2-årigt kunstsamarbejdsprojekt i Brøndby Strand

Frist: 12.08.2021, kl. 23:59

Kunstområde :

Open call: Billedkunstner / kunstfagtligt team søges til udvikling af kunstsamarbejdsprojekt i tre almene boligafdelinger i Brøndby Strand

Det er ikke desværre ikke muligt at ansøge på mobilen med vores nuværende løsning.

Modtag mail om kommende frister

Note:

Puljen har kun denne ene ansøgningsfrist. Fristen udløber 12. august kl. 23:59. Vi anbefaler, at du indsender i god tid. Ansøgningsskemaet bliver tilgængeligt en måned før fristen.

 

Ansøg

Hvem kan søge?

Professionelle billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene

Legatudvalget opfordrer til, at flere professionelle billedkunstaktører - billedkunstnere og eventuelt kuratorer og kunstformidlere - går sammen om at udarbejde en ansøgning med henblik på at gennemføre opgaven sammen.

Ansøgningen skal indsendes af den billedkunstner, der påtager sig hovedansvaret for samarbejdsprojektet.

Er du berettiget til at søge?

 • Du kan ikke søge, hvis du er bachelor- eller kandidatstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Jyske Kunstakademi eller på en tilsvarende udenlandsk uddannelse, medmindre du er færdiguddannet i august 2021.
 • Kunstnergrupper, hvor størstedelen af gruppen er studerende, kan ikke søge.
 • Kuratorer eller andre kunstfaglige personer kan ikke indsende ansøgningen på vegne af billedkunstnere.

Hvad er formålet med ordningen?

Det overordnede formål er at give borgere i hele landet mulighed for at møde kunst af høj kvalitet. Formålet er samtidig at virke igangsættende og stimulerende for billedkunstnernes produktion.

Legatudvalget for Billedkunst støtter ambitiøs og original kunst, der har fokus på at skabe nye indlevelser, forbindelser og fællesskaber, der både retter sig mod den enkelte, mod samfundet og mod vores tilgang til den jord, vi bor på.

Projektet i Brøndby Strand

Dette konkrete samarbejde mellem Statens Kunstfond og Brøndby Strand Projektet (den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand, som dækker ni almene boligafdelinger med ca. 8.000 beboere) tager afsæt i en vision om, at kunst og kultur nu og i fremtiden skal fylde en væsentlig rolle i udviklingen af Brøndby Strand og være med til at præge området positivt indadtil og udadtil.

Ud over kunstens tilstedeværelse i form af konkrete værker skal kunst og kultur udgøre et alternativ til områdets gængse fritidstilbud som f.eks. fodbold og øvrige sportsgrene.

Kunstsamarbejdsprojektet i Brøndby Strand skal derfor omfatte åbne fora med læring om og deltagelse i billedkunstneriske skabelsesprocesser for en bred målgruppe af beboere i området – herunder børn, unge, familier og ældre. Der kan f.eks. indtænkes workshops som en fortløbende proces for de enkelte målgrupper såvel som workshops, der blander målgrupperne.

Samarbejdsprojektet skal som udgangspunkt resultere i tre værker – ét til hver af de almene boligafdelinger i Brøndby Strand. Alternativt, hvis der er enighed om det, kan økonomien også samles til ét eller to værker.
Værkerne skal være offentligt tilgængelige i minimum 12 måneder. Research og idé/konceptudvikling af værkerne foregår løbende i projektperioden

Kunstsamarbejdsprojektet skal udvikles og realiseres i direkte relation til og sideløbende med nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand.

De offentligt tilgængelige værker skal udvikles i dialog med de tre specifikke boligafdelinger, hvor nedrivningen foregår. Det drejer sig om afdelingerne: Tranemosegård afd. 13 (T13), Postfunktionærernes Andelsboligforening afd. 8 (PAB8) og Rheumpark.

Faciliteter og fysiske rammer for kunstprojektet

Billedkunstneren/det kunstfaglige team vil i den 2-årige projektperiode få stillet lokaler til rådighed, som kan bruges til værksted for eget arbejde. Der er to lokaler på ca. 45 m2, der kan aflåses. Lokalerne ligger i den tidligere daginstitution Klydebo (Albjergparken 55), som ligger centralt placeret i den midterste af de tre boligafdelinger, som kunstprojektet knytter sig til.  

I projektperioden vil kunstprojektet efter aftale kunne anvende et stort fællesrum, som kan tages i brug ved fx workshops og større ferniseringer. Der er ligeledes køkken og toiletfaciliteter samt hyggelige udearealer (der tidligere fungerede som daginstitutionens legeplads), som kan anvendes i forbindelse med kunstprojektet.

Den tidligere daginstitution huser også medarbejdere fra det boligsociale sekretariat, Brøndby Strand Projektet, som vil være i tæt samarbejde med billedkunstneren/det kunstfaglige team og blandt andet bistå med rekrutteringen til workshops, hjælpe til med praktik og logistik samt videregive viden om netværk og de organisatoriske lag i et alment boligområde.

Kunstnerbesøg i Brøndby Strand

I ansøgningsperioden kan ansøgere besøge Brøndby Strand, møde Brøndby Strand Projektet og stille spørgsmål. Ansøgere kan booke sig på besøg følgende dage og tidspunkter:

 • Uge 26: torsdag den 1. juli fra kl. 10-12.30 og fra 13.30-16.00 (Peter Eldrup-Hald)
 • Uge 28: onsdag den 14. juli fra kl. 10-12.30 og fra 13.30-16.00  (Peter Eldrup-Hald)
 • Uge 29: fredag den 23. juli fra kl. 10-12.30 og fra 13.30-16.00 (Nadja Munck von Platen)

Kontakt Peter Eldrup Hald på mail: pha@bo-vest.dk eller tlf. 60 35 46 91.
Kontakt Nadja Munck von Planten på mail: nmp@bo-vest.dk eller tlf. 60 35 46 92.

Proces for valg af billedkunstner/kunstfagligt team

FASE 1

Professionelle billedkunstnere med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene kan indsende en motiveret ansøgning. 1. fase løber fra 18. juni – 12. august 2021, hvor der er frist for indsendelse af ansøgning.

FASE 2

Tre billedkunstnere/kunstfaglige teams bliver udvalgt og inviteret til at udvikle et konkret og gennemarbejdet projektforslag med procesplan for aktiviteter og budget. Alle ansøgere får svar i uge 38.
I denne fase står Brøndby Strand Projektet og Slots- og Kulturstyrelsen til rådighed med rådgivning. Denne fase finder sted fra 20. sept. - 27. okt. 2021, hvor der er frist for at aflevere det gennemarbejdede projektforslag.

FASE 3

De tre udvalgte billedkunstnere/kunstfaglige teams præsenterer deres projektforslag på styregruppemøde i Brøndby Strand i starten af uge 44. Derefter træffer styregruppen endelig beslutning om hvilket kunstsamarbejdsprojekt, der skal realiseres i Brøndby Strand.

FASE 4

Den udvalgte billedkunstner/det kunstfaglige team påbegynder realiseringen af kunstsamarbejdsprojektet tirsdag den 4. januar 2022 og arbejder i Brøndby Strand over de følgende 2 år.

Eksempler på mål/aktiviteter: 2-årigt kunstsamarbejdsprojekt i Brøndby Strand.

Sådan vurderes din ansøgning

Der bliver i udvælgelsen af de tre billedkunstnere/kunstfaglige teams i fase 2 lagt vægt på følgende:

 • Evne til at arbejde stedsspecifikt og rumligt: Billedkunstneren/det kunstfaglige team skal have evnen og ydmygheden til at arbejde sig ind i den konkrete kontekst og udvise forståelse for, at værkerne bliver en del af modtagernes hverdag – også på længere sigt.

 • Den billedkunstner, der påtager sig hovedansvaret for samarbejdsprojektet, skal have erfaring med at arbejde med brugerinddragende processer og/eller undervisningserfaring.

 • Den billedkunstner, der påtager sig hovedansvaret for samarbejdsprojektet, skal være motiveret for at påtage sig ansvaret for kunstsamarbejdsprojektet i en periode på ca. 2 år – evt. i samarbejde med flere professionelle billedkunstaktører – og for at udvikle initiativerne i dialog med beboerne i Brøndby Strand, afdelingsbestyrelserne, Brøndby Strand Projektet og andre lokale aktører i området.

 • Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent. I vurderingen af den kunstneriske kvalitet vil Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst lægge særligt vægt på kunstens evne til at skabe: nye erkendelser, nye sociale forståelser og nye sanselige erfaringer. Både inden for kunstfeltet og til dem, der møder kunsten uden forudsætninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende din/dit teams ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema, som du finder her på siden – vi modtager ikke fysisk materiale.

Nederst på siden kan du finde ansøgningsskemaet som PDF. Det kan du orientere dig i, så du er sikker på at have alle oplysninger og bilag klar, inden du udfylder den egentlige ansøgning. Det elektroniske ansøgningsskema har nemlig en sikkerhedstimeout på 15 minutter, så du skal udfylde og indsende det relativt hurtigt.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din/dit teams ansøgning.

Du skal vedhæfte følgende tre bilag

 • BILAG 1
  Motivation og erfaring: I ansøgningen skal du præsentere din kunstneriske praksis og din/dit teams motivation for at arbejde i Brøndby Strand – både med læring om og deltagelse i billedkunstneriske skabelsesprocesser og produktion af offentligt tilgængelige værker. Du skal desuden beskrive din/dit teams erfaring med at samarbejde med mange forskellige borgere og professionelle aktører i et specifikt område og den rollefordeling, som I forestiller jer i teamet. Teksten må max fylde 1 A4 side, og målgruppen for teksten er beboerne i Brøndby Strand.
 • BILAG 2
  CV for billedkunstneren, der påtager sig hovedansvaret/projektledelsen for samarbejdsprojektet + CV’er på hver projektdeltager i teamet. Hvert CV må max fylde 1 A4.
 • BILAG 3
  Billeddokumentation (tidligere værker, udstillinger og andre kunstneriske projekter), der dokumenterer din kunstneriske praksis. Samt relevant billeddokumentation af dit teams kunstneriske eller kuratoriske praksis. Billedmaterialet må max fylde 10 A4 sider.   

Du skal være opmærksom på

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 15 MB i alt.
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word og Excel. Vi modtager ikke ZIP-filer.
 • at du ikke kan eftersende bilag eller ændre i din ansøgning, når den først er indsendt. Mangler din ansøgning bilag eller anden information, skal du indsende en ny, komplet ansøgning.
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har sendt til os, der bliver behandlet af udvalget.
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning.
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet. Tjek derfor din kvitteringsmail, hvor bilag til ansøgningen vil fremgå.

Økonomi

Der udbetales ikke honorar til de billedkunstnere, der deltager i fase 1 ved at indsende en ansøgning.

Der udbetales et honorar på 50.000 kr. til hver af de 3 billedkunstnere/kunstfaglige teams, der bliver udvalgt til i fase 2 at udvikle et konkret og gennemarbejdet projektforslag med procesplan for aktiviteter og budget.

Den samlede økonomiske ramme for at realisere kunstsamarbejdsprojektet i fase 4 er 850.000 kr., som fordeler sig således:

 • 250.000 kr. (til honorarer og materialer) til at udvikle og skabe åbne fora med læring om og deltagelse i billedkunstneriske skabelsesprocesser for en bred målgruppe af beboere i området – herunder børn, unge, familier og ældre. Der kan f.eks. indtænkes workshops som en fortløbende proces for de enkelte målgrupper såvel som workshops, der blander målgrupperne.
 • 3 x 200.000 kr. (til honorarer og værkproduktion) til at realisere tre værker i Brøndby Strand – værker der er offentligt tilgængelige i minimum 12 måneder. Hvis der er enighed om det, kan økonomien også samles til et eller to værker.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din/jeres ansøgning på e-mail senest 7 uger efter ansøgningsfristen. I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og til styregruppen for samarbejdsprojektet. Herefter bliver ansøgningerne læst og behandlet.

Vær opmærksom på, at Statens Kunstfond er forpligtet til at offentliggøre navne på alle ansøgere. Navnene vil blive offentliggjort i udvalgenes referater.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din/jeres elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. I kvitteringsmailen finder du ansøgningsnummeret, som du skal oplyse, hvis du henvender dig til os.
Her kan du også se de bilag, du har vedhæftet i ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningskvitteringen godt igennem.

Lovgrundlag

Afgørelser bliver truffet efter § 3, stk. 1, jf. stk. 2 og 3, i lov om Statens Kunstfonds virksomhed (lov nr. 458 af 8. maj 2013) og § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum (bekendtgørelse nr. 592 af 14. maj 2013).

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der foretager den kunstfaglige vurdering af ansøgningerne. Ansøgningerne bliver også vurderet af styregruppen for kunstopgaven, som træffer den endelige beslutning om hvem, der skal udvælges til fase 2.

Styregruppen består af repræsentanter for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, repræsentanter for afdelingerne Tranemosegård afd. 13 (T13), Postfunktionærernes Andelsboligforening afd. 8 (PAB8) og Rheumpark og for Brøndby Strand Projektet.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Ansøg
Mere