Formidlingsordningens pulje 2

 - afrapportering for 2018/19

Frist:
2. december 2019, kl. 23.59

Teatre, der har modtaget tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 for teatersæson 2018/19 skal senest den 1. december 2019 sende et revideret årsregnskab for teatrets samlede drift eller et elektronisk afrapporteringsskema, der udarbejdes af Slots- og Kulturstyrelsen, som dokumentation for at formidlingstilskuddet i sæson 2018/19 er anvendt i overensstemmelse med bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 1261 af 13. december 2012).

Hvis teatret vælger at afrapportere for anvendelsen af formidlingstilskuddet som led i sit ordinære årsregnskab, skal der af dette fremgå de samme regnskabsmæssige oplysninger, specifikationer og bilag (der udformes som noter til regnskabet) som indgår i det elektroniske afrapporteringsskema.

Her findes links:

Se i revisionsinstruksen hvilke krav der stilles til dokumentationen for anvendelsen af formidlingstilskuddet og hvilke oplysninger, der skal indgå i det reviderede regnskab eller afrapporteringsskema.

Den af teatret antagne registrerede eller statsautoriserede revisor skal i det reviderede regnskab eller i tilknytning til afrapporteringsskemaet afgive en erklæring om den udførte revision i relation til formidlingstilskuddet. Revisorerklæringen skal udformes i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens tilsagnsbrev, styrelsens uddybende vejledning vedr. formidlingsordningens pulje 2 samt styrelsens revisionsinstruks for formidlingsordningens pulje 2. Se paradigme for revisorerklæringen i menuen til højre. Her er tillige et paradigme for en ledelseserklæring, der ligeledes skal indsendes som led i afrapporteringen.

Frist for indsendelse af afrapportering for sæson 2018/19

2. december 2019, kl. 23.59

Mere