Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark

Frist: 01.09.2022, kl. 14:00

Tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, formidlingsarrangementer for forfattere m.fl., researchrejser for forlæggere, samt rejselegater og netværks- og mentorstøtte for oversættere.

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Bemærk at både ansøgningsfrist, puljestruktur og -kriterier er midlertidige og kan ændre sig op til puljens åbning.

Bemærk desuden, at puljen lukker kl. 14.00 på dagen for ansøgningsfristen.

Hvem kan søge?

 • Virksomheder, institutioner, foreninger og enkeltpersoner.
 • Det er som hovedregel kun udgivende (købende) forlag eller teatre, der opsætter en forestilling/udgiver et stykke på tryk, som kan søge tilskud til oversættelse og produktionsstøtte fra udenlandsk til dansk, under forudsætning af, at rettigheder er erhvervet.
 • For arrangementer med det formål at formidle danske eller udenlandske forfattere, illustratorer eller oversættere i forbindelse med udgivelse, oplæsningsarrangementer eller deltagelse i litteraturfestivaler i Danmark og udlandet gælder, at tilskud kan søges af forfatteren, illustratoren eller oversætteren selv eller af arrangøren.
 • Projektet må ikke være afsluttet ved ansøgningsfristens udløb. For rejser, hvor forfatteren er inviteret til at optræde med egne værker i udlandet, og hvor forfatteren er inviteret med kort frist, kan der ekstraordinært søges om tilskud til rejseomkostningerne bagudrettet.

Du kan blandt andet søge tilskud til:

 • Oversættelser til og fra dansk
 • Prøveoversættelser fra dansk
 • Produktionsstøtte til illustrerede værker
 • Arrangementer for forfattere, illustratorer og oversættere med henblik på formidling af forfatterskabet/eget virke
 • Researchrejser for oversættere og forlæggere
 • Netværksstøtte for oversættere
 • Mentorstøtte for oversættere
 • Øvrige litterære projekter

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit projekt går på tværs af kunstarterne.

Du kan ikke søge tilskud til:

 • som hovedregel, danske forlag og teatre, der ønsker at udgive danske værker i oversættelse (læs om undtagelser for dette under andre formelle kriterier)
 • oversættelse eller udgivelse af eget værk
 • drift og projekter af driftsmæssig karakter
 • researchrejser for forfattere. Her henvises du til at søge puljen ”Dansk litteratur i Danmark
 • oversættelse af nordiske titler til andre nordiske sprog. Tilskud til dette skal søges i det pågældende oprindelsesland. For mere information, se puljen ” Nordiske oversættelser
 • projekter for børn og unge. Her henvises du til at søge puljen ” Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge

Der gives desuden ikke tilskud til projekter, som udvalget vurderer, som værende inden for forskning, undervisning, egns- og lokalhistorie, hånd- og hobbybøger, selvhjælps- og livsstilsbøger, ordbøger, kataloger og lignende.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme litteraturen og adgangen til udenlandsk litteratur i Danmark og dansk litteratur i udlandet. Udvalget giver derfor støtte til projekter, der formidler litteratur inden for skønlitteratur og almen kultur- og faglitteratur.

Sådan vurderes din ansøgning

Ansøgninger vurderes på grundlag af kunstnerisk kvalitet og talent. 

Kunstnerisk kvalitet

Når udvalget vurderer din ansøgning, lægger de først og fremmest vægt på kunstnerisk kvalitet og talent. Under vurderingen ser udvalget efter kunstnerisk og personlig nødvendighed og efter professionel og sproglig kunnen. Vilje til at afsøge nye temaer og udtryk tæller positivt med, ligesom kulturel og samfundsmæssig relevans. Endelig tager udvalget stilling til, om projektet forekommer at have fundet sin form og er færdigudviklet. 

Kvalitet forstås ikke kun som kunstnerisk kvalitet, men også som kvaliteten af det ansøgte projekt som helhed.

I vurderingen af kvalitet i forhold til oversættelse lægger udvalget særligt vægt på såvel forfatterens som oversætterens saglige fundering, erfaring og sproglige kunnen.

Research

Ved ansøgninger om tilskud til research vurderer udvalget også, i hvor høj grad rejsen er nødvendig for gennemførslen af det pågældende projekt, herunder om der findes alternativer til at opnå den ønskede viden. For forlag og agenturer gælder, at formålet med researchrejsen forventes at ligge uden for rammerne af et forlags/agenturs almindelige virke.

Spredning af kunststøtte

Udvalget tilstræber, at der er geografisk spredning i det samlede støttefelt, så støtten når så bredt ud som muligt.

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Hvis du modtager et mindre beløb end du har ansøgt om, vil du kunne læse i dit bevillingsbrev, om du skal indsende flere oplysninger, før vi kan udbetale dit tilskud.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Projektstøtteudvalget for Litteratur, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne. 

I forhold til mængden af ansøgninger prioriteres værker, som udvalget vurderer, har særligt vanskeligt ved at klare sig på markedsvilkår.

Andre formelle kriterier

 • Projektet og projektets formål skal være klart beskrevet, bl.a. skal det tydeligt fremgår af ansøgningen, hvilke forfattere der medvirker i projektet.
 • Projektet  må ikke  være afsluttet inden ansøgningsfristens udløb.
 • Det er et krav, at der indgår egenfinansiering i projektet. For oversættelsesprojekter kan omkostninger til f.eks. tryk eller redaktion af værket medregnes som egenfinansiering.
 • Det er som hovedregel kun udgivende (købende) forlag eller teatre, der kan søge tilskud til oversættelse og produktionsstøtte. Såfremt danske forlag kan sandsynliggøre at oversættelsen udgives i samarbejde med et professionelt distributionsnetværk, kan der dog gøres undtagelser fra denne regel. Det gælder ligeledes for danske teatre, at oversættelse af et dansk stykke kun vil have mulighed for opnå støtte, når der er indgået aftale med en udenlandsk partner om en konkret opsætning.
 • Ved oversættelser prioriterer udvalget ansøgninger, hvor oversætteren oversætter til sit modersmål, og at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på.
 • For tilskud til oversættelse gælder, at tilskuddet udelukkende skal gå til oversætterens honorar. Det er en forudsætning for tildeling af støtte at værket oversættes og udgives i sin helhed.
 • For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om tilskud fra 1.000 kr. til 8.000 kr., hvor der kun i sjældne tilfælde tildeles det maksimale beløb. Ansøgningen vurderes efter værkets kvalitet, genre og prøveoversættelsens forventede sideantal.
 • For arrangementer med det formål at formidle udenlandske forfattere, illustratorer eller oversættere i forbindelse med udgivelse, oplæsningsarrangementer eller deltagelse i litteraturfestivaler i Danmark, er det en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgning. Samme regler gælder for danske forfattere, illustratorer og oversættere, der er inviteret til at formidle sit forfatterskab/virke i udlandet. Det er et krav, at forfatteren skal have udgivet mindst ét værk som eneforfatter, at illustratoren skal have udgivet mindst ét illustrereret værk, eller at oversætteren har oversat et værk i eget navn. Ved formidlingsarrangementer er der krav om, at de skal være tilgængelige for offentligheden og være tydeligt annonceret.
 • For mentorstøtte gælder, at oversætteren eller forlaget kan søge tilskud til maksimalt 10 mentortimer ved en meriteret oversætter inden for pågældende sprog og genre. Det er et krav, at der er indgået kontrakt med det udgivende forlag om en given oversættelse. For mentorstøtte kan oversætteren eller forlaget søge op til 6.000 kroner til maksimalt 10 mentortimer.
 • For netværksstøtte gælder, at udvalget giver tilskud til aktiviteter i lokale netværk af oversættere fra dansk. Netværkene skal styrke etablerede oversætteres adgang til viden om dansk sprog og litteratur, samtidig med at netværkene skal sikre, at der er ramme for nye lovende oversættere.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende bilag

Hvad din ansøgning skal indeholde afhænger af, hvad du søger tilskud til. Nedenfor er de obligatoriske bilag oplistet for de forskellige projekttyper.

Oversættelser til og fra dansk

 • Budget (brug denne skabelon)
 • Projektbeskrivelse (angiv genre, sideantal og motivation)
 • Dokumentation for oversætterens erfaring
 • Kontrakt med oversætter
 • Tekstprøve på oversættelsen samt originalsprog (5-8 sider af hver)

Produktionsstøtte til illustrerede værker

 • Budget (brug denne skabelon)
 • Projektbeskrivelse (angiv genre, sideantal og motivation)
 • Tekstprøve, prøve på illustrationer (5-8 sider af hver)
 • Værkliste for forfatteren

Prøveoversættelser fra dansk (kan søges af agentur, forlag eller oversætter)

 • Tilladelse fra rettighedshaver
 • CV på oversætter
 • Information om genre, originalværkets sideantal og hvor mange sider prøveoversættelsen forventes at omfatte

Arrangementer for forfattere, illustratorer eller oversættere

 • Budget (brug denne skabelon)
 • Projektoverblik (Brug dette skema)
 • Værkliste for forfatter, illustrator eller oversætter
 • Invitation fra arrangøren
 • Eventuelt program ved festivaler og lignende
 • Eventuel uddybende projektbeskrivelse

Netværksstøtte for oversættere

 • Budget (brug denne skabelon)
 • Projektbeskrivelse
 • CV/værkliste på deltagende oversættere samt eventuelle oplægsholdere

Researchrejser for oversættere og forlæggere

Mentorstøtte for oversættere

 • Kort projektbeskrivelse
 • Forlagets kontrakt med oversætter og CV på denne

Øvrige litterære projekter, festivaler mv.

For alle projekttyper skal du beskrive, hvad dit mål er for det projekt, du søger tilskud til. Det kan for eksempel være en oversættelse, prøveoversættelse, rejse eller research. Hvis du skal afrapportere for et eventuelt tilskud, ser vi nemlig på, om du har opfyldt de mål, du skriver i din ansøgning.

Hvis du vil søge tilskud til flere projekter, skal du indsende én ansøgning for hvert projekt.

Hvis du søger tilskud til det samme projekt hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt 
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor dine bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Du skal opstille et budget for projektet. Her skal det klart fremgå, hvilke poster der søges tilskud til, og hvor stor egenfinansieringen er. Det er et krav, at projektet er delvist egenfinansieret.

Tilskuddenes størrelse varierer og afhænger af det konkrete projekt, men der gives kun i få tilfælde tilskud over 100.000 kroner til et projekt, også ud fra den betragtning at kunststøtten skal komme så mange som muligt til gode i alle egne af landet.

For prøveoversættelse gælder, at der kan søges om tilskud fra 1.000 kr. til 8.000 kr., hvor der kun i sjældne tilfælde tildeles det maksimale beløb.

For mentorstøtte kan oversætteren eller forlaget søge op til 6.000 kroner til maksimalt 10 mentortimer.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på projekttilskud ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får tilskud, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto. Det skal ske inden du får et eventuelt tilsagn og tilskuddet bliver udbetalt.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er fraflyttet Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt et eventuelt tilskud til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du tilskud på:

 • 100.000 kroner eller derunder bliver pengene udbetalt så tæt som muligt på den startdato, du har oplyst for din udgiftsperiode. Du bør derfor afstemme startdatoen for dit projekt med den dato, hvor dine første udgifter for projektet falder
 • over 100.000 kroner med en projektperiode længere end seks måneder, udbetaler vi pengene i rater.

Vær opmærksom på, at der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb, og at vi indberetter tilskuddet til Skattestyrelsen som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning på e-mail senest 8 uger efter ansøgningsfristen.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Og når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du dit ansøgningsnummer, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.

Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgningskvittering godt igennem.

Hvis du får tilsagn/tilladelse/dispensation skal...

Når vi uddeler tilskud i Statens Kunstfond, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Og derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage tilskud.

Mere