Nye formater til livescenen 2021-2024

Frist: 17.05.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til nye formater til livescenen 2021-2024

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Hvem kan søge?

Regionale spillesteder i Danmark.

Du kan søge tilskud til:

 • at udvikle og afprøve nye formater og arbejdsformer inden for livescenen i 2021-2024, herunder digitale koncertformater. Aktiviteten skal give et mærkbart løft til spillesteder, kunstnere og publikum i hele landet.

Det er en forventning, at spillestedet selv råder over væsentlige faglige, tekniske og lokalemæssige ressourcer, som kan indgå i den ansøgte aktivitet.

Hvem kan ikke søge?

 • Det er kun regionale spilleder udpeget af Statens Kunstfond, der kan ansøge denne tilskudsordning.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • de aktiviteter der i forvejen er omfattet af aftalen om at være regionalt spillested.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at fremme nye koncertformater og arbejdsformer inden for livescenen i Danmark, herunder digitale koncertformater.

Det er en forventning, at formålet bl.a. nås ved at udvikle og formidle viden om nye metoder, distribution af nye koncertformater og nye kunstneriske konstellationer samt ved at udvikle og give adgang til produktion af digitale koncertformater af høj professionel kvalitet.

Det er et resultatmål, at spillesteder, kunstnere og publikum i hele landet vil opleve mærkbare effekter af aktiviteten i løbet af tilskudsperioden 2021-2024.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest, om den ansøgte aktivitet vil fremme en høj kunstnerisk kvalitet. I vurderingen lægger udvalget vægt på:

 • kvaliteten af spillestedets formidling og de kunstneriske udtryk, som udvikles og formidles
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger i sin bedømmelse bl.a. vægt på, at valg af kunstnere og sammensætning af nye formater er alsidigt og af høj professionel kvalitet, og at musikken præsenteres på en måde, så mødet mellem kunstnere og publikum bliver en berigende oplevelse for såvel kunstnere som publikum. Formidlingen og markedsføringen skal tilrettelægges, så nye publikumssegmenter bliver interesserede i at få nye, musikalske oplevelser.

Udvalget vil desuden foretage en vurdering af aktivitetens

 • bæredygtighed
 • potentiale som inspiration for udvikling af den samlede livemusikscene
 • samarbejde med relevante parter

Ved vurderingen af spillestedets bæredygtighed ses på, om der er sammenhæng mellem mål og midler, og om der er tiltro til, at spillestedet har systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Oplysninger om andre tilskud fra Statens Kunstfond til spillestedet gennem de seneste tre år vil indgå som grundlag for behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde ansøgers virksomhedsoplysninger samt navn, e-mail og telefonnumre på mindst en kontaktperson. Alle øvrige oplysninger skal fremgå af de vedhæftede bilag.

Ansøgningen skal stiles til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og sendes senest 17. maj 2021 med e-mail til jot@slks.dk. I e-mailens emnefelt skrives: ”Ansøgning fra [spillestedsnavn] – Nye formater til livescenen 2021-2024”.

Der skal ikke anvendes faste skabeloner til denne ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Strategi for perioden 2021-2024 med eksempler på metoder samt nøgletal og indikatorer, som viser, hvilke resultater spillestedet forventer at opnå. Nøgletal og indikatorer skal oplyses pr. regnskabsår.
 • Budget for aktiviteten i 2021 og 2022 samt budgetoverslag for årene 2021-2024.
 • Tidsplan.
 • Eventuelt øvrige bilag af betydning for Statens Kunstfonds vurdering af aktiviteten.

Der skal ikke anvendes faste skabeloner til disse bilag.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget
 • at du selv er ansvarlig for, at alle oplysninger i ansøgningen er korrekte og retvisende, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet 

Økonomi

Tilskuddet forventes udmøntet til ét spillested, som vil modtage omkring 6,0 mio. kr. i tilskud, fordelt på 2,5 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023.  og 1 mio. kr. i 2024. Spillestedet skal selv bidrage med egne ressourcer i form af lokaler, teknisk udstyr og et personale med et højt fagligt niveau. Tilskuddene skal sikre, at spillestedet allerede i første aktivitetsår kan investere i kostbart, specialiseret teknisk udstyr af høj kvalitet, og at udviklingsaktiviteten i alle fire tilskudsår bliver udfoldet, så det kommer musiklivet over hele landet til gode.

Udbetaling

Tilskud udbetales i kvartalsvise rater eller efter nærmere aftale.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af de udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddene til Skattestyrelsen som skattepligtig indtægt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning pr. e-mail senest med udgangen af juni 2021.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail en af de førstkommende hverdage herefter. 

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis din ansøgning imødekommes, vil det være en tilskudsforudsætning, at spillestedet indgår en 4-årig tillægsaftale, som knytter sig til den eksisterende rammeaftale om at være regionalt spillested i perioden 2021-2024.

Regnskab for den særskilte aktivitet skal indgå i spillestedets årsrapporter for 2021, 2022, 2023 og 2024 i form af en økonomisk og faglig afrapportering.

I første kvartal 2024 skal spillestedet, udarbejde en status for aktivitetens hidtidige resultater, herunder konkrete erfaringer og initiativer for at udbrede erfaringerne til resten af livescenen. Statusrapporten vil danne udgangspunkt for, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan gennemføre en mindre evaluering og/eller opsamling på ordningen, der kan udgøre et beslutningsgrundlag for en politisk stillingtagen til en eventuel videreførelse af ordningen.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer spillestedets ansøgning og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Mere