Netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Frist: 01.10.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Tilskud til netværks- og genrespillesteder 2022-2024

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Ansøg

Hvem kan søge?

Rytmiske spillesteder i Danmark.

Du kan søge tilskud til:

 • et virke som netværks og/eller genrespillested i den treårige periode 2022-2024.

Det er en forudsætning:

 • at spillestedet modtager væsentlig medfinansiering fra en eller flere kommuner.

Spillesteder, der udpeges som netværks- og genrespillesteder, vil modtage statslig driftsstøtte på omkring 1 mio. kr. årligt, og de kan ikke samtidig modtage honorarstøtte fra Statens Kunstfond.

Bemærk: Spillesteder, der IKKE udpeges som netværks- og genrespillesteder, kan kun komme i betragtning til honorarstøtte, hvis de særskilt har ansøgt honorarstøtteordningen (ansøgningsfrist for honorarstøtte i 2022 er den 1. oktober 2021).

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Hvem kan ikke søge?

 • Regionale spillesteder med rammeaftale for perioden 2021-2024.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • aktiviteter der ligger uden for spillestedets virksomhedsområde. Hvis ansøger eksempelvis har et bredere kulturelt virke som kulturhus, teater eller lignende, kan tilskud ikke medgå til at støtte disse aktiviteter.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Netværks- og genrespillesteder skal i perioden 2022-2024 formidle og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og for genrespillestedernes vedkommende også nationalt.

Netværksspillesteder er baseret på et stærkt samarbejde mellem lokale og regionale aktører. Det fælles koncertprogram og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at løfte det kunstneriske niveau i det pågældende område og at sikre et alsidigt musik- og koncertliv, der også omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover til at udvikle musiklivet i området, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.

Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af en eller flere smalle musikgenrer. Koncertprogrammet og spillestedets øvrige musikalske aktiviteter har et særligt fokus på at fremme formidlingen og udviklingen af smalle genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt at understøtte vækstlaget inden for de pågældende genrer.

Alle netværks- og genrespillesteder forventes at have både netværkskvaliteter og genre-kvaliteter. Spillestedet vurderer selv, hvordan det vil vægte de to kvaliteter.

Det er ingen hindring for tilskud gennem ordningen, at ansøger har andre aktiviteter: Tilskuddet ydes dog kun til de ansøgte spillestedsrelaterede aktiviteter.

Spillestederne er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og ønsket kunstnerisk profil. Det forventes, at nogle netværks- og genrespillesteder vil ligge i større byer, og at andre vil ligge i mindre byer eller i landsdele, som er tyndere befolket. Det forventes, at ansøgningen skitserer, hvordan disse forhold spiller sammen med spillestedets prioriteringer.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest, om ansøger fremmer en høj kunstnerisk kvalitet gennem sine aktiviteter og musikalske tilbud.

I vurderingen af fremme af kunstnerisk kvalitet lægger udvalget vægt på:

 • spillestedets formidling og de kunstneriske udtryk, som udvikles og formidles
 • originalitet og nyskabelse i spillestedets aktiviteter
 • vision og ambition for spillestedets virke

Udvalget lægger i sin bedømmelse bl.a. vægt på, at valg af kunstnere og sammensætning af koncertprogrammer er alsidigt og af høj professionel kvalitet, og at musikken præsenteres på en måde, så mødet mellem kunstnere og publikum bliver en berigende oplevelse for såvel kunstnere som publikum. Formidlingen og markedsføringen skal tilrettelægges, så nye publikumssegmenter bliver interesserede i at få nye, musikalske oplevelser.

Udvalget vil desuden foretage en samlet vurdering af spillestedets mulige virke som netværks- og/eller genrespillested, jf. beskrivelsen af formålet med netværks- og genrespillesteder ovenfor, samt:

 • bæredygtighed
 • spillestedets potentiale som inspiration for udvikling af den samlede livemusikscene
 • samarbejde med relevante parter

Ved vurderingen af spillestedets bæredygtighed ses på, om der er sammenhæng mellem mål og midler, og om der er tiltro til, at spillestedet har systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Har spillestedet inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • Bilag 1: Stamoplysninger og lister over vigtigste spillestedspartnere (filformat: Word)
 • Bilag 2: Strategi for perioden 2022-2024 (filformat: Word). Se vejledning i opgørelse af koncerttal.
 • Bilag 3: Budget for 2022 (filformat: Excel)
 • Bilag 4: Tidsplan (ingen skabelon)
 • Bilag 5: Vedtægter for spillestedet (ingen skabelon)
 • Bilag 6, valgfrit bilag: En udtalelse fra kommunalbestyrelsen, det kommunale kultur- og fritidsudvalg, musikudvalg eller kunstudvalg (ingen skabelon)

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Der forventes udpeget omkring 10 netværks- og genrespillesteder, som hver vil få et tilskud i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal spillestedet have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CVR-nummer og P-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Tilskud udbetales normalt i fire rater, kvartalsvis forud, første gang januar 2022.

Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig indtægt.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest med udgangen af oktober 2021.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Hvis dit spillested udpeges som netværks- og genrespillested, vil vi udarbejde et 3-årigt rammeaftaledokument, som skal underskrives af spillestedet og de(n) tilskudsgivende kommune(r). Spillestedets ansøgning vil indgå som bilag til aftalen.

Spillestedet skal senest seks måneder efter hvert kalenderårs afslutning indsende et revideret årsregnskab, som gør rede for de opnåede økonomiske og faglige resultater i henhold til lov og bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt udfyldende bestemmelser fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Slots- og Kulturstyrelsen.

NB: Revideret årsregnskab for 2023 skal af hensyn til evalueringen dog indsendes allerede med udgangen af februar 2024.

Senest to måneder før et nyt regnskabsår skal spillestedet indsende et budget for det kommende år. For 2022 er budgettet en del af spillestedets ansøgning, og der skal ikke indsendes yderligere budget.

I lighed med almindelig praksis for driftstilskud på Kulturministeriets område vil der ikke være detailstyring af, hvilke udgifter tilskuddet kan anvendes til; men det vil være en tilskudsforudsætning, at spillestedets økonomiske og faglige resultater i rimeligt omfang lever op til de forventninger, som fremgår af rammeaftalen og af spillestedets ansøgning.

Spillestedet skal deltage i et kort evalueringsmøde i begyndelsen af marts 2024. Mødet gennemføres for at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan evaluere og samle op på effekten af støtten til netværks- og genrespillesteder. Opsamlingen gennemføres i 1. kvartal 2024, så der kan skabes et beslutningsgrundlag for, om ordningen skal videreføres efter 2024. Af hensyn til evalueringen skal årsregnskab for 2023, som ovenfor nævnt, indsendes senest med udgangen af februar 2024.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer spillestedets ansøgning og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere