Scenekunst: Strategisk forløb og deltagelse på CINARS 2022

Frist: 15.11.2021, kl. 14:00

Strategisk udviklingsforløb for scenekunstaktører i forbindelse med dansk deltagelse på den canadiske scenekunstkonference CINARS 2022.

OBS.: Fristen er kl. 14:00 på ansøgningsdatoen.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Fristen er kl. 14:00 på ansøgningsdatoen.

Ansøg

Hvem kan søge?

Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, § 18, stk. 1.

Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Udvalget ønsker at udvikle og fremme dansk scenekunst gennem møder med internationale scenekunstmiljøer ved at promovere dansk scenekunst på scenekunstkonferencen CINARS i Montreal, Canada i november 2022.

Du kan søge om optagelse i et strategisk forløb, der finder sted op til, under og efter CINARS 2022. Ønsker du at deltage på CINARS uden deltagelse i det strategiske forløb, henvises til udvalgets pulje Scenekunst: Internationale aktiviteter.

Var du en af de udvalgte til det strategiske forløb frem mod CINARS 2020, som blev delvist aflyst og omlagt til et online-format, er du blevet tilbudt at forlænge din deltagelse til 2022. Du kan her søge om supplerende midler til deltagelse i det strategiske forløb frem mod CINARS 2022. Du kan se listen over de udvalgte til 2020 her.

Udvælges du til deltagelse i det strategiske forløb, forpligter du dig til før, under og efter CINARS at følge et opkvalificeringsforløb med fokus på internationalt netværksarbejde. Det indebærer 3-5 obligatoriske møder og workshops inden afrejsen samt obligatoriske aktiviteter på selve CINARS og 1-2 obligatoriske møder og workshops efter. Forløbet omfatter blandt andet et seminar 8.-11. marts 2022 afholdt i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst og CINARS. 

Du kan i forbindelse med deltagelse i det strategiske forløb ansøge om rejsetilskud til CINARS 2022 på op til 25.000 kr. pr. teater/kompagni/kunstner til:

 • Rejse og ophold i Montreal i forbindelse med deltagelse i CINARS
 • Deltagergebyr mm. i forhold til tilmelding til den nordiske fællesstand
 • Deltagelse i diverse netværksarrangementer under CINARS, danske som nordiske

Danske scenekunstaktører, som planlægger at deltage på CINARS uden at deltage i det strategiske forløb inviteres til at deltage på den danske stand samt i danske og nordiske fællesaktiviteter under CINARS. Fristen for tilmelding hertil er 15. august 2022. Link til tilmelding vil kunne findes her snarest.

Der vil i forbindelse med den danske tilstedeværelse på CINARS 2022 blive udarbejdet et samlet præsentationskatalog over de deltagende scenekunstaktører, inkl. producenter, spillesteder mm.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

I vurderingen lægges vægt på:

 • høj kunstnerisk kvalitet
 • at du argumenterer for et relevant strategisk sigte med din deltagelse på CINARS og i det særlige strategiske forløb
 • at du har adgang til et organisatorisk apparat i forhold til at imødekomme udenlandsk efterspørgsel og dialog
 • at du har lyst, mod og organisatorisk opbakning til at indgå i internationale samarbejder
 • at du tydeligt redegør for, hvordan deltagelse på CINARS og i det særlige strategiske forløb kan/skal bruges i dit videre internationale arbejde
 • at du klart demonstrerer et internationalt udviklingspotentiale, hvor deltagelse ved CINARS indgår som et centralt element i et strategisk sigte

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet hos ansøger vægtes:

 • En stærk og original kunstnerisk intention
 • En tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • Klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • Evnen til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • Evnen og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • Klare valg i relation til publikum

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der blandt andet vægt på:

 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende relationer, herunder også når der opbygges netværk
 • at det så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi og lignende optimeres, blandt andet ved valg af transportform og materialer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten. 

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden - vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som pdf. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • Skrive en kort projektbeskrivelse/motivation for deltagelse på CINARS og i det strategiske forløb (max 2400 tegn).

 • Angive links til relevant information – du har ansvaret for, at eventuelle links virker.

Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen:

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan efter sende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle de obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det ovennævnte, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå

Økonomi

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst foretager en vurdering af støttebehovet i forhold til den enkelte ansøgers oplysninger om antal deltagere, rejseudgifter osv.

Udbetaling:

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden, du får et eventuelt tilsagn, og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningen definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Pengene bliver udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst. 

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere