Scenekunst: Optagelse af forestillinger til K:Selekt i sæson 2021/2022

Frist: 17.01.2022, kl. 14:00

Kunstområde :

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til at indgå i samarbejdsprojektet K:Selekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater med en eller flere forestillinger i sæson 2021/2022.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

OBS! Ansøgningsvejledningen er opdateret i forhold til fristen den 15. januar 2021! Opdateret vejledning kommer på senest en måned før fristen.

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 14:00 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt her på siden senest en måned før fristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Teatre, scenekunstgrupper, kunstnere, kompagnier eller andre som producerer professionel scenekunst, som er støttet af Statens Kunstfond eller Københavns Kommune og har en færdig produktion eller en planlagt produktion, der ønskes udvalgt, kan søge. 

Hvem kan ikke søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme scenekunst af høj kunstnerisk kvalitet i Danmark, herunder:

 • at optimere anvendelse af scenekapacitet og midler, som er tilgængelige for scenekunsten i Danmark ved at stille et spillested til rådighed for de frie og uafhængige grupper
 • at skabe rammer for gensidig inspiration, muligheder for synergi og genrediversitet på tværs af strukturerne i det danske scenekunstmiljø
 • at bidrage til et bredere udbud af scenekunst for flere publikummer og scenekunstaktører

Det sker ved, at Statens Kunstfond udvælger en række forestillinger til at spille på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater som en del af samarbejdsprojektet K:Selekt.

Det er muligt at ansøge om at blive optaget i K:Selekt med en færdig forestilling, en genopsætning eller en planlagt forestilling, hvor finansieringen allerede er på plads, eller en forestilling, som der samtidig ansøges om produktionsmidler til.

K:Selekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater om anvendelse af scenekapacitet på Lille Scene i Skuespilhuset.

Udviklingsplatformen for Scenekunst fungerer som rådgiver og koordinator mellem de frie kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond med henblik på at sikre den overordnede planlægning af de udvalgte kompagniers benyttelse af kapaciteten på Det Kongelige Teater. Dette gælder fx i forbindelse med dialogen og samarbejdet mellem de kompagnier og Det Kongelige Teater med henblik på fx indgåelse af kontrakter, information til hjemmeside med mere.

Praktisk om K:Selekt

Det Kongelige Teater stiller 20 uger til rådighed for K:Selekt pr. sæson. Forestillinger der udvælges til K:Selekt får stillet Lille Scene i Skuespilhuset gratis til rådighed i en periode på i udgangspunktet 4 uger. Forestillingerne vil blive formidlet gennem Det Kongelige Teaters kalender og derudover promoveret og markedsført som en del af K:Selekt-brandet og på tilhørende platforme.

Der stilles følgende til rådighed for de udvalgte forestillinger: scenerum, garderober, teknik i et vist omfang samt teknisk vicevært, som bistår det udvalgte kompagni.

Det udvalgte kompagni skal selv stå for og afholde omkostninger til:

 • forhuspersonale, én person pr. spilleaften i den aftalte periode
 • forsikring
 • kontraktindgåelse med Det Kongelige Teater
 • billetsalg
 • egen markedsføring
 • at levere billetstatistik til Udviklingsplatformen for Scenekunst efter endt spilleperiode

Spillearealet på Lille Scene er ca. 13 meter i bredden, 7 meter i dybden, og højde til underkant rig er maks. 6 meter (riggen kan sænkes).

Antal publikum på traditionel publikumsopbygning er 113 (dog færre under corona-restriktionerne).

Der følger en grundpakke med lys og lyd med brugen af Lille Scene. Nærmere tekniske specifikationer kan findes på Udviklingsplatformens hjemmeside.

Der kan ikke ansøges om midler til gennemførelse af produktionen på Lille Scene i denne ordning. Der kan udelukkende ansøges om at blive udvalgt til at indgå i K:Selekt med en eller flere forestillinger.

I forhold til tilskud til produktion og/eller udgifter i forbindelse med at spille på Lille Scene som kunstneren eller kompagniet måtte have, henvises der til puljen til Scenekunst for børn, unge og voksne.

Sådan vurderes din ansøgning

Projektstøtteudvalget for Scenekunst vil i udvælgelsen af forestillinger til K:Selekt lægge vægt på,

 • at ansøger har en stærk kunstnerisk profil
 • at den pågældende forestilling er af en kvalitet, som egner sig til at understøtte formålet med ordningen, navnlig at bidrage til en genremæssig spredning og
 • at fungere som et udstillingsvindue for den frie scenekunst

I vurderingen af den kunstneriske kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • at der er klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evnen til at omsætte indhold til et præcist valgt udtryk
 • evnen og viljen til at afsøge nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til publikum

Desuden lægger udvalget vægt på, at ansøger:

 • har mulighed for at have produktionen klar og kan gennemføre denne til det aftalte tidspunkt
 • kan og vil opfylde de krav, der stilles i forbindelse med ordningen (se nederst)
 • er villig til at indgå i koordinering og samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst, som koordinerer og udmønter ordningen
 • er villig til at indgå en kontrakt om spilleperiode og vilkår direkte med Det Kongelige Teater

Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og søger at sikre en spredning på genrer, kunstnerisk udtryk samt forestillingernes målgruppe, herunder også børn og unge.

Har ansøger inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af ansøgningen. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af ansøgningen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I skal indsende jeres ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som I finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan I finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan I orientere jer i, så I er sikre på at have alle oplysninger og bilag klar, inden I udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så I skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at I bruger browseren Chrome eller Firefox, når I udfylder jeres ansøgning.

I det elektroniske ansøgningsskema skal I:

 • indtaste en kort beskrivelse af den forestilling, I ansøger om at få udtaget til K:Selekt (Projektbeskrivelse skal også vedhæftes som bilag)
 • angive om forestillingen er støttet af Statens Kunstfond (angiv gerne journalnummer) og/eller Københavns Kommune
 • angive ønsket tidsspænd (antal dage/uger, i udgangspunktet max 4 uger) og ønsket tidspunkt (måned(er)/uge(r))

I skal vedhæfte følgende bilag:

 1. Projektbeskrivelse af den konkrete forestilling, der ønskes udvalgt til K:Selekt (maks. 2 sider)
 2. CV for de centrale kræfter i forbindelse med forestillingen (maks. 6 sider i alt)
 3. Evt. billedmateriale (maks. 4 sider)

I skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at I ikke kan eftersende bilag eller ændre i ansøgningen, når den først er indsendt. Mangler ansøgningen bilag eller anden information, skal I indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, der er sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at ansøgningen skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget
 • yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen
 • at ansøger selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor kvitteringsmail, hvor de medsendte bilag vil fremgå

Økonomi

Der kan udelukkende søge om optagelse af forestillinger, der er færdigproduceret.

Hvis du har brug for finansiering af forestillingen, skal du søge puljen Scenekunst for børn, unge og voksne.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail ultimo april 2021.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering grundigt igennem.

Hvis din forestilling bliver udvalgt til K:Selekt

Udviklingsplatformen for Scenekunst forestår på vegne af Statens Kunstfond koordinationen af ordningen, herunder tilrettelæggelse af tidsperioder, kontakt til Det Kongelige Teater mm.

Det betyder, at når Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udvalgt forestillinger til K:Selekt, så tilrettelægger Udviklingsplatformen de nærmere tidsperioder, der kan tildeles den enkelte forestilling.

Ca. 1. marts modtager Statens Kunstfond besked fra Det Kongelige Teater om, hvilke perioder, der er tilgængelig kapacitet på Lille Scene. Når udvalget har truffet beslutninger om udvælgelse af forestillinger påbegyndes tilrettelæggelsen i samarbejde mellem det udvalgte kompagni/ den udvalgte forestilling og Udviklingsplatformen.

Udviklingsplatformen rådgiver og koordinerer mellem de udvalgte kompagnier, Det Kongelige Teater og Statens Kunstfond med henblik på at sikre den overordnede planlægning af kompagniernes benyttelse af kapaciteten på Det Kongelige Teater. I dette indgår også fastlæggelse af spilledage og tider i samarbejde med Det Kongelige Teater og kontraktindgåelse mellem kompagnierne og Det Kongelige Teater. Udviklingsplatformen for Scenekunst står desuden for etablering og vedligeholdelse af K:Selekt brand, platforme og promoveringssamarbejder.

Det er et krav, at ansøger:

 • har mulighed for at have produktion klar og kan gennemføre denne til det aftalte tidspunkt
 • kan og vil opfylde de krav, der stilles i forhold til ordningen
 • er villig til at indgå i koordinering med Udviklingsplatformen for Scenekunst, som tilrettelægger og udmønter ordningen
 • er villig til at indgå en kontrakt om spilleperiode og vilkår med Det Kongelige Teater
 • er villig til at dække den del af forpligtelserne, som tilfalder det udvalgte kompagni, så som forhuspersonale, forsikring mm. (se mere under ’Praktisk om K:Selekt’)

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvilke forestillinger, der udvælges til at indgå i K:Selekt.  

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere