbånd til internetopkobling, men ikke pc, tv eller dvd-afspiller. Vi gør opmærksom på, at huset ikke er tolerant over for f.eks. maling. Hvis du ønsker at anvende remedier, som kan sætte varige spor, bedes du gøre opmærksom på det i ansøgningen, og det kræver en særlig aftale, inden opholdet påbegyndes.

Huset rummer kun et par mindre soveværelser og er generelt beskedent indrettet. Det skal bemærkes at huset er placeret på en klippe uden nærmere afskærmning. Det kan derfor ikke anbefales at tage mindreårige børn med.

Læs mere om Can lis på www.canlis.dk.

Hvad kan der ansøges om:

1)      at få stillet Can Lis vederlagsfrit til rådighed i en udbudt periode, samt

2)      tilskud til rejse- og transportudgifter i forbindelse med opholdet.

Såfremt du ønsker at ansøge om tilskud til dækning af rejse- og transportudgifter, skal du angive det i ansøgningen samt vedlægge et budget der specificerer de udgifter der anmodes om støtte til.

Hvilke perioder kan der søges ophold:

Der kan ansøges om et ophold på 13 dage (svarende til én periode) eller et ophold på 26 dage (svarende til to sammenhængende perioder).

Ønsker du at ansøge om et ophold på 26 dage, skal du være opmærksom på, at der skal være tale om to sammenhægende perioder (eksempelvis periode 1+2 eller 2+3).

Grundet et åbent hus arrangementer er der dog visse perioder, hvor der ikke kan der ikke ansøges om et sammenhængende ophold. 

Bemærk, at vi ændre ansøgningsprocedure, så der fremover åbnes for ansøgninger til residency i Can Lis en gang om året, fremfor to gange årligt. Ved efterårets ansøgningsfrist i 2020 vil det således være muligt at søge residency-perioder i Can Lis for hele 2021. Overgangen til denne ordning betyder dog samtidig, at der ved firsten d. 5.02.2020 kan søges om færre perioder end sædvanligt.

Ved fristen d. 5 februar 2020 er det muligt for at søge residency-ophold i følgende perioder i 2020:

Periode 1

21/11 – 04/12

Periode 2

05/12 – 18/12

 

Sådan vurderes din ansøgning

I vurderingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, at opholdet benyttes til faglig fordybelse, forskning eller tværfaglig dialog. Projekter der ønsker at udforske den kunstneriske dimension af arkitekturen eller som grundlæggende forholder sig til faglige, samfunds- eller miljømæssige problemstillinger vil blive prioriteret.

Endvidere vil projekter med en ambition om at videreformidle udkommet af opholdet for offentligheden blive vægtet højt. Ansøgere kan derudover, i ansøgningen, vælge at give Staten Kunstfond tilsagn til at formidle projektet.

Efter endt ophold skal der afleveres en kort afrapportering, som redegør for opholdets resultater.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for opholdet.

I ansøgningsskemaet skal følgende filer vedhæftes:

Ansøgningsfristen er kl. 23.59.

Økonomi

Can Lis stilles vederlagsfrit til rådighed i den tildelte periode. Der derudover søges et tilskud til rejse og transportudgifter fra Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg i tilknytning til opholdet. Øvrige udgifter skal du selv stå for. Det er ikke muligt at søge yderligere støtte hos Statens Kunstfond i forbindelse med opholdet.

Er I flere personer, der vil søge om ophold sammen, skal hvert medlem af gruppen indsende en elektronisk ansøgning, hvor der henvises til de øvrige ansøgere. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Hvis der kun indsendes én ansøgning, så udbetales alle midler til den person, der står anført som ansøger jf. afsnit om udbetaling.

Udbetaling

Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer, som oplyst i ansøgningen. Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til udenlandsk konto hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen fra SKAT her.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. 

Udbetalingen sker inden for tre uger, efter at du har modtaget svarbrevet.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger fra ansøgningsfristen.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail.

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur foretager en vurdering af den enkelte ansøgning. Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur har i perioden 2018-2021 følgende sammensætning:

Landskabsarkitekt Ellen Braae (formand)
Arkitekt Boris Broman Jensen
Arkitekt Jens Thomas Arnfred
Arkitekt Kathrin Susanna Gimmel
Arkitekt Mads Bjørn Hansen

Ansøg
Mere