Scenekunst: Internationale residensværtskaber

Frist: 15.08.2021, kl. 23:59

Internationale residensværtskaber i Danmark for professionelle scenekunstaktører fra sæson 2022/23 til sæson 2025/26.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Vær opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning indtil 23:59 på dagen for ansøgningsfristen, men vi anbefaler, at du indsender i god tid.

Ansøg

Hvem kan søge?

 • Aktører, der arbejder med eller arrangerer professionelle scenekunstaktiviteter i Danmark, som har de nødvendige ressourcer til at kunne facilitere residensværtskaber med fokus på international udveksling
 • Individuelle kunstnere eller mindre organisationer kan indgå i samarbejder om et residensværtskab, såfremt aktørkredsen omfatter professionelle aktører og samlet har den nødvendige kapacitet. I tilfælde af en fælles ansøgning skal den ansvarlige arrangør for den overordnede koordinering af residentværtskabet anføres

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne

Hvem kan ikke søge?

 • Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. kapitel 8, § 18, stk. 1 i lov om scenekunst. Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre
 • Studerende på statsligt anerkendte scenekunstneriske uddannelser på bachelor-/grundniveau eller kandidat-/overbygningsniveau eller tilsvarende uddannelser i udlandet kan ikke søge, hvis uddannelsen ikke er afsluttet inden ansøgningsfristen

Du kan ikke søge tilskud til aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med puljen er at fremme dansk scenekunst ved at give tilskud til udvikling, forskning, netværk og videndeling på tværs af danske og internationale scenekunstmiljøer gennem 2-4 større residensværtskaber i Danmark. Værtskaberne skal dække hele landet og have fokus på international udveksling. Det vil være muligt at invitere såvel internationale som danske professionelle kunstnere, researchere med mere.

Residensværtskaberne bør være orienteret mod forskning frem for produktion, så fokus ligger på videndeling, udveksling og udvikling af nye og innovative praksisser, netværksopbygning og på at styrke såvel de respektive residenskunstnere som miljøerne omkring værtsinstitutionerne.

Udvalget opfordrer til et bredt genre- og målgruppefokus samt til inddragelse af tværsektorielle samarbejder med såvel kunstneriske som ikkekunstneriske organisationer. Dette kan eksempelvis omfatte dans og koreografi, ny dramatik, kunst og teknologi, kunst og videnskab og børn og unge.

Sådan vurderes din ansøgning

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Statens Kunstfond har udarbejdet visioner og missioner for arbejdet i Statens Kunstfond.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har udarbejdet fokusområder om bl.a. genrediversitet og det internationale område

I vurderingen lægges vægt på:

 • at både værtsinstitutioner og residenter udviser høj kunstnerisk kvalitet
 • at indhold, form eller formidling er eksperimenterende og forholder sig til de udfordringer, som scenekunsten står over for, herunder at ansøger har gjort sig overvejelser om værtskabernes bæredygtighed
 • at ansøger demonstrerer et strategisk udsyn eksempelvis ved:
  • at lægge vægt på tværsektorielle samarbejder nationalt og internationalt med en stærk, original og langsigtet kunstnerisk vision
  • at nå ud til andre kunstneriske og ikke-kunstneriske discipliner og felter
  • at fokusere på at skabe tid, rum og miljøer, der muliggør eksperimenter, forskning, udvikling og videndeling
  • at interagere med lokalsamfundet og aktivere eksisterende netværker 
 • at ansøger forpligter sig til medfinansiering af residensværtskabet og har overvejet:
  • programmets økonomiske bæredygtighed
  • balancen mellem faste omkostninger og omkostninger, der direkte tilgodeser residenter
  • ressourcer som værten tilbyder (fx indkvartering, adgang til studiefaciliteter, assistance til dokumentation, kommunikation og PR)

I vurderingen af kunstnerisk kvalitet lægges der vægt på:

 • en stærk og original kunstnerisk intention og praksis
 • en tydelig kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans
 • klare overvejelser om sammenhængen mellem metode, form og indhold
 • evne til at omsætte indhold til præcist valgt udtryk
 • evne og vilje til afsøgning af nye scenekunstneriske udtryk
 • klare valg i relation til eventuelt publikum

I vurderingen af projektets bæredygtighed lægges der bl.a. vægt på:

 • at arrangørerne samarbejder og ikke indgår eksklusivaftaler med de deltagende kunstnere
 • at residencies omfatter flere aktiviteter (fx netværk, workshop/masterclasses, research, forestillinger)
 • at aktiviteterne udfoldes regionalt med flere sammenhængende aktiviteter i samme region og periode
 • at der tænkes i og arbejdes med længerevarende relationer, herunder også når der opbygges netværk
 • at det så vidt muligt overvejes, om indledende møder og research kan foretages online
 • at miljømæssigt bæredygtige transportformer prioriteres
 • at fragt af scenografi og lignende optimeres, blandt andet ved valg af transportform og materialer

Udvalget kan vælge at imødekomme en ansøgning delvist, og/eller med et mindre beløb end ansøgt ud fra en samlet vurdering af ansøgningen. Udvalget vurderer ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger og de afsatte midler, samt søger at sikre en spredning af kunststøtten.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning. 

I det elektroniske ansøgningsskema skal du:

 • skrive et kort resumé af projektbeskrivelsen
 • afkrydse oplysning om målgruppe for residenternes kunstneriske virke: Børn og unge, Delvist børn og unge eller Voksne
 • afkrydse valg af genre: Gadeteater/Site specific, Koreografisk/bevægelsesbaseret, Nycirkus, Objekt/animation, Performance, Tekstbaseret eller Tværæstetisk

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Beskrivelse af projektet (max 5 sider, vedhæftes som ét dokument), der indeholder:
  • Klart beskrevet idé
  • Realisering – arbejdsmetode/proces/samarbejdspartnere
  • Plan for de fire sæsoner
  • Formidling
  • Hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være antal residenter, udvikling af nye samarbejder, publikumstal, særlige målgrupper med videre. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning
  • En refleksion over, hvordan videndeling, dokumentation og evaluering af residentværtskabet skal finde sted
 • Budget for residensværtskabet – hent den obligatoriske budgetskabelon her. Bemærk, at det er et krav, at residensværtskabsprogrammerne skal medfinansieres af værtsinstitutionerne. I budgettet skal du skrive beløb i danske kroner. Tjek, at der ikke er tomme sider, når du eksporterer filen som PDF.
 • CV for de ansvarlige for residentværtskabet (max 1 side pr. person)
 • En kort beskrivelse af eventuelle samarbejdspartnere og hensigtserklæringer fra både nationale og internationale samarbejdspartnere
 • Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning inden fristen
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Det er et krav, at residensværtskabsprogrammerne skal medfinansieres af værtsinstitutionerne.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skattestyrelsens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder.
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 12 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan, du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud, du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud. 

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere