Garantiordningen – udbetaling, turnerende voksenteater

Frist: 15.06.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber forestillinger, der er optaget i Garantiordningen, kan søge om underskudsgaranti. Opgørelser indsendes samlet én gang om året fra 15. maj til 15. juni til Turnéteater.dk.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Der skal indsendes afregningsskabelon som grundlag for udbetalingen på www.turnéteater.dk.

Hvem kan søge?

Teaterforeninger og andre turnéarrangører, der køber en forestilling, som er optaget i Garantiordningen for den pågældende sæson.
Forestillingerne skal bookes på www.turneteater.dk. Kontakt koordinator Ib Jensen for at få oprettet et log in.
Ansøgninger om underskudsgaranti skal også indsendes via www.turneteater.dk.

Se forestillinger, der er optaget i sæson 2020/21 og 2021/22.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under Det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. den gældende Scenekunstlov kapitel 8, §18, stk. 1.

Hvad er formålet med ordningen?

At sikre at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

Hvad er betingelserne for at opnå underskudsgaranti?

 • Forestillingen skal være offentlig tilgængelig
 • Der skal sælges billetter til et normalt prisniveau. Udleveres der gratis billetter til forestillingen i form af en bonusforestilling i forbindelse med et abonnementssalg, skal den opnåede indtægt ved abonnementssalget fordeles på alle forestillinger i abonnementet
 • Forestillingen må ikke modtage tilskud fra andre turnéordninger
 • Arrangøren af forestillingen kan kun få én underskudsdækning pr. forestilling pr. sæson. Såfremt der afholdes flere opførelser af den samme forestilling, vælger arrangøren selv hvilken af opførelserne, der skal have underskudsgaranti. Det skal fremgå af markedsføringsmateriale, at forestillingen er udvalgt til Garantiordningen for turnerende teater for voksne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Se her, hvordan der skal krediteres.

Sådan vurderes din ansøgning

Garantiordningen er en administrativ ordning, som udbetales af Scenit én gang om året. Ansøgningen med opgørelse af sæsonens forestillinger skal indsendes fra medio maj indtil 15. juni.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Der skal indsendes et afregningsskema som grundlag for udbetalingen.

Følgende særlige oplysninger skal indtastes:

 • Titel på den opførte forestilling
 • Producentens navn
 • Beløbet, der skal udbetales i underskudsgaranti for den pågældende forestilling

Følgende særlige oplysninger skal indtastes:

 • Titel på den opførte forestilling
 • Producentens navn
 • Spilledato
 • Antal solgte billetter
 • Billetindtægt
 • Pris på forestilling
 • Anvendt formidlingstilskud
 • Beløbet, der skal udbetales i underskudsgaranti for den pågældende forestilling.

OBS: Den maksimale underskudsdækning er 16.000 kr. og må maksimalt udgøre 50 % af forestillingens pris. 

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Stikprøvekontrol

Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

Økonomi

Der kan søges om underskudsdækning på op til 16.000 kr. pr. forestilling. Dog er den samlede ramme til udbetaling af alle underskudsgarantier på max. 1,5 mio. kr. Hvis det samlede ansøgte beløb til underskudsgaranti fra alle ansøgere overskrider dette beløb, så bliver alle underskudsgarantierne nedskrevet.

Hvordan udregnes underskudsgarantien?

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (eksl. moms) og indtægterne i forbindelse med forestillingen; billetindtægter og evt. formidlingstilskud. Har arrangøren modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen, skal de også trækkes fra.

 • Underskudsdækningen kan maksimalt være 16.000 kr. (der tages forbehold, da der kun er 1,5 mio. kr. til rådighed i puljen i alt).
 • Underskudsdækningen kan maksimalt udgøre 50% af forestillingens pris

Hvordan opgøres formidlingstilskuddet (billettilskuddet)?

Har arrangøren af forestillingen modtaget et formidlingstilskud i sæson 2019/20 via Formidlingsordningen, vil arrangøren have modtaget et tilskud på op til 15.600 kr. til den konkrete forestilling.

Er hele formidlingstilskuddet anvendt til forestillingen, medregnes det bevilgede formidlingstilskud til forestillingen som en indtægt i opgørelsen over underskuddets størrelse.

Er hele formidlingstilskuddet ikke anvendt til den konkrete forestilling, så medregnes kun den del af de op til 15.600 kr., som er forbrugt.

Hvornår får du svar?

Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1. september. 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til

 

 

Hvem vurderer ansøgningen

Statens Kunstfond har uddelegeret udbetaling af underskudgarantier til Turnéteater.dk, der vurderer efter kriterier fastsat af Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

Mere